Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o usługi w zakresie analizy i oceny oraz opracowania polityki w zwi...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
04/04/2012
Termin nadsyłania ofert:
22/05/2012
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Umowa ramowa o usługi w zakresie analizy i oceny oraz opracowania polityki w związku z wpływem na zmiany klimatu powodowanym przez lekkie dostawcze pojazdy drogowe.
W rozporządzeniu (WE) nr 443/2009 (CO2 z samochodów) został określony krótkoterminowy cel 130 g CO2/km, który ma być osiągnięty przez producentów samochodów osobowych przed 2015, a stopniowy proces realizacji tego celu zaczyna się w 2012. W pespektywie długoterminowej celem jest poziom 95 g CO2/km i został on określony na rok 2020. W rozporządzeniu (WE) nr 510/2011 (CO2 z lekkich samochodów dostawczych) został określony cel 175 g CO2/km, który ma być osiągnięty przez producentów lekkich samochodów dostawczych przed 2017. Długoterminowy cel 147 g CO2/km został określony na rok 2020.Następnie przyjęto kilka środków wykonawczych służących wdrożeniu różnych aspektów tych rozporządzeń.W art. 13 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 443/2009 został ustanowiony wymóg przeprowadzenia przeglądu docelowych indywidualnych poziomów emisji oraz odstępstw dla producentów niewielkich ilości oraz producentów niszowych, w celu określenia:— warunków osiągnięcia w opłacalny sposób, do roku 2020, długoterminowego docelowego poziomu 95 g CO2/km, oraz— aspektów realizacji tego poziomu docelowego, w tym opłat z tytułu przekroczenia poziomu emisji.Jednocześnie w art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 510/2011 ustanawia się podobny wymóg i nakłada obowiązek potwierdzenia jego wykonalności.Komisja prowadzi obecnie przeglądy rozporządzeń (WE) nr 443/2009 (CO2 z samochodów) i (UE) 510/2011 (CO2 z lekkich samochodów dostawczych), które powinny zakończyć się do końca 2012. Być może zaistnieje potrzeba skorzystania z doraźnej pomocy w związku z procedurą przyjęcia w Parlamencie Europejskim i Radzie. Dalsze wsparcie może okazać się potrzebne w związku z wdrażaniem lub monitorowaniem, które jest lub może być wymagane. Takie zapotrzebowanie może również pojawić się w związku z opracowywaniem polityki. Przykładowe zadania mogą wiązać się z kolejnymi przeglądami przepisów, koniecznością zajęcia się ewentualną wzajemną relacją przepisów dotyczących lekkich pojazdów dostawczych i każdej przyszłej strategii odnośnie do pojazdów dostawczych o dużej ładowności lub ewentualnymi przyszłymi działaniami dotyczącymi silnikowych pojazdów dwukołowych lub czterokołowych. Oczekuje się, że te przepisy prawa i strategie polityczne będą poddawane okresowym przeglądom w celu uwzględnienia rozwijającej się wiedzy naukowej. Ponadto polityka UE w różnych dziedzinach musi również podlegać ciągłej ocenie pod kątem skuteczności i prawidłowego wdrażania, szczególnie pod względem realizacji celów UE w zakresie zmian klimatycznych. Od oferentów, którym udzielone zostanie zamówienie, oczekuje się świadczenia usług związanych z:1) udzielaniem wsparcia analitycznego w zakresie wpływu emisji z pojazdów oraz cyklu życia energii na zmianę klimatu, przede wszystkim CO2;2) analizą konkretnych aspektów obecnie obowiązujących unijnych przepisów dotyczących emisji CO 2 z pojazdów drogowych oraz środków wykonawczych do tych przepisów, a także aspektów, które mogą podlegać zmianom; 3) technologiami, kosztami, korzyściami, racjonalizacją kosztów, ograniczeniami dostaw, rabatami cenowymi oraz innymi skutkami ekonomicznymi i konsekwencjami środków służących ograniczaniu wpływu na zmiany klimatu powodowanego przez emisje z pojazdów;4) analizą zmian, które w ostatnim czasie zaszły na rynku pojazdów w zakresie ewolucji w segmentach pojazdów, stosowanego wyposażenia, kosztów, aspektów technicznych, oferty producentów, preferencji konsumentów, wpływu na zmiany klimatu powodowanego emisjami; 5) analizą i oceną prawdopodobnych przyszłych zmian w aspektach technicznych, trendach rynkowych, zmianach w zakresie popytu konsumenckiego i oferty producentów; 6) udzielaniem wsparcia w opracowywaniu polityki dotyczącej emisji i systemu etykietowania energetycznego pojazdów w punkcie sprzedaży oraz wdrażaniu...
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
04/04/2012 00:00
Nie dotyczy
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2012/S 66-106926 Ogłoszenie o zamówieniu 04/04/2012 00:00