Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Tytuł:
Umowy ramowe o udzielanie fachowej pomocy w zakresie wdrożenia usługi monitorowa...
Instytucja zamawiająca:
European Environment Agency (EEA)
Data publikacji w witrynie TED:
31/10/2018
Termin nadsyłania ofert:
03/12/2018
Status:
Zamknięte
Informacja
EEA/DIS/R0/18/013
Umowy ramowe o udzielanie fachowej pomocy w zakresie wdrożenia usługi monitorowania terenu w programie Copernicus i koordynacji na miejscu usługi łączonej Copernicus, głównie w siedzibie zamawiającego
Celem niniejszego zamówienia jest zawarcie umów ramowych o usługi z podmiotami gospodarczymi w celu zapewnienia usług doradczych wspierających wdrażanie usługi monitorowania terenu w programie Copernicus (CLMS – Copernicus Land Monitoring Service) i koordynację na miejscu usługi łączonej Copernicus, świadczonych głównie w siedzibie zamawiającego (w siedzibie EEA) i w ograniczonym zakresie poza siedzibą zamawiającego (w siedzibie wykonawcy lub gdzie indziej. Od ekspertów w siedzibie wykonawcy wymaga się codziennej współpracy z zespołem usługi Copernicus EEA w różnych dziedzinach i realizacji głównie następujących zadań:— projektowanie rozwiązań wspierających przeprowadzanie przetargów,— wsparcie w zarządzaniu umowami o produkcję oraz— ocena jakości rezultatów.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Warunki udziału
jak określono w pkt 2.2.1 i 2.2.2.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
31/10/2018
Nie dotyczy
Nie dotyczy
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Obserwacja Ziemi pod kątem pokrycia terenu / użytkowania gruntów oraz metody i techniki geoprzestrzenne EEA poszukuje doradców w dziedzinie obserwacji Ziemi pod kątem pokrycia terenu / użytkowania gruntów oraz metod i technik geoprzestrzennych.Typowe zadania:— ustalanie minimalnego podejścia dotyczącego oceny jakości / kontroli jakości, jakie powinni zapewnić oferenci w odniesieniu do produktów CLMS, w tym dotyczącego projektowania próbek i wskaźników, które mają być uwzględniane,— określenie strategii w zakresie niezależnej oceny produktów CLMS, przy uwzględnieniu charakteru danych i pełnych specyfikacji,— zaprojektowanie próbek w zakresie jakości.
Część 2 Dane referencyjne EEA poszukuje doradców w dziedzinie danych referencyjnych.Typowe zadania:— wspieranie zespołu projektu Copernicus w zarządzaniu projektami dotyczącymi danych referencyjnych (np. EU-DEM, EU-hydro), przy wzięciu pod uwagę rozwiązania cyfrowego modelu wysokościowego (DEM, Digital Elevation Model) na poziomie programu Copernicus, które opracowuje ESA, i DEM dostępnych w krajach członkowskich, w celu zapewnienia pełnego pokrycia, zharmonizowanych specyfikacji oraz polityki danych i informacji usługi Copernicus,— wsparcie zespołu usługi Copernicus w zrozumieniu i ocenie szczególnego zapotrzebowania usługi podstawowej Copernicus na dane odniesienia oraz uwzględnienie potencjału szczególnych wymogów pojawiających się w ramach wspólnego wymogu usługi łączonej,— wsparcie zespołu usługi Copernicus w realizacji przykładowych przypadków użycia, na bazie analiz geoprzestrzennych szeregu danych referencyjnych w połączeniu z produktami usługi Copernicus.
Część 3 Komunikacja i promocja EEA poszukuje doradców w dziedzinie komunikacji i promocji.Typowe zadania w siedzibie wykonawcy:— koordynacja wydarzeń związanych z programem Copernicus, odbywających się w siedzibie EEA i poza nią,— opracowywanie i spisywanie treści do komunikatów dla mediów wewnętrznych i zewnętrznych, w tym Internet (strony internetowe i kanały w mediach społecznościowych), materiały wideo, drukowane i przesyłane drogą mejlową,— tworzenie skryptów krótkich (5-10 min.) materiałów wideo wprowadzających/promujących nowe produkty i funkcje CLMS i/lub opisywanie przykładowych obszarów zastosowania,— utrzymywanie wybranych kanałów w mediach społecznościowych,— utrzymywanie bazy danych dla zainteresowanych stron CLMS,— opracowywanie propozycji produktów marketingowych, koordynacja ich produkcji i dystrybucji.Typowe zadania poza siedzibą wykonawcy:— zapewnianie punktu pomocy on-line (obejmującego wszystkie produkty z oferty CLMS) od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Danii i w UE, w godzinach od 09:00 do 17:00 czasu środkowoeuropejskiego, wyłącznie w języku angielskim,— organizacja i prowadzenie szkoleń i warsztatów on-line dotyczących wybranych produktów CLMS,— opracowywanie i rozpowszechnianie nowych pozycji CLMS dla portalu,— dbanie o aktualność ulotek w formie elektronicznej dotyczących produktów (1-2 strony); zadanie to obejmuje tworzenie ulotek dla nowych produktów i aktualizowanie ulotek produktów przy aktualizacji produktów istniejących,— systematyczne poszukiwanie odpowiednich przypadków użycia usługi monitorowania terenu Copernicus we współpracy z zaangażowanymi instytucjami i osobami, analiza zebranych przypadków użycia i rejestrowanie ich w bazie przypadków użycia.
Część 4 Systemy informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne i przetwarzanie dużych zbiorów danych EEA poszukuje doradców w dziedzinie systemów informacji geograficznej (GIS), technologii geoinformacyjnych i przetwarzania dużych zbiorów danychTypowe zadania:— tworzenie zestawów danych do produktów do rozpowszechniania (harmonizacja, formaty, rzuty, rozdzielczość przestrzenna itp.),— przeprowadzanie wymaganych aktualizacji istniejących produktów usługi Copernicus,— utrzymywanie katalogu produktów usługi monitorowania terenu Copernicus, zapewnianie zgodności metadanych dla zestawów danych usługi monitorowania terenu Copernicus z dyrektywą INSPIRE,— utrzymywanie zestawów danych z obrazów satelitarnych w wysokiej i bardzo wysokiej rozdzielczości,— publikowanie usług Copernicus WMS na serwerze ArcGIS i utrzymywanie map internetowych w ArcGIS online,— utrzymywanie zawartości map w portalu usługi monitorowania terenu Copernicus,— optymalizacja wydajności portalu CLMS,— zapewnianie dostępności operacyjnej użytkownikom końcowym i interoperacyjności pomiędzy wybranymi (głównymi) platformami, systemami operacyjnymi i przeglądarkami,— pomoc zespołowi usługi Copernicus w ogólnych zadaniach związanych z informacją geoprzestrzenną i technologiami geoinformacyjnymi,— utrzymywanie dokumentacji obejmującej wszystkie etapy przetwarzania danych, wdrażane procesy i procedury,— współpraca w imieniu zespołu usługi monitorowania terenu Copernicus z inicjatywami dotyczącymi usługi dostępu do danych i informacji (DIAS – Data and Information Access Services),— wsparcie zespołu usługi Copernicus w przygotowywaniu gotowości danych i produktów CLMS do integracji z DIAS.— wspieranie zespołu Copernicus w ustalaniu odpowiedniej strategii dotyczącej pozycjonowania i dostosowywania oferty CLMS w odniesieniu do inicjatywy dotyczącej usługi w zakresie wielkich zbiorów danych opartych na wielu chmurach, która pojawia się w Europie, a w szczególności w odniesieniu do programu Obserwacji Ziemi.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 212-483700 Sprostowanie 03/11/2018
2018/S 210-479162 Ogłoszenie o zamówieniu 31/10/2018