Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie polityki w dziedzinie fluorowanych gazów cieplarnianych (4 części)
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Data publikacji w witrynie TED:
29/12/2018
Termin nadsyłania ofert:
25/02/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Wsparcie polityki w dziedzinie fluorowanych gazów cieplarnianych (4 części)
W celu skutecznego wdrożenia rozporządzenia (UE) nr 517/2014 konieczne jest zawarcie umowy, która w przyszłości (część 2) wesprze jego wdrożenie. Niezbędne jest również wsparcie techniczne dla negocjacji na szczeblu międzynarodowym dotyczących naszych polityk oraz działania informacyjne w tym zakresie (część 1). Wycofywanie musi przebiegać sprawnie; konieczne jest również ścisłe nadzorowanie jego wpływu na rynek (część 3). W celu spełnienia zobowiązań art. 21 ust. 2 i 21. ust. 4 rozporządzenia, które wymaga opracowania sprawozdań dotyczących dostępności wodorofluorowęglowodorów i alternatyw dla stosowania heksafluorku siarki w rozdzielnicach elektrycznych oraz alternatywnych rozwiązań w zakresie zastąpienia wodorofluorowęglowodorów w dzielonych układach klimatyzacyjnych, konieczna jest realizacja części 4.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Zagadnienia na szczeblu międzynarodowym związane z fluorowanymi gazami cieplarnianymi / substancjami zubażającymi warstwę ozonową oraz rozpowszechnianie tej tematyki Ogólnym celem tej części jest zapewnienie wystarczającego wsparcia technicznego w trakcie negocjacji podczas spotkań międzynarodowych w ramach Protokołu Montrealskiego oraz wsparcia na rzecz Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu (DG CLIMA) w zakresie działań upowszechniających, szczególnie w dziedzinie alternatywnych rozwiązań mających niski współczynnik ocieplenia globalnego, a także wsparcia dotyczącego wariantów i scenariuszy polityki na szczeblu międzynarodowym.
Część 2 Wsparcie wewnętrzne Ogólnym celem zamówienia jest zapewnienia wsparcia dla DG CLIMA we wdrażaniu (nowych) rozwiązań politycznych w zakresie ochrony przed fluorowanymi gazami cieplarnianymi. W szczególności zamówienie ma na celu uzyskanie następującego wsparcia:— wsparcie wewnętrznego wdrażania rozporządzenia w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, w szczególności w zakresie rejestru wodorofluorowęglowodorów, sprawozdawczości, kwot, punktu pomocy dla firm i zagadnień związanych ze zgodnością,— wsparcie w analizie wniosków o odstępstwo w ramach rozporządzenia w sprawie warstwy ozonowej.
Część 3 Ceny wodorofluorowęglowodorów i nadzór nad ich wycofywaniem Ogólnym celem jest przeprowadzenie analizy runku i aspektów gospodarczych podaży i popytu wodorofluorowęglowodorów oraz alternatywnych technologii do użytku wewnętrznego DG CLIMA, w celu wsparcia monitorowania wpływu rozporządzenia (UE) nr 517/2014.Szczegółowe cele niniejszego projektu:— monitorowanie i analiza rynku oraz zmian cen na globalnym i unijnym rynku wodorofluorowęglowodorów,— ocena funkcjonowania i wpływu systemu kwotowego,— ocena wpływu wycofywania na sektor innowacji i sektory powiązane,— ocena wymiaru nielegalnego handlu i, w przypadkach gdy jest to możliwe, wskazanie firm działających niezgodnie z wymogami.
Część 4 Sprawozdania na temat heksafluorku siarki i dzielonych układów klimatyzacyjnych Ogólnym celem tej części jest gromadzenie, w tym poprzez przeprowadzanie ankiet i konsultacji z zainteresowanymi stronami, i analizowanie odpowiednich informacji w celu wsparcia Komisji w wydawaniu sprawozdań oceniających dotyczących dzielonych układów klimatyzacyjnych, jak określono powyżej. Ponadto w wyniku pracy konsultanta powinny powstawać rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju polityki UE w tych dziedzinach.Szczegółowe cele niniejszego zamówienia:Opracowanie przeglądu odpowiednich istniejących alternatywnych rozwiązań i trwających działań w zakresie badań i rozwoju w tych sektorach w UE.Ocena potencjału istniejących alternatywnych rozwiązań na rynku UE zgodnie z 4 kryteriami rentowności, wykonalności technicznej, wydajności energetycznej i niezawodności.Wydanie zaleceń dotyczących dalszego rozwoju polityki UE w tych dziedzinach.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2018/S 250-576682 Ogłoszenie o zamówieniu 29/12/2018 00:00