Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Usługi prawne na mocy prawa luksemburskiego i prawa UE
Instytucja zamawiająca:
European Investment Bank (EIB)
Data publikacji w witrynie TED:
30/01/2019
Termin nadsyłania ofert:
08/03/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
WK-1531
Usługi prawne na mocy prawa luksemburskiego i prawa UE
Świadczenie usług prawnych na rzecz EBI w zakresie doradztwa i wsparcia operacji kredytowych w ramach prawa luksemburskiego (część A), wsparcia dla funduszy i innych podobnych operacji kapitałowych w ramach prawa luksemburskiego (część B) oraz doradztwa prawnego UE (część C).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Najistotniejsze elementy
30/01/2019 00:00
08/03/2019 23:59
12/03/2019 15:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Ogólne doradztwo i wsparcie w zakresie operacji kredytowych na mocy prawa luksemburskiego
Ogólne doradztwo i wsparcie w zakresie operacji kredytowych na mocy prawa luksemburskiego, w tymdoradztwo w sprawach związanych z prawem luksemburskim we wszystkich dziedzinach, w szczególności takich jak:— bankowość i finanse (w tym strukturyzowane finansowanie przedsiębiorstw i rynki kapitałowe),— nieruchomości,— własność intelektualna,— prawo spółek,— prawo pracy i— prawo administracyjne i regulacje prawne,— zapewnienie szkoleń w zakresie prawa luksemburskiego i dostarczanie aktualizacji prawnych,— doradztwo w zakresie wzorów/standardowej dokumentacji umownej EBI podlegającej prawu luksemburskiemu (umowa ramowa o finansowanie, umowa finansowania typu kapitałowego, gwarancja, umowa gwarancji, itp) oraz tworzenie nowych wzorów dokumentacji,— wsparcie prawne w zakresie operacji kredytowych podlegających prawu luksemburskiemu, które mają być prowadzone przez EBI w UE i poza nią, w tym między innymi w zakresie pożyczek dwustronnych, finansowania strukturyzowanego, transakcji PPP, finansowania poprzez subskrypcję obligacji oraz transakcji gwarantowanych przez EBI. Transakcje finansowania przedsiębiorstw mogą obejmować zabezpieczone lub niezabezpieczone pożyczki dla MŚP lub spółek o średniej kapitalizacji o różnych rankingach, w połączeniu z cechami wynagrodzenia, takimi jak gwarancje (warranty) lub inne struktury udziału w wynikach. Wsparcie prawne obejmuje w szczególności sporządzanie, negocjowanie i monitorowanie dokumentów umownych, pomoc w ustalaniu warunków zawieszających oraz wydawanie opinii prawnych.
Część 2
Wsparcie dla funduszy i innych podobnych operacji kapitałowych na mocy prawa luksemburskiego
Wsparcie dla funduszy i innych podobnych operacji kapitałowych na mocy luksemburskiego prawa, w tym— wsparcie prawne departamentu prawnego EBI w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych i innych podobnych operacji kapitałowych podlegających prawu luksemburskiemu, które mają być prowadzone przez EBI w UE i poza nią. Wsparcie obejmuje w szczególności sporządzanie, negocjowanie i monitorowanie dokumentów umownych, pomoc przy ustalaniu warunków zawieszających oraz wydawanie opinii prawnych,— zapewnienie szkoleń w zakresie prawa luksemburskiego i dostarczanie aktualizacji prawnych,— doradztwo w zakresie wzorów/standardowej dokumentacji umownej EBI podlegającej prawu luksemburskiemu (pismo przewodnie itp.), w tym opracowywanie nowych wzorów,— doradztwo w sprawach związanych z luksemburskim prawem w zakresie tworzenia funduszy, platform i spółek sekurytyzacyjnych lub innych spółek.
Część 3
Doradztwo prawne UE
Doradztwo prawne UE, w tymdoradztwo w sprawach związanych z europejskim prawem materialnym we wszystkich dziedzinach, w szczególności takich jak:— zamówienia publiczne;— prawo ochrony środowiska;— kompetencje i procedury Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich;— pomoc państwa i prawo konkurencji, oraz— przejrzystość i publiczny dostęp do dokumentów lub informacji.Doradztwo w sprawach związanych z zagadnieniami instytucjonalnymi, takimi jak:— funkcjonowanie instytucji UE, organów UE i organizacji międzynarodowych (finansowych) oraz zarządzanie nimi,— ogólne ramy prawne mające zastosowanie do organizacji i funkcjonowania EBI;— przywileje i immunitety organów UE i organizacji międzynarodowych, w tym zwolnienia podatkowe tych organów i organizacji,— traktaty i inne akty UE odnoszące się do EBI i jego działalności w kontekście jego operacji wewnątrz i na zewnątrz UE,— interpretacja i egzekwowanie traktatów międzynarodowych, międzynarodowe rozstrzyganie sporów i arbitraż,— kompetencje organów zarządzających EBI oraz interpretacja i stosowanie ich decyzji,— stosunki EBI z innymi instytucjami i organami europejskimi, państwami członkowskimi, Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, państwami trzecimi i innymi organizacjami międzynarodowymi,— stosunki pracy (z personelem) EBI, w tym systemy ubezpieczeń społecznych, emerytalnych i zdrowotnych oraz fundusze emerytalne.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 021-044863
Ogłoszenie o zamówieniu
30/01/2019 00:00