Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Dostawa mebli do stref odpoczynku i stref gastronomicznych oraz usługi powiązane
Instytucja zamawiająca:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Data publikacji w witrynie TED:
30/01/2019
Termin nadsyłania ofert:
03/05/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
OIB.02/PO/2018/058/785
Dostawa mebli do stref odpoczynku i stref gastronomicznych oraz usługi powiązane
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy na dostawę mebli do stref odpoczynku i stref gastronomicznych oraz usługi powiązane.
Dostawy
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Warunki udziału
Oferent załączy do swojej oferty wszystkie dokumenty i informacje wymagane w pkt III.1) „Warunki uczestnictwa” niniejszego ogłoszenia i zebrane w załączniku I dokumentacji przetargowej „Lista kontrolna dokumentów do uzupełnienia i dostarczenia”.Oferent powinien załączyć w szczególności opatrzone datą i podpisane oświadczenie, że nie znajduje się w żadnej z sytuacji wykluczających z udziału w zamówieniach udzielanych przez Unię Europejską. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru znajdującego się na następującej stronie internetowej: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmUwaga: przed podpisaniem umowy oferent, któremu zostanie udzielone zamówienie, dostarczy — pod karą wykluczenia — dowody potwierdzające złożone oświadczenie.Uwaga: w przypadku grupy oświadczenie oraz dokumenty dowodowe i inne informacje wymagane w przypadku udzielenia zamówienia muszą zostać dostarczone przez każdego członka grupy oddzielnie.
Oferent musi dostarczyć:— kopie sprawozdań finansowych (bilansów i rachunków zysków i strat) z 3 ostatnich lat obrotowych, wykazujących roczny wynik brutto. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn oferent nie może ich przedstawić, złoży oświadczenie dotyczące rocznego wyniku brutto z 3 ostatnich lat. Jeżeli sprawozdania finansowe lub oświadczenie wykazują straty w okresie ostatnich 3 lat, oferent jest zobowiązany przedstawić inny dokument potwierdzający jego zdolność finansową i ekonomiczną, na przykład odpowiednią gwarancję podmiotu trzeciego (na przykład spółki dominującej) lub zaświadczenia biegłego rewidenta, biegłego księgowego lub równoważne dokumenty,— oświadczenie o całkowitym rocznym obrocie z 3 ostatnich lat obrotowych.
Aby zostać wybranym, oferent musi wykazać uzyskanie średniego rocznego obrotu w ciągu 3 ostatnich lat obrotowych w wysokości 4 800 000 EUR.
Wymaga się, by oferent:— dowiódł, że jego organizacja jest oparta na systemie zapewnienia jakości odpowiadającym co najmniej wymogom normy ISO 9001:— albo dostarczając poświadczoną kopię certyfikatu ISO 9001, wskazującego dziedzinę, której dotyczy certyfikat oraz uprawnioną jednostkę, która go wystawiła,— albo dostarczając poświadczoną kopię innego równorzędnego dokumentu, który podczas audytu prowadzonego przez stronę trzecią może zostać uznany za odpowiadający takiemu certyfikatowi, upoważnieniu lub akredytacji,— albo dostarczając dokumentację dotyczącą systemu zarządzania jakością wprowadzonego przez wykonawcę, wraz z pisemnym oświadczeniem (wcześniejszym niż data publikacji ogłoszenia o zamówieniu) i podpisem osoby upoważnionej do podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa; dokumentacja ta musi zawierać przynajmniej:—— politykę w zakresie jakości i cele w zakresie jakości,—— system dokumentacji (zarządzanie dokumentami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zarządzanie rejestracjami, zarządzanie niezgodnościami, działania zapobiegawcze, działania naprawcze i audyty wewnętrzne),—— mapowanie i definiowanie procesów, które mają być przeprowadzone,—— system weryfikacji (audyt wewnętrzny itd.),—— system analizy rezultatów (przegląd systemu zarządzania, skargi, dochodzenia, zadowolenie, wskaźniki itd.),——— plan dostosowania i poprawy (plan biznesowy, plan działań dyrekcji i działów itd.),
— przedstawił 3 przykłady dostaw, zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat, mebli do stref odpoczynku przeznaczonych dla co najmniej 50 osób, 1 przykład dostawy mebli do stref gastronomicznych obejmujących co najmniej 60 miejsc siedzących, oraz 2 przykłady dostawy mebli do stref samoobsługi obejmujących co najmniej 250 miejsc siedzących,— przedstawił 2 przykłady dostaw, zrealizowanych w ciągu 3 ostatnich lat, mebli do stref gastronomicznych i stref odpoczynku, przy czym każda dostawa była zrealizowana w innym kraju z listy krajów, które mają być obsługiwane w ramach tej umowy, innym niż kraje Beneluksu.
Najistotniejsze elementy
30/01/2019 00:00
03/05/2019 15:00
06/05/2019 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 065-150180
Sprostowanie
02/04/2019 00:00
2019/S 030-065940
Sprostowanie
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044867
Ogłoszenie o zamówieniu
30/01/2019 00:00