Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Wsparcie w zakresie statystyk dotyczących transportu
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
12/08/2019
Termin nadsyłania ofert:
23/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
ESTAT/E/2019/006
Wsparcie w zakresie statystyk dotyczących transportu
Świadczenie usług wsparcia w zakresie statystyk dotyczących transportu:Część 1: Wsparcie w zakresie statystyki drogowego transportu towarowego;Część 2: Wsparcie w zakresie statystyki transportu kolejowego;Część 3: Wsparcie w zakresie statystyki transportu żeglugi śródlądowej;Część 4: Wsparcie w zakresie statystyki transportu morskiego;Część 5: Wsparcie w zakresie statystyki transportu lotniczego;Część 6: Wsparcie w zakresie statystyki transportu regionalnego;Część 7: Wsparcie w zakresie danych statystycznych zgromadzonych za pomocą wspólnego kwestionariusza Eurostatu/ITF/EKG ONZ;Część 8: Wsparcie w zakresie opracowania wskaźników podziału zadań przewozowych i transportu intermodalnego;Część 9: Wsparcie w zakresie statystyki bezpieczeństwa transportu;Część 10: Wsparcie w zakresie statystyk ruchu pasażerskiego i ruchu drogowego.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Zamówienie publiczne
79330000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
12/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1 Wsparcie w zakresie statystyki drogowego transportu towarowego Celem tej części jest zapewnienie Eurostatowi wsparcia w dalszym wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 70/2012 z dnia 18.1.2012 (przekształcenie) w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w tym pomocy w zakresie zarządzania danymi, analiz i metod statystycznych, kontroli jakości oraz kontroli poprawności i rozpowszechniania danych.Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia wynosi: 325 osobodni rocznie, co odpowiada około 1300 osobodniom w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy).
Część 2 Wsparcie w zakresie statystyki transportu kolejowego Celem tej części jest zapewnienie Eurostatowi wsparcia w dalszym wdrażaniu rozporządzenia (WE) 643/2018 w sprawie statystyki transportu kolejowego, w tym pomocy w zakresie zarządzania danymi, analiz i metod statystycznych, kontroli jakości, a także kontroli poprawności i rozpowszechniania danych.Całkowitą wielkość prac w ciągu całego okresu realizacji zamówienia szacuje się na około 275 osobodni rocznie, co odpowiada w przybliżeniu 1100 osobodniom w maksymalnym okresie obowiązywania umowy (4 lata).
Część 3 Wsparcie w zakresie statystyki transportu żeglugi śródlądowej Celem tej części jest zapewnienie Eurostatowi wsparcia we wdrażaniu rozporządzenia w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi, w tym pomocy w zakresie zarządzania danymi, analiz i metod statystycznych, kontroli jakości danych oraz kontroli poprawności i rozpowszechniania danych.Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia wynosi:190 osobodni rocznie, co odpowiada około 760 osobodniom w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy).
Część 4 Wsparcie w zakresie statystyki transportu morskiego Celem tej części jest zapewnienie Eurostatowi wsparcia w dalszym wdrażaniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (ze zmianami).Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia wynosi:340 osobodni rocznie, co odpowiada około 1360 osobodniom w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy).
Część 5 Wsparcie w zakresie statystyki transportu lotniczego Celem tej części jest zapewnienie Eurostatowi wsparcia w dalszym wdrażaniu rozporządzenia (WE) nr 437/2003 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu lotniczego pasażerów, frachtu i poczty (z późniejszymi zmianami) oraz wsparcia na rzecz nieregulacyjnego zbierania danych w tej dziedzinie transportu.Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia wynosi:340 osobodni rocznie, co odpowiada około 1360 osobodniom w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy).
Część 6 Wsparcie w zakresie statystyki transportu regionalnego Celem tej części jest zapewnienie Eurostatowi wsparcia w zakresie zarządzania informacjami regionalnymi (danymi i metadanymi), w tym wsparcia w gromadzeniu danych, analizie statystycznej i opracowywaniu metod statystycznych, jak również przetwarzaniu (kontroli poprawności, agregacji itd.) danych i szczegółowych kontrolach jakości informacji na temat transportu regionalnego.Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia wynosi:145 osobodni rocznie, co odpowiada około 580 osobodniom w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy).
Część 7 Wsparcie w zakresie danych statystycznych zgromadzonych za pomocą wspólnego kwestionariusza Eurostatu/ITF/EKG ONZ Celem tej części jest zapewnienie wsparcia w zakresie sporządzania statystyk na podstawie danych przekazywanych do Eurostatu za pośrednictwem wspólnego kwestionariusza Eurostatu//ITF/EKG ONZ.Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia wynosi:150 osobodni rocznie, co odpowiada około 600 osobodniom w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy).
Część 8 Wsparcie w zakresie opracowania wskaźników podziału zadań przewozowych i transportu intermodalnego Celem tej części jest pomoc w opracowywaniu i sporządzaniu wskaźników podziału zadań przewozowych i transportu intermodalnego.Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia wynosi:260 osobodni rocznie, co odpowiada około 1040 osobodniom w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy).
Część 9 Wsparcie w zakresie statystyki bezpieczeństwa transportu Celem tej części jest zapewnienie Eurostatowi wsparcia w dalszym wdrażaniu statystyk dotyczących bezpieczeństwa transportu, w tym pomocy w zakresie zarządzania danymi, analiz i metod statystycznych, kontroli jakości, a także kontroli poprawności i rozpowszechniania danych.Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia wynosi:110 osobodni rocznie, co odpowiada około 440 osobodniom w maksymalnym okresie trwania umowy (48 miesięcy).
Część 10 Wsparcie w zakresie statystyk ruchu pasażerskiego i ruchu drogowego Podstawowym celem tej części jest wsparcie Eurostatu i państw członkowskich w opracowywaniu unijnych statystyk dotyczących ruchu pasażerskiego i ruchu drogowego.Szacowany łączny nakład pracy na cały okres trwania zamówienia wynosi:110 osobodni rocznie, co odpowiada około 220 osobodniom w maksymalnym okresie trwania umowy (24 miesiące).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 154-378799 Ogłoszenie o zamówieniu 12/08/2019 00:00