Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Zarządzanie internetową platformą współpracy dla europejskiej inicjatywy obywate...
Instytucja zamawiająca:
Secretariat General (SG)
Data publikacji w witrynie TED:
05/08/2019
Termin nadsyłania ofert:
24/09/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
PO-SG-A1-01-2019
Zarządzanie internetową platformą współpracy dla europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Ogólnym celem internetowej platformy współpracy jest udzielanie informacji i zapewnianie wsparcia w przygotowywaniu i prowadzeniu europejskich inicjatyw obywatelskich, stymulowanie debaty w tym zakresie, a bardziej ogólnie na tematy związane z tym instrumentem. Celem Forum jest zaoferowanie przestrzeni, w której obywatele mogą spotykać się, aby dyskutować i tworzyć swoje inicjatywy, w celu wspierania interakcji między (potencjalnymi) organizatorami, obywatelami i ekspertami; oraz ostatecznie poprawa jakości wniosków o rejestrację, które należy przedłożyć Komisji (ważny jest etap przygotowawczy, a nie etap wdrażania, podczas którego organizatorzy mogą regularnie współpracować z komisją).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
79140000
00
Warunki udziału
Oferenci (a w przypadku wspólnej oferty każdy członek grupy) oraz podwykonawcy, których zdolność jest niezbędna do spełnienia kryteriów wyboru, przedłożą opatrzone datą i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oświadczenie (zob. załącznik), że spełniają kryteria wyboru dotyczące każdego z nich z osobna. W odniesieniu do kryteriów wyboru mających zastosowanie do oferenta jako całości (indywidualnego oferenta lub lidera w przypadku wspólnej oferty) należy przedłożyć oświadczenie, że oferent wraz ze wszystkimi członkami grupy (w przypadku wspólnej oferty) i podwykonawcami (o ile dotyczy) spełnia kryteria wyborupodlegające ocenie zbiorczej.Oświadczenie to stanowi część oświadczenia dotyczącego kryteriów wykluczenia (zob. punkt 4.1), zatem każdy podmiot, którego to dotyczy, przedłoży tylko 1 oświadczenie obejmujące oba aspekty.Po udzieleniu zamówienia i przed podpisaniem umowy wyłoniony oferent przedłoży wymagane dowody wymienione poniżej w terminie wskazanym przez instytucję zamawiającą. Wymóg ten dotyczy każdego członka grupy w przypadku oferty wspólnej oraz podwykonawców, których zdolność jest niezbędna w celu spełnienia kryteriów wyboru.Od oferenta (lub członka grupy w przypadku oferty wspólnej lub podwykonawcy) nie będzie wymagać się przedłożenia dokumentacji dowodowej, jeśli już przedłożył taką dokumentację w związku z inną procedurą zamówienia, a dokumentacja ta została wystawiona nie wcześniej niż na 1 rok przed upływem terminu dostarczenia wskazanym przez instytucję zamawiającą i wciąż zachowuje ważność. W takich okolicznościach oferent musi złożyć oświadczenie, że dowody te zostały już przedłożone w ramach wcześniejszej procedury udzielenia zamówienia, podać numer referencyjny tej procedury i potwierdzić, że jego sytuacja nie uległa zmianie.Od oferenta (lub członka grupy w przypadku oferty wspólnej lub podwykonawcy) nie będzie wymagać się przedłożenia danego dokumentu, jeśli instytucja zamawiająca może uzyskać ten dokument nieodpłatnie z krajowej bazy danych.Oferenci muszą wykazać, że mają uprawnienia do wykonywania działalności zawodowej w zakresie wymaganym do realizacji zadań objętych niniejszym zamówieniem. Oferent (w tym każdy członek grupy w przypadku wspólnej oferty) poda w ofercie następujące informacje, jeśli nie dostarczył ich w formularzu dotyczącym podmiotu prawnego:– w przypadku osób prawnych: czytelna kopia dokumentu dotyczącego powołania osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wobec osób trzecich i w postępowaniach sądowych, lub kopia ogłoszenia o takim powołaniu, jeżeli publikacja takiego ogłoszenia o powołaniu jest wymagana przez prawo, któremu podlega dana osoba prawna. Należy przestawić wszelkie dowody przekazania takiego upoważnienia innemu przedstawicielowi nieuwzględnionemu w oficjalnym dokumencie dotyczącym powołania,– w przypadku osób fizycznych: w przypadkach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, dowód wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego lub inny dokument urzędowy z numerem wpisu do rejestru.
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 157-386462
Sprostowanie
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
Ogłoszenie o zamówieniu
05/08/2019 00:00