Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Roboty budowlane na rzecz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
Instytucja zamawiająca:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Data publikacji w witrynie TED:
14/10/2019
Termin nadsyłania ofert:
27/11/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
AO/004/19
Roboty budowlane na rzecz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
EUIPO planuje udzielić zamówienia na realizację robót budowlanych na rzecz EUIPO, podzielonego na dwie części.Część 1: realizacja robót budowlanych lub remontowych. Procedura ponownego otwarcia na konkurencję zostanie zastosowana w przypadku udzielania szczegółowych zamówień na realizację robót na kwotę w wysokości większą niż 60 000 EUR oraz mniejszą lub równą 750 000 EUR (budżet na wykonanie zamówienia).Część 2: drobne roboty budowlane i zmiany operacyjne. W celu realizacji drobnych robót budowlanych na kwotę niższą lub równą 60 000 EUR (budżet na realizację zamówienia) oraz wprowadzania zmian operacyjnych we wszystkich budynkach i kampusach siedziby zostanie zastosowana procedura kaskadowa.
Roboty budowlane
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
45200000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Realizacja robót budowlanych lub remontowych
Zakres usług odpowiadających części 1: realizacja robót budowlanych lub remontowych jest następujący:1) materialna realizacja robót budowlanych i/lub remontowych, których budżet projektu jest wyższy niż 60 000 EUR i niższy lub równy 750 000 EUR (budżet realizacji zamówienia), na podstawie dokumentacji technicznej realizacji, w tym dostawa i instalacja sprzętu i wszystkich materiałów, testy i próby, robocizna i metody budowlane, gwarantowanie przestrzegania terminów, cen i jakości określonych w projektach i/lub dokumentacji technicznej;2) oddanie do użytkowania obiektów, których dotyczy każda wykonana praca lub instalacja;3) sprzątanie po robotach;4) dostarczanie dokumentacji powykonawczej związanej z realizacją robót lub instalacją;5) konserwacja naprawcza instalacji w powiązanym okresie gwarancyjnym. Konserwacja zapobiegawcza zostanie obowiązkowo przypisana głównemu wykonawcy zajmującemu się konserwacją na rzecz EUIPO, jak wskazano w umowie;6) wszystkie działania techniczne, administracyjne, organizacyjne i kontrolne konieczne w celu zagwarantowania wymaganego poziomu jakości robót, realizowanych instalacji i zmian operacyjnych.
Część 2
Drobne roboty budowlane i zmiany operacyjne
Roboty będące przedmiotem niniejszej części można sklasyfikować w następujący sposób:roboty budowlane: roboty budowlane obejmują wszystkie prace związane z nową infrastrukturą, obiektami lub budynkami w ramach wszystkich budowli lub kampusu EUIPO w Hiszpanii lub za granicą, obecnie i w przyszłości,roboty remontowe: roboty remontowe obejmują wszystkie prace związane z rozbudową, ulepszaniem, modernizacją, adaptacją, dostosowaniem lub wzmocnieniem którejkolwiek z własności EUIPO, w tym prace związane z przygotowaniem nowych obiektów lub modernizowaniem istniejących w ramach wszystkich budynków lub kampusu EUIPO w Hiszpanii lub za granicą, obecnie i w przyszłości,roboty związane z zmianami operacyjnymi: przedmiotem robót związanych ze zmianami operacyjnymi jest podjęcie natychmiastowych lub krótkoterminowych działań mających na celu usunięcie skutków nieprzewidzianych zdarzeń lub zdarzeń nieodwracalnych przez Urząd lub zaspokojenie potrzeb wynikających z nagłych wypadków, które mogą powodować zagrożenie dla działalności Urzędu. Poza pracami opisanymi powyżej zakres usług obejmuje:1) zamówienie będzie wymagać szeregu minimalnych zasobów ludzkich i materialnych w celu realizacji prac z zachowaniem wypłacalności. Dlatego wymagana jest dostępność zespołu pracowników, stała obecność w EUIPO i szybkie reagowanie dzięki dostępności w czasie krótszym niż 24 godziny;2) oddanie do użytkowania obiektów, których dotyczy każda wykonana praca lub instalacja;3) sprzątanie po robotach;4) dostarczanie dokumentacji powykonawczej związanej z realizacją drobnych robót;5) konserwacja naprawcza instalacji w powiązanym okresie gwarancyjnym. Konserwacja zapobiegawcza zostanie obowiązkowo przypisana głównemu wykonawcy zajmującemu się konserwacją na rzecz EUIPO, jak wskazano w umowie;6) wszystkie działania techniczne, administracyjne, organizacyjne i kontrolne konieczne w celu zagwarantowania wymaganego poziomu jakości robót, realizowanych instalacji i zmian operacyjnych.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 198-480111
Ogłoszenie o zamówieniu
14/10/2019 00:00