Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badania środowiskowe
Instytucja zamawiająca:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Data publikacji w witrynie TED:
09/10/2019
Termin nadsyłania ofert:
09/12/2019
Status:
Zamknięte
Informacja
EASA.2019.HVP.08
Badania środowiskowe
Część 1: umowa ramowa dotycząca oceny oddziaływania na środowisko — badania nad charakterystykami emisji spalin silników lotniczych;część 2: umowa ramowa dotycząca oceny oddziaływania na środowisko — badania w celu oceny hałasu emitowanego przez wiropłaty i nowe technologie;część 3: umowa ramowa dotycząca łagodzenia skutków oddziaływania na środowisko — zwiększona zdolność do oceny środków politycznych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Jedna część lub więcej części
Umowa ramowa
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
73000000
Warunki udziału
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
09/10/2019 00:00
09/12/2019 15:00
11/12/2019 10:00
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Umowa ramowa dotycząca oceny oddziaływania na środowisko — badania nad charakterystykami emisji silników lotniczych
Celem umowy jest przede wszystkim poprawa wymagań dotyczących pobierania próbek i pomiarów emisji zanieczyszczeń z silników w odniesieniu do mas i liczb nielotnych cząstek stałych zgodnie z częścią II załącznika 16 do konwencji Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), oraz zaproponowanie lepszych praktyk. Celem pracy jest:1) analiza udziału statków powietrznych wyposażonych w silniki nieobjęte regulacjami w zakresie nvPM (nielotnych cząstek stałych) pod kątem pracy i emisji w poszczególnych europejskich portach lotniczych;2) proponowanie i testowanie nowych lub nowatorskich projektów i technik pobierania próbek z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć;3) pomiar emisji gazowych (np. NOx, HC, CO, CO2), emisji dymu, emisji nielotnych cząstek stałych w ujęciu masowym i ilościowym, wielkości nielotnych cząstek stałych dla silników podlegających regulacjom, a także dla silników niepodlegających regulacjom.
Część 2
Umowa ramowa w zakresie oceny oddziaływania na środowisko — badania nad oceną hałasu emitowanego przez wiropłaty i nowe technologie
Umowa ma na celu zwiększenie europejskiej zdolności do oceny wpływu hałasu pod kątem:(i) wzmocnienia wsparcia dla decydentów politycznych UE w opracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich polityk UE — w tym np. przeprowadzanie kompleksowych ocen oddziaływania na środowisko w zakresie obecnych i przyszłych przepisów UE dotyczących ochrony środowiska;(ii) zwiększenie znaczenia europejskiego podejścia w dyskusjach na arenie międzynarodowej, np. podczas debat w Komitecie ICAO ds. Lotnictwa i Ochrony Środowiska dotyczących ustanowienia przyszłych międzynarodowych norm ochrony środowiska w lotnictwie, w szczególności w odniesieniu do hałasu powodowanego przez wiropłaty.
Część 3
Umowa ramowa dotycząca łagodzenia skutków oddziaływania na środowisko — zwiększona zdolność do oceny środków politycznych
Przedmiotem umowy jest aktualizacja, wzmocnienie i zatwierdzenie możliwości modelowania w systemie AERO-MS w celu wsparcia oszacowania kosztów i korzyści w wielu przyszłych ocenach polityki. Powyższe obejmuje zdolność do oceny różnych wariantów polityki w zakresie ochrony środowiska w lotnictwie w oparciu o dokładną charakterystykę przemysłu lotniczego oraz zdolność do współdziałania z innymi bazami danych i modelami.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2019/S 195-473028
Ogłoszenie o zamówieniu
09/10/2019 00:00