Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Parytety siły nabywczej (PPP) dla dóbr inwestycyjnych oraz usług szpitalnych
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG EUROSTAT
Data publikacji w witrynie TED:
20/04/2020
Termin nadsyłania ofert:
04/06/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
ESTAT/LUX/2020/OP/0006
Parytety siły nabywczej (PPP) dla dóbr inwestycyjnych oraz usług szpitalnych
Parytety siły nabywczej (PPP) dla dóbr inwestycyjnych oraz usług szpitalnych. Parytety siły nabywczej (PPP) to wskaźniki różnic poziomu cen pomiędzy różnymi krajami. Niniejsze zamówienie dotyczy koordynacji badań cen dóbr na wyposażenie i budownictwa, a także badań cen usług szpitalnych.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Wszystkie części
Zamówienie publiczne
79330000
Warunki udziału
Zob. adres internetowy w pkt I.3).
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Najistotniejsze elementy
20/04/2020 00:00
04/06/2020 16:00
08/06/2020 09:30
Części
Numer części Tytuł Opis
Część 1
Koordynacja badania cen 2021 w kategorii „dobra na wyposażenie” w ramach parytetów siły nabywczej
Niniejsza część dotyczy koordynacji badania cen w kategorii „dobra na wyposażenie”, będącego jednym z dwóch badań nakładów brutto na środki trwałe. Wyroby, maszyny i urządzenia inwestycyjne stanowią znaczną część nakładów brutto na środki trwałe, do których zalicza się maszyny, urządzenia elektryczne i optyczne, środki transportu oraz oprogramowanie. Badanie cen w kategorii „dobra na wyposażenie” przeprowadza się co dwa lata. Niniejsza część obejmuje badanie, które ma zostać przeprowadzone w 2021. Przygotowania do tego badania zaczną się w 2020 roku, natomiast walidacja wyników zakończy się w roku 2022.W zakres prac wchodzą badania w 37 państwach uczestniczących (zob. „Ogólna informacja dotycząca wszystkich części”), a także pewne zadania w Gruzji i Ukrainie z racji uczestnictwa tych państw w międzynarodowym programie porównawczym poprzez program Eurostatu i OECD dotyczący parytetów siły nabywczej.
Część 2
Koordynacja badań cen 2021 i 2022 w kategorii „budownictwo” w ramach parytetów siły nabywczej
Niniejsza część dotyczy koordynacji badania cen w kategorii „budownictwo”, będącego jednym z dwóch badań nakładów brutto na środki trwałe. Budownictwo stanowi znaczną część nakładów brutto na środki trwałe. Obejmuje budowę budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz prace inżynierii wodno-lądowej. PPP w kategorii „budownictwo” oparte są na cenach tak zwanych „przedmiarów robót”, które stanowią szczegółowe opisy fikcyjnych projektów budowlanych, każdy zawierający listę elementów podlegających wycenie. Badania zostaną przeprowadzone w latach 2021 i 2022.W zakres prac wchodzą badania w 37 państwach uczestniczących w zadaniu (zob. „Ogólne informacje dotyczące wszystkich części”), a także pewne czynności w Gruzji i Ukrainie z racji ich uczestnictwa w międzynarodowym programie porównawczym poprzez program Eurostatu i OECD dotyczący parytetów siły nabywczej.
Część 3
Koordynacja badań cen 2021–2024 w kategorii „usługi szpitalne” w ramach parytetów siły nabywczej
Niniejsza część dotyczy koordynacji badań cen usług szpitalnych. Usługi szpitalne stanowią znaczną część wydatków na zdrowie. Co roku gromadzi się dane za 3 poprzedzające lata, umożliwiające dokonanie przeglądu danych przedłożonych w latach wcześniejszych.Zadanie dotyczy przeprowadzenia w latach 2021–2024 badań we wszystkich 37 państwach uczestniczących (zob. „Ogólne informacje dotyczące wszystkich części”).
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 077-181179
Ogłoszenie o zamówieniu
20/04/2020 00:00