Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Updated (19.06) financial offer published. Deadline for submission of offers extended to 07.07.2020 16h00. Opening of offers postponed to 09.07.2020 at 10h00
Tytuł:
Usługi łączności komórkowej
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
06/03/2020
Termin nadsyłania ofert:
07/07/2020
Status:
Zamknięte
Informacja
AO 713
Usługi łączności komórkowej
Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zawarcie jednej umowy ramowej na usługi łączności komórkowej wraz z dostawą powiązanych urządzeń. Należy zapewnić co najmniej następujące usługi łączności komórkowej: usługi komunikacji głosowej, usługi przesyłu danych, wiadomości tekstowe (SMS).
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Umowa ramowa
Najniższa cena
64212000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
64210000
Warunki udziału
Oferenci znajdujący się w sytuacjach opisanych w art. 136 i art. 141 rozporządzenia finansowego zostaną wykluczeni z udziału w niniejszej otwartej procedurze zaproszenia do składania ofert i zamówienie nie zostanie im udzielone.Oferenci muszą posiadać zdolność prawną do wykonania zamówienia na usługi, o które się ubiegają. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru (załącznik 3 do zaproszenia do składania wniosków – Formularz 5), opatrzone datą i należycie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Od oferentów, którym może zostać zaproponowane zawarcie umowy, wymagać się będzie następujących dokumentów dotyczących zdolności prawnej:(a) dowód wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym oferenci mają siedzibę;(b) uwierzytelniona kopia pełnomocnictw osób upoważnionych do reprezentowania oferenta przy zawieraniu umów, jeżeli wyżej wymieniony dokument nie zawiera tych pełnomocnictw.
Oferenci muszą mieć niezbędną zdolność ekonomiczną i finansową do wykonania umów ramowych zgodnie z warunkami, stosownie do ich wartości i skali. Jeżeli w świetle dostarczonych informacji Trybunał ma poważne wątpliwości co do zdolności ekonomicznych i finansowych oferenta lub jeżeli jest oczywiste, że te zdolności są niewystarczające do realizacji zamówienia, oferta może zostać odrzucona, a oferentowi nie przysługuje prawo do dochodzenia żadnego zadośćuczynienia finansowego. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru (załącznik 3 do zaproszenia do składania wniosków – Formularz 5), opatrzone datą i należycie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Od oferentów, którym może zostać zaproponowane zawarcie umowy, wymagać się będzie następujących dokumentów potwierdzających zdolność ekonomiczną i finansową:— sprawozdania finansowe lub wyciągi z nich za okres równym ostatnim 2 latom, za które zamknięto księgi rachunkowe,— oświadczenie o osiągnięciu średniego rocznego obrotu z tytułu usług objętych niniejszym zaproszeniem do składania ofert za każdy rok z 2 ostatnich lat finansowych, za które zamknięto księgi rachunkowe.
Podmioty gospodarcze powinny osiągać minimalny roczny obrót z tytułu usług objętych niniejszym zaproszeniem do składania ofert za każdy rok z 2 ostatnich lat finansowych, za które zamknięto księgi rachunkowe, w wysokości co najmniej 400 000 EUR.
Oferenci muszą posiadać niezbędną zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe, umożliwiające im wykonanie umowy ramowej zgodnie z warunkami, stosownie do jej wartości i skali. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru (załącznik 3 do zaproszenia do składania wniosków – Formularz 5), opatrzone datą i należycie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe zostaną ocenione na podstawie specjalistycznej znajomości przez oferenta usług objętych zamówieniem. Oferenci załączą do oferty następujące dokumenty potwierdzające ich zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe:— dokument potwierdzający, że firma jest upoważniona do świadczenia usług telefonii komórkowej w co najmniej jednym z państw członkowskich UE,— potwierdzenie co najmniej 3 projektów referencyjnych (umów) z najbardziej odpowiednimi klientami w ciągu ostatnich 3 lat,
— oferent musi być upoważniony do świadczenia usług telefonii komórkowej w co najmniej jednym z państw członkowskich UE. Przed rozpoczęciem świadczenia usług oferent musi uzyskać zezwolenie na świadczenie usług telefonii komórkowej w Luksemburgu,— oferent powinien zrealizować w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 umowy podobne pod względem przedmiotowym do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Jako potwierdzenie należy przedstawić co najmniej 3 projekty referencyjne (umowy) z najbardziej odpowiednimi klientami z ostatnich 3 lat.
Najistotniejsze elementy
06/03/2020 00:00
07/07/2020 16:00
09/07/2020 10:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2020/S 120-290801
Sprostowanie
24/06/2020 00:00
2020/S 097-230763
Sprostowanie
19/05/2020 00:00
2020/S 078-183264
Sprostowanie
21/04/2020 00:00
2020/S 057-134697
Sprostowanie
20/03/2020 00:00
2020/S 047-109778
Ogłoszenie o zamówieniu
06/03/2020 00:00