Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Pomoc techniczna w monitorowaniu projektów LIFE (dotacje na działania i dotacje ...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
25/04/2012
Termin nadsyłania ofert:
05/06/2012
Status:
Zamknięte
Informacja
ENV.E.4/SER/2012/0015
Pomoc techniczna w monitorowaniu projektów LIFE (dotacje na działania i dotacje operacyjne), działaniach komunikacyjnych dotyczących programu LIFE oraz innych powiązanych przedsięwzięciach.
Wykonawca jest zobowiązany wspomagać Komisję w realizacji programu LIFE na wszystkich etapach zarządzania projektami. Obejmie to, oprócz innych działań, monitorowanie wszystkich otwartych projektów (około 850) współfinansowanych przez program LIFE na mocy wszystkich rozporządzeń w sprawie LIFE, wsparcie monitorowania środowiskowych organizacji pozarządowych w ramach rozporządzenia dotyczącego instrumentu LIFE+, z uwzględnieniem działań w zakresie dotacji operacyjnych i działań komunikacyjnych. Jeden ekspert pracujący w pełnym wymiarze czasu powinien monitorować około 16–20 projektów. Do realizacji działań komunikacyjnych przewiduje się 12 osób.Całą korespondencję związaną z projektami należy oceniać z wykorzystaniem standardowych wzorów formularzy przygotowanych przez Komisję. Dotyczy to również sprawozdań z postępu prac, sprawozdań powiązanych z wnioskami o płatność z tytułu dodatkowych klauzul. Należy również każdego roku przeprowadzać wizytacje projektów. Wykonawca powinien zapewnić wiedzę fachową w dziedzinach wchodzących w zakres wszystkich 3 komponentów programu. Wiedza fachowa z zakresu komponentu „Przyroda” programu LIFE obejmuje w szczególności wiedzę na temat zarządzania ochroną przyrody, dyrektyw ptasiej i siedliskowej oraz ochrony przyrody na poziomie lokalnym. Wiedza fachowa z zakresu komponentu „Środowisko” programu LIFE obejmuje w szczególności wiedzę na temat zmian klimatycznych, wody, powietrza, gleby, środowiska miejskiego, hałasu, substancji chemicznych, środowiska i zdrowia, odpadów i zasobów naturalnych, lasów, innowacji i podejść strategicznych. Wiedza fachowa z zakresu komponentu „Informacja” programu LIFE obejmuje w szczególności wiedzę na temat komponentów „Przyroda” i „Środowisko” programu LIFE oraz zapobiegania pożarom lasów. Więcej informacji na temat programu LIFE można znaleźć w witrynie internetowej http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Będzie wymagana pomoc w działaniach komunikacyjnych, a w związku z tym niezbędne jest doświadczenie w przygotowywaniu publikacji, źródeł informacji multimedialnych oraz wydarzeń, a także w zarządzaniu nimi. Umowa będzie obejmować następujące działania:1. pomoc techniczną i administracyjną w realizacji zadań związanych z monitorowaniem wdrażania projektów finansowanych przez LIFE+ ze środków przeznaczonych w ramach dotacji na działania;2. udzielanie wsparcia w monitorowaniu działalności organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami środowiska, finansowanej przez LIFE+ ze środków przeznaczonych w ramach dotacji operacyjnych;3. działania komunikacyjne: pomoc techniczną i administracyjną związaną z działaniami komunikacyjnymi na poziomie UE na temat programu LIFE+, dotacjami na działania oraz dotacjami operacyjnymi dla organizacji pozarządowych.Cele:Dot. 1) Dotacje na działania:Komisji potrzebna jest pomoc techniczna i administracyjna w realizacji zadań związanych z wdrażaniem projektów w ramach programów LIFE+ i LIFE III. Celem zamówienia jest zapewnienie Komisji wsparcia w wykonywaniu tej pracy. Zadanie wykonawcy będzie polegać na udzielaniu Komisji pomocy w śledzeniu i ocenie postępów w realizacji projektu na poziomie technicznym i finansowym oraz zapewnieniu jego spójności pod względem ponoszonych kosztów. Będzie on działał wyłącznie w charakterze doradcy Komisji i nie będzie uczestniczył w zarządzaniu środkami finansowymi. Wykonawca nie będzie w żaden sposób związany z projektami. Jako doradca Komisji dokona przeglądu projektów oraz przeprowadzi ocenę pod kątem technicznym i finansowym sprawozdań składanych Komisji, a także zapewni poradnictwo w sprawach technicznych i finansowych dotyczących projektów. Wykonawca nie będzie upoważniony do podejmowania żadnych decyzji w imieniu Komisji.Dot. 2) Dotacje operacyjne:ogólnym celem tego zamówienia jest...
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
25/04/2012
Nie dotyczy
25/05/2012
29/05/2012
05/06/2012
15/06/2012
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2012/S 80-130436 Ogłoszenie o zamówieniu 25/04/2012