Szczegóły ogłoszenia o przetargu

- New date for opening of tenders: 7 April 2021 11h00 - Updated model offer (including a new form 10) has been published
Tytuł:
Świadczenie usług audytu zewnętrznego dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Instytucja zamawiająca:
European Court of Auditors (ECA)
Data publikacji w witrynie TED:
10/02/2021
Termin nadsyłania ofert:
31/03/2021
Status:
Zamknięte
Informacja
AO 758
Świadczenie usług audytu zewnętrznego dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Niniejsze zaproszenie do składania ofert ma na celu udzielenie zamówienia na usługi audytu zewnętrznego dla Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: audyt rocznych sprawozdań finansowych Trybunału za lata 2021–2025 oraz badanie niektórych wybranych losowo transakcji przeprowadzonych przez Trybunał.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Najlepsza relacja jakości do ceny
375000.00 EUR
375000.00 EUR
79210000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
79212000
79212300
Warunki udziału
Oferenci znajdujący się w sytuacjach opisanych w art. 136 i art. 141 rozporządzenia finansowego zostaną wykluczeni z udziału w niniejszej otwartej procedurze zaproszenia do składania ofert i zamówienie nie zostanie im udzielone.Oferenci muszą posiadać zdolność prawną do wykonania zamówienia na usługi, o które się ubiegają. Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru (załącznik 3 do zaproszenia do składania wniosków – Formularz 5), opatrzone datą i należycie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Od oferentów, którym może zostać zaproponowane zawarcie umowy, wymagać się będzie następujących dokumentów dotyczących zdolności prawnej:(a) dowód wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego, zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym oferenci mają siedzibę;(b) uwierzytelniona kopia pełnomocnictw osób upoważnionych do reprezentowania oferenta przy zawieraniu umów, jeżeli wyżej wymieniony dokument nie zawiera tych pełnomocnictw.
Oferenci muszą mieć niezbędną zdolność ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia zgodnie z jego warunkami, stosownie do jego wartości i skali. Jeżeli w świetle dostarczonych informacji Trybunał ma poważne wątpliwości co do zdolności finansowej oferenta lub jeżeli jest oczywiste, że ta zdolność jest niewystarczająca do realizacji zamówienia, oferta może zostać odrzucona, a oferentowi nie przysługuje prawo do dochodzenia żadnego zadośćuczynienia finansowego.Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru (załącznik 3 do zaproszenia do składania wniosków – Formularz 5), opatrzone datą i należycie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Od oferentów, którym może zostać zaproponowane zawarcie umowy, wymagać się będzie następujących dokumentów potwierdzających zdolność ekonomiczną i finansową:(a) oświadczenia o całkowitym obrocie oraz o obrocie dotyczącym usług objętych niniejszym zaproszeniem do składania ofert (badanie ustawowe) w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe;(b) sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta (bilansów oraz rachunków zysków i strat) za co najmniej ostatnie trzy lata, za które zamknięto księgi rachunkowe, lub równoważnych dokumentów (np. w przypadku, gdy ogłoszenie bilansu nie jest wymagane na mocy prawa spółek w kraju, w którym podmiot gospodarczy ma siedzibę);(c) dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.
W odniesieniu do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert Trybunał wymaga od oferentów posiadania następujących minimalnych zdolności ekonomicznych i finansowych:(a) średni roczny obrót osiągnięty w dziedzinie ustawowych badań sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, za które zamknięto księgi rachunkowe, musi wynosić co najmniej 150 000 EUR.
Oferenci muszą posiadać niezbędną zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe, umożliwiające im wykonanie zamówienia zgodnie z jego warunkami, stosownie do jego wartości i skali. Jeżeli w świetle dostarczonych informacji Trybunał ma poważne wątpliwości co do zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych oferenta lub jeżeli jest oczywiste, że ta zdolność lub kwalifikacje są niewystarczające do realizacji zamówienia, oferta może zostać odrzucona, a oferentowi nie przysługuje prawo do dochodzenia żadnego zadośćuczynienia finansowego.Wraz z ofertą należy dostarczyć oświadczenie dotyczące kryteriów wykluczenia i kryteriów wyboru (załącznik 3 do zaproszenia do składania wniosków – Formularz 5), opatrzone datą i należycie podpisane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.Oferenci załączą do oferty następujące dokumenty potwierdzające ich zdolność techniczną i kwalifikacje zawodowe:(a) kopię upoważnienia do prowadzenia ustawowych badań sprawozdań finansowych wydanego przez odpowiednią instytucję państwa członkowskiego, w którym oferent ma siedzibę;(b) wykaz co najmniej 5 odpowiednich zamówień/projektów realizowanych w ciągu ostatnich 3 lat i związanych z prowadzeniem ustawowych badań sprawozdań finansowych, dokumentujący 3-letnie doświadczenie w sektorze audytu (statutowe badanie sprawozdań finansowych i badania systemów kontroli wewnętrznej (w tym systemów informatycznych i bezpieczeństwa informatycznego)). Co najmniej jedno zamówienie / jeden projekt musi dotyczyć ustawowego badania sprawozdań finansowych przeprowadzonego w krajowym lub międzynarodowym podmiocie prawa publicznego;(c) opis pakietów komputerowej techniki kontroli (CAATS) lub innych aplikacji informatycznych wspierających proces audytu;(d) opis procedur kontroli i zapewniania jakości stosowanych w celu prowadzenia ustawowych badań sprawozdań finansowych;(e) oświadczenie w sprawie stosowanych środków zapewnienia ochrony danych i opis tych środków w celu wykazania zgodności z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725.
(a) oferent musi posiadać należyte upoważnienie do prowadzenia ustawowych badań sprawozdań finansowych;(b) oferent musi mieć przynajmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w obszarze ustawowych badań sprawozdań finansowych oraz audytu wewnętrznych systemów kontroli (w tym systemów informatycznych i bezpieczeństwa informatycznego);(c) w okresie ostatnich 3 lat oferent zrealizował co najmniej 5 (pięć) podobnych zamówień/projektów (podobnych pod względem zakresu do „badania ustawowego”);(d) co najmniej jedno zamówienie / jeden projekt musi dotyczyć ustawowego badania sprawozdań finansowych przeprowadzonego w krajowym lub międzynarodowym podmiocie prawa publicznego;(e) oferent dysponuje aplikacjami informatycznymi wspierającymi proces audytu (CAATS lub inne);(f) oferent stosuje procedury kontroli i zapewniania jakości służące prowadzeniu ustawowych badań sprawozdań finansowych;(g) oferent wdrożył środki zapewnienia ochrony danych w celu wykazania zgodności z rozporządzeniem (UE) nr 2018/1725.
Najistotniejsze elementy
10/02/2021 00:00
31/03/2021 16:00
07/04/2021 11:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2021/S 045-109183
Sprostowanie
05/03/2021 00:00
2021/S 028-068039
Ogłoszenie o zamówieniu
10/02/2021 00:00