Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Umowa ramowa o usługi związane z jakością paliw sprzedawanych i stosowanych w UE...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Data publikacji w witrynie TED:
22/05/2012
Termin nadsyłania ofert:
03/07/2012
Status:
Zamknięte
Informacja
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Umowa ramowa o usługi związane z jakością paliw sprzedawanych i stosowanych w UE i poza nią.
Umowa ramowa o usługi związane z jakością i emisją gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych sprzedawanych i stosowanych w Unii Europejskiej i poza nią. Emisje pochodzące ze spalania paliw transportowych przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza i skutków szkodliwych dla ludzkiego zdrowia, środowiska i klimatu. Ich ilościowe wymiary zostały określone w strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza, opublikowanej w 2005 [COM(2005) 446], oraz w planie działania prowadzącym do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. [COM(2011) 112]. Rola paliw ciekłych i ich wkładu w zanieczyszczenie powietrza i emisje gazów cieplarnianych została uwzględniona w prawodawstwie wspólnotowym, w którym określono minimalne wymogi jakościowe i cele dotyczące ograniczenia emisji dla szeregu różnych paliw ropopochodnych oraz biopaliw.Istnieje znaczący korpus unijnych tekstów prawnych odnoszących się do jakości paliw:(1) dyrektywa 1998/70/WE, ze zmianami, reguluje kwestię jakości benzyny i oleju napędowego sprzedawanych w UE. Obejmuje ona szeroki zakres parametrów jakości paliwa, które mają wpływ na emisję do powietrza. Ponadto w przedmiotowej dyrektywie uregulowano kwestie zawartości siarki w paliwach zużywanych przez maszyny jezdne nieporuszające się po drogach, statki żeglugi śródlądowej, ciągniki rolnicze i leśne oraz rekreacyjne jednostki pływające;(2) dyrektywa 1999/32/WE, ze zmianami, reguluje kwestię zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych, w tym ciężkich olejach napędowych, olejach napędowych (olejach opałowych), a także paliwach żeglugowych, takich jak pozostałościowy olej napędowy i żeglugowe paliwa destylowane.Oprócz obowiązujących przepisów prawnych realizowany jest szereg bieżących działań, które mogą mieć konsekwencje dla jakości paliw sprzedawanych i stosowanych w UE oraz pochodzących z nich emisji gazów cieplarnianych: (1) Rada i Parlament Europejski zwróciły się do Komisji o przedłożenie sprawozdania i, o ile będzie to stosowne, przedstawienie projektu zmiany dyrektywy 98/70 dotyczącej pośredniego wpływu zmiany użytkowania gruntów na emisje gazów cieplarnianych pochodzące z biopaliw; (2) Rada i Parlament Europejski zwróciły się z wnioskiem, by dyrektywa 98/70 została poddana przeglądowi w 2014 z zamierzeniem, między innymi, zrewidowania celu dotyczącego gazów cieplarnianych; (3) Komisja przedstawiła projekt zmiany dyrektywy 1999/32 [COM(2011) 439] w czerwcu 2011. Celem poszczególnych części w ramach niniejszego zaproszenia do składania ofert jest świadczenie usług w zakresie zdolności do zaspokojenia potrzeb związanych z prawodawstwem europejskim odnoszącym się do paliw transportowych. Prace obejmą analizy techniczne i ekonomiczne w odniesieniu do jakości paliw, w tym kwestie środowiskowe i emisje gazów cieplarnianych w cyklu życia. Pierwsza i druga część odnoszą się do technicznych aspektów odpowiednio paliw kopalnych i biopaliw, obejmując powiązane aspekty mikroekonomiczne. Część trzecia dotyczyć będzie aspektów makroekonomicznych paliw kopalnych i biopaliw.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Nie dotyczy
Najistotniejsze elementy
22/05/2012 00:00
Nie dotyczy
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Notice type Data publikacji
2013/S 059-096663 Sprostowanie 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Ogłoszenie o zamówieniu 22/05/2012 00:00