Szczegóły ogłoszenia o przetargu

Tytuł:
Badanie oceniające dotyczące krajowych przepisów prawa procesowego i praktyk w o...
Instytucja zamawiająca:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Data publikacji w witrynie TED:
02/06/2015
Termin nadsyłania ofert:
01/09/2015
Status:
Zamknięte
Informacja
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Badanie oceniające dotyczące krajowych przepisów prawa procesowego i praktyk w odniesieniu do ich wpływu na swobodny przepływ orzeczeń oraz na równoważność i skuteczność ochrony proceduralnej konsumentów w ramach prawa...
Badanie obejmuje 2 oddzielne cele:1) zbadanie wpływu krajowego prawa procesowego na swobodny przepływ orzeczeń poprzez ustalenie, czy i w jakim stopniu istniejące rozbieżności w krajowych przepisach proceduralnych utrudniają realizację celu, jakim jest swobodny przepływ orzeczeń, w szczególności ze względu na podważanie wzajemnego zaufania pomiędzy systemami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich. Badanie powinno obejmować analizę powyższej kwestii w ramach europejskich instrumentów dotyczących spraw cywilnych, w kontekście dalszego ułatwiania ich uznawania i wykonywania oraz z uwzględnieniem podstawowego prawa do dostępu do wymiaru sprawiedliwości i prawa do rzetelnego procesu sądowego.W tym celu w ramach badania powinny zostać przeanalizowane opcje wzmocnienia wzajemnego zaufania w oparciu o powyższą ocenę, poparte argumentami prawnymi i ekonomicznymi, w świetle celu strategicznego obejmującego sprawne działanie istniejących instrumentów regulujących współpracę sądową w sprawach cywilnych i handlowych oraz wszelkie dalsze wzmocnienie lub wzmożenie tej współpracy z myślą o stworzeniu prawdziwej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. W ramach analizy i wniosków muszą zostać starannie rozważone zalety i wady każdego proponowanego rozwiązania;2) ocenę, czy i w jakim stopniu krajowe przepisy prawa procesowego i praktyki zapewniają ochronę proceduralną praw konsumentów w UE oraz czy te przepisy i praktyki spełniają wymogi wynikające z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących zasady skuteczności i równoważności oraz obowiązku oceny z urzędu zgodności z prawem ochrony konsumentów w UE.W tym celu, z uwzględnieniem zasady autonomii proceduralnej państw członkowskich, w ramach badania powinny zostać przeanalizowane krajowe prawa i praktyki oraz zgromadzone wszelkie niezbędne dowody dotyczące ochrony proceduralnej praw konsumentów w UE w zakresie umów. W ramach badania należy zwrócić szczególną uwagę na związek pomiędzy różnymi aspektami krajowych procedur oraz dokonać ich oceny na różnych etapach postępowań. W tym kontekście w badaniu należy przeanalizować, czy krajowe systemy proceduralne spełniają wymogi orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Na koniec w ramach badania należy przedstawić wnioski z oceny krajowych przepisów i praktyk oraz opracować opcje wzmocnienia praw konsumentów w UE dotyczących umów. W ramach analizy i wniosków należy starannie rozważyć zalety i wady każdego proponowanego rozwiązania.
Usługi
Procedura otwarta
Zamknięte
Zaznaczone
Zamówienie publiczne
Nie dotyczy
Warunki udziału
zob. specyfikacja zamówienia.
w celu udowodnienia swojej zdolności ekonomicznej i finansowej (tj. w przypadku wspólnej oferty, łącznej zdolności wszystkich członków konsorcjum i wskazanych podwykonawców) oferenci muszą wykazać, że ich całkowity roczny obrót przekracza 300 000 EUR (średnia za ostatnie 3 lata).Należy dostarczyć:— wypełnione formularze „Uproszczony bilans” i „Uproszczony rachunek zysków i strat” za ostatnie 3 lata (należy wypełnić załącznik 2),— kopię rachunku zysków i strat oraz bilansu za ostatnie 3 lata, za które zamknięto księgi rachunkowe,— w razie braku takiej możliwości, odpowiednie zaświadczenia z banków,— w stosownych przypadkach, dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.Jeżeli z wyjątkowego powodu, który instytucja zamawiająca uzna za uzasadniony, oferent nie może dostarczyć któregokolwiek z wyżej podanych dokumentów, swoją zdolność ekonomiczną i finansową może on udowodnić za pomocą każdego innego dokumentu, który instytucja zamawiająca uzna za właściwy. W każdym przypadku Komisję należy co najmniej powiadomić o wyjątkowych powodach i podać ich uzasadnienie w ofercie. Komisja zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowego dokumentu celem sprawdzenia zdolności ekonomicznej i finansowej oferenta.
zob. wyżej.
a) kryteria dotyczące oferentów:oferenci (w przypadku wspólnej oferty łączna zdolność wszystkich oferentów i wskazanych podwykonawców) muszą spełniać następujące kryteria:— oferent musi wykazać doświadczenie w dziedzinie prawa konsumenckiego oraz cywilnego prawa procesowego, jak również prawa prywatnego międzynarodowego i procesowego,— oferent musi wykazać doświadczenie w pracy w językach urzędowych wszystkich 28 państw członkowskich,— oferent musi wykazać zdolność do sporządzania sprawozdań w języku angielskim i francuskim,— oferent musi wykazać doświadczenie w zakresie techniki przeprowadzania badań sondażowych, gromadzenia danych, analiz statystycznych i sporządzania sprawozdań oraz formułowania zaleceń;b) kryteria dotyczące zespołu realizującego usługi:zespół realizujący usługi powinien obejmować co najmniej następujące profile:kierownik projektu: co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym doświadczenie nadzorowaniu realizacji projektów, kontroli jakości zrealizowanych usług, ukierunkowaniu na klienta i rozwiązywaniu konfliktów w ramach projektów o podobnym zakresie, doświadczenie w kierowaniu zespołem co najmniej 10 osób.Kontrola jakości kwalifikacji językowych: co najmniej 1 członek zespołu powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie języka ojczystego.Eksperci w dziedzinie prawa konsumenckiego, cywilnego prawa procesowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego: wykonawca powinien zaproponować w ofercie zespół ekspertów będący w stanie podjąć się niniejszej złożonej analizy prawnej. Proponowani eksperci powinni posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w dziedzinie prawa. W skład zespołu powinni wchodzić eksperci z odpowiednim doświadczeniem w dziedzinie prawa konsumenckiego, postępowania cywilnego (w tym postępowań europejskich) oraz prawa prywatnego międzynarodowego, jak również obszerną wiedzą na temat krajowych systemów prawnych państw członkowskich, które będą analizować.Zespół do spraw gromadzenia i analizy danych: zespół powinien składać się z naukowców posiadających wyższe wykształcenie oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w gromadzeniu i analizie danych prawnych.Udokumentowana łączna znajomość wszystkich języków UE.Jeżeli oferta dotyczy kilku usługodawców/podwykonawców, muszą oni wspólnie posiadać kwalifikacje zawodowe i zdolność techniczną do wykonania przydzielonych im zadań;c) dowody:należy przedstawić następujące dowody w celu spełnienia powyższych kryteriów:1. wraz z ofertą oferenci powinni przedstawić szczegółowy życiorys każdego członka personelu odpowiedzialnego za wykonywanie prac, określający jego wykształcenie, uzyskane stopnie oraz dyplomy, doświadczenie zawodowe, prace badawcze, publikacje i znajomość języków. Życiorysy należy przedstawić najlepiej zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 11.3.2002 dotyczącym europejskiego formatu życiorysu, opublikowanym w Dz.U. L 79 z 22.3.2002, s. 66;2. wykaz najważniejszych usług podobnego rodzaju świadczonych w ciągu ostatnich 5 lat, z podaniem kwot, terminów i odbiorców publicznych lub prywatnych, wraz z zaświadczeniami wydanymi lub podpisanymi przez organy publiczne albo klientów prywatnych, a w przypadku braku takich zaświadczeń — ze zwykłym oświadczeniem usługodawcy o wykonaniu tych usług;3. część zamówienia, jaką usługodawca zamierza zlecić podwykonawcom.
zob. wyżej.
Najistotniejsze elementy
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Części Ogłoszenie o przetargu nie jest podzielone na części.
Ogłoszenia
Numer referencyjny Rodzaj ogłoszenia Data publikacji
2015/S 104-188196
Ogłoszenie o zamówieniu
02/06/2015 00:00