Detalii licitaţie

Titlu:
Furnizare de mobilier pentru spațiile de interacțiune socială și de catering și ...
Autoritate contractantă:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Data de publicare pe TED:
30/01/2019
Termen pentru primirea ofertelor:
03/05/2019
Status:
Închisă
Informaţii
OIB.02/PO/2018/058/785
Furnizare de mobilier pentru spațiile de interacțiune socială și de catering și servicii conexe
Scopul acestui contract este de a stabili un contract pentru: furnizare de mobilier pentru spațiile de interacțiune socială și de catering și servicii conexe.
Bunuri
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Contract-cadru
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
cel mai economic
Condiții de participare
Ofertantul trebuie să anexeze la oferta sa toate documentele și informațiile solicitate la punctul III.1) „Condiții de participare” din prezentul anunț și enumerate în anexa I „Listă de verificare a documentelor care trebuie completate și furnizate” la caietul de sarcini al licitației.Ofertantul trebuie să anexeze o declarație pe propria răspundere, semnată și datată în mod corespunzător, în care să specifice faptul că nu se găsește în niciuna dintre situațiile de excludere de la participarea la un contract atribuit de Uniunea Europeană. Declarația pe propria răspundere trebuie să reproducă în întregime modelul publicat pe pagina următoare: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmNB: ofertantul câștigător trebuie să furnizeze, sub rezerva excluderii, următoarele documente justificative pentru a susține declarația pe propria răspundere, înainte de semnarea contractului.NB: în cazul în care le este atribuit contractul, grupurile trebuie să furnizeze declarația pe propria răspundere, precum și documentele și informațiile justificative individual pentru fiecare membru în parte.
Ofertantul trebuie să furnizeze:— o copie a situațiilor financiare (bilanț și cont de profit și pierdere) pentru ultimele 3 exerciții financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declarație privind profiturile anuale înainte de impozitare din ultimii 3 ani. În cazul în care situațiile financiare sau declarația indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimelor 3 exerciții, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară și economică, precum o garanție corespunzătoare din partea unei terțe părți (de exemplu, compania-mamă), declarații din partea auditorilor, experților contabili sau documente echivalente,— declarație privind cifra de afaceri anuală totală realizată în ultimele 3 exerciții financiare.
Pentru a fi selectat, ofertantul trebuie să furnizeze dovada unei cifre de afaceri totale medii de 4 800 000 EUR pentru ultimele 3 exerciții financiare.
Ofertantul trebuie să:— să facă dovada existenței unei organizații bazate pe un sistem de asigurare a calității care să îndeplinească cel puțin cerințele standardului ISO 9001:—— fie prin furnizarea unei copii conforme cu originalul a certificatului ISO 9001 care să precizeze domeniul acoperit și organismul acreditat care a eliberat certificatul,—— fie prin furnizarea unei copii conforme cu originalul a oricărui alt document de referință echivalent unde candidatura face obiectul acestuia, în urma unui audit realizat de o terță parte, a unei recunoașteri precum o certificare, o atestare a competențelor sau o autorizație,—— fie prin furnizarea unei documentații a sistemului de gestionare a calității implementat de ofertant, cu un angajament scris și semnat (înainte de publicarea anunțului de participare) de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea; această documentație trebuie să includă cel puțin:——— politica în domeniul calității și obiectivele "de calitate",——— un sistem documentar (verificarea documentelor interne și externe, verificarea înregistrărilor, verificarea neconformităților, acțiuni preventive, acțiuni corective și audituri interne),——— o cartografiere și o definire a proceselor care vor fi aplicate,——— un sistem de verificare (audit intern, ...),——— un sistem de analiză a rezultatelor (revizuirea management-ului, reclamațiilor, sondajelor, satisfacției, indicatorilor, ...),——— un plan de ajustare și îmbunătățire (plan de afaceri, plan de acțiune de direcții și servicii, etc.).
— să furnizează, din ultimii 3 ani, 3 exemple de livrare de mobilier pentru spații de convivialitate care pot găzdui cel puțin 50 de persoane, un exemplu de livrare de mobilier pentru restaurante cu o capacitate minimă de 60 de locuri și două exemple de livrare a mobilierului pentru restaurantele cu autoservire cu o capacitate minimă de 250 de locuri,— să furnizeze, din ultimii 3 ani, 2 exemple de livrare de mobilier pentru catering și de convivialitate, fiecare într-o altă țară, din lista țărilor care urmează să fie deservite prin prezentul contract, altele decât Benelux.
Etape cheie
30/01/2019 00:00
03/05/2019 15:00
06/05/2019 10:00
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2019/S 065-150180
Erată
02/04/2019 00:00
2019/S 030-065940
Erată
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044867
Anunţ de participare
30/01/2019 00:00