Detalii licitaţie

Titlu:
Studiu de evaluare a legilor şi practicilor procedurale naţionale din punctul de...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Data de publicare pe TED:
02/06/2015
Termen pentru primirea ofertelor:
01/09/2015
Status:
Închisă
Informaţii
JUST/2014/RCON/PR/CIVI/0082.
Studiu de evaluare a legilor şi practicilor procedurale naţionale din punctul de vedere al impactului acestora asupra liberei circulaţii a hotărârilor şi a echivalenţei şi eficacităţii protecţiei procedurale a consumatorilor...
Studiul are 2 obiective separate:(1) examinarea impactului dreptului procedural naţional privind libera circulaţie a hotărârilor prin stabilirea dacă şi în ce măsură divergenţele existente în ceea ce priveşte normele procedurale naţionale împiedică realizarea obiectivului vizând libera circulaţie a hotărârilor, în special prin subminarea încrederii reciproce între sistemele judiciare ale statelor membre. Studiul ar trebui să analizeze aceasta în cadrul instituţiilor europene de justiţie civilă, în contextul facilitării suplimentare a recunoaşterii şi executării hotărârilor şi ţinând cont de dreptul fundamental de acces la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.În acest scop, studiul ar trebuie să analizeze opţiuni de consolidare a încrederii reciproce pe baza evaluării sus-menţionate, susţinută cu argumente juridice şi economice, în lumina obiectivului politic vizând asigurarea unei bune funcţionări a instrumentelor existente de cooperare judiciară în chestiuni de drept civil şi comercial şi orice consolidare sau intensificare ulterioară a acestei cooperări în vederea creării unui spaţiu european de justiţie autentic. Avantajele şi dezavantajele fiecărei soluţii propuse trebuie evaluate cu atenţie în cadrul analizei şi al concluziilor;(2) evaluarea dacă şi în ce măsură legile şi practicile procedurale naţionale asigură protecţia procedurală a drepturilor consumatorilor în UE şi dacă aceste norme şi practici respectă cerinţele care derivă din hotărârile pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene („CJUE”) referitoare la principiul eficacităţii şi al echivalenţei şi la obligaţia unei evaluări ex officio a conformităţii cu legislaţia UE privind protecţia consumatorilor.În acest scop, ţinând cont de principiul autonomiei procedurale a statelor membre, studiul ar trebui să examineze legile şi practicile naţionale şi să colecteze toate dovezile necesare privind protecţia drepturilor consumatorilor în UE care stau la baza reglementării contractelor. Studiul ar trebui să acorde o atenţie specială relaţiei dintre diferite aspecte ale procedurilor naţionale şi să le evalueze în diferite etape pe parcursul procedurilor. În acest context, studiul ar trebui să analizeze dacă sistemele procedurale naţionale respectă cerinţele jurisprudenţei CJUE. În cele din urmă, studiul ar trebui să prezinte concluziile obţinute în urma evaluării legilor şi practicilor naţionale şi să dezvolte opţiuni pentru consolidarea protecţiei drepturilor consumatorilor în UE care stau la baza reglementării contractelor. Avantajele şi dezavantajele fiecărei soluţii propuse ar trebui evaluate cu atenţie în cadrul analizei şi al concluziilor.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Contract de achiziții publice
N/A
Condiții de participare
a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
pentru a-şi dovedi capacitatea economică şi financiară, ofertanţii (în cazul unei oferte comune, capacităţile cumulate ale tuturor membrilor consorţiului şi subcontractanţilor menţionaţi) trebuie să demonstreze că cifra lor de afaceri anuală consolidată depăşeşte 300 000 EUR (media pentru ultimii 3 ani).Trebuie furnizate următoarele dovezi:— „bilanţul simplificat” şi „contul de profit şi pierdere simplificat” finalizate, completate pentru ultimele 3 exerciţii (trebuie completată anexa 2);— o copie a contului de profit şi pierdere şi a bilanţului pentru ultimele 3 exerciţii încheiate;— în lipsa acesteia, declaraţii bancare corespunzătoare;— dacă este cazul, dovada unei asigurări împotriva riscurilor profesionale.Dacă, din motive excepţionale pe care autoritatea contractantă le consideră justificate, un ofertant se află în imposibilitatea de a furniza unul sau altul dintre documentele menţionate mai sus, acesta poate să îşi demonstreze capacitatea economică şi financiară cu ajutorul altor documente pe care autoritatea contractantă le consideră adecvate. În orice caz, autoritatea contractantă trebuie să fie cel puţin notificată cu privire la aceste motive excepţionale şi la justificarea acestora în ofertă. Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita orice alt document care să îi permită să verifice capacitatea economică şi financiară a ofertantului.
a se vedea mai sus.
a. Criteriile privind ofertanţii:ofertanţii (în cazul unei oferte comune, capacitatea combinată a tuturor ofertanţilor şi a subcontractanţilor identificaţi) trebuie să îndeplinească următoarele criterii:— ofertantul trebuie să demonstreze că are experienţă în domeniul legislaţiei privind protecţia consumatorilor şi al dreptului procedural civil, precum şi în drept privat internaţional şi drept procedural european;— ofertantul trebuie să demonstreze că are experienţă de lucru în limbile oficiale ale tuturor celor 28 de state membre;— ofertantul trebuie să demonstreze că are capacitatea de a redacta rapoarte în limba engleză şi în limba franceză;— ofertantul trebuie să demonstreze că are experienţă în materie de tehnici de sondare, de colectare de date, de analize statistice şi de redactare de rapoarte şi de recomandări.b. Criteriile privind echipa care prestează serviciile:echipa care prestează serviciile trebuie să includă cel puţin următoarele profiluri:Manager de proiect: cel puţin 5 ani de experienţă în materie de management de proiect, inclusiv experienţă în supravegherea furnizării de proiecte, controlul calităţii serviciilor prestate, orientarea clienţilor şi soluţionarea conflictelor, cumulată în cadrul unor proiecte cu un domeniu de aplicare similar, precum şi experienţă în coordonarea unei echipei alcătuite din cel puţin 10 persoane.Verificarea calităţii lingvistice: cel puţin 1 membru al echipei trebuie să aibă competenţe de limba engleză de nivel nativ.Experţi în legislaţia privind protecţia consumatorilor, drept procedural civil şi drept privat internaţional: în ofertă, contractantul ar trebui să propună o echipă de experţi capabili să întreprindă această analiză juridică complexă. Experţii propuşi ar trebui să aibă diplome universitare şi cel puţin 5 ani de experienţă în domeniul juridic. Echipa ar trebui să includă experţi cu experienţă relevantă în ceea ce priveşte legislaţia privind protecţia consumatorilor, dreptul procedural civil (inclusiv proceduri europene) şi dreptul privat internaţional, precum şi cunoştinţe vaste privind sistemele juridice naţionale din statele membre pe care le analizează.Echipa pentru colectarea şi analizarea de date: echipa ar trebui să fie alcătuită din cercetători cu diplomă universitară şi cu cel puţin 2 ani de experienţă în colectarea şi analizarea de date juridice.O dovadă a cunoştinţelor colective a tuturor limbilor oficiale ale UE.Dacă în ofertă sunt implicaţi mai mulţi prestatori de servicii/subcontractanţi, aceştia trebuie să aibă în comun capacitatea profesională şi tehnică de a îndeplini sarcinile care le-au fost atribuite.c. Documente justificative:pentru a îndeplini criteriile de mai sus trebuie furnizate următoarele documente justificative:1. ofertanţii trebuie să includă în oferta lor un curriculum vitae detaliat al fiecărui membru al personalului care va fi responsabil cu executarea activităţilor, incluzând studiile, diplomele şi certificatele, experienţa profesională, activităţile de cercetare, lucrările publicate şi abilităţile lingvistice. CV-urile trebuie prezentate, de preferat, în conformitate cu Recomandarea Comisiei din 11.3.2002 privind un model comun european de curriculum vitae (CV-uri), publicată în JO L 79 din 22.3.2002, p. 66;2. o listă a principalelor servicii de acelaşi tip, prestate în ultimii 5 ani, specificând sumele, datele şi beneficiarii, publici sau privaţi, ai serviciilor prestate, împreună cu certificatele emise sau contrasemnate de autorităţi publice sau de clienţi privaţi sau, în lipsa acestora, o simplă declaraţie în acest sens a prestatorului de servicii;3. partea din contract pe care prestatorul de servicii intenţionează să o subcontracteze.
a se vedea mai sus.
Etape cheie
02/06/2015 00:00
25/08/2015 23:59
01/09/2015 12:00
08/09/2015 10:30
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Tip de anunț Data publicării
2015/S 104-188196
Anunţ de participare
02/06/2015 00:00