Detalii licitaţie

Titlu:
Proiect-pilot – Consolidarea capacităţilor societăţii civile rome şi consolidare...
Autoritate contractantă:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Data de publicare pe TED:
10/07/2015
Termen pentru primirea ofertelor:
09/09/2015
Status:
Închisă
Informaţii
JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150.
Proiect-pilot – Consolidarea capacităţilor societăţii civile rome şi consolidarea implicării sale în monitorizarea strategiilor naţionale de integrare a romilor.
Obiectivele acestui proiect-pilot sunt de a contribui la crearea şi consolidarea capacităţilor societăţii civile rome locale, precum şi la un mecanism de monitorizare privind integrarea şi incluziunea romilor în 27 de state membre ale UE (Malta nu este inclusă).Sunt incluse în special producţia şi diseminarea de rapoarte paralele în cazul cărora societatea civilă sau ONG-urile ar putea suplimenta sau prezenta informaţii şi date alternative celor care figurează în rapoartele prezentate de statele membre privind punerea în aplicare a strategiilor lor naţionale de integrare a romilor. Monitorizarea se va axa pe punerea în aplicare la nivel local a strategiilor în cele 4 domenii-cheie (ocuparea forţei de muncă, educaţia, locuinţele şi sănătatea) şi în domeniile anti-discriminării şi egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi va furniza, de asemenea, informaţii privind nivelul de implicare a societăţii civile, utilizarea fondurilor UE şi integrarea măsurilor de incluziune a romilor în politicile publice privind educaţia publică, ocuparea forţei de muncă, sănătatea şi locuinţele.
Servicii
Licitaţie deschisă
Închisă
Bifat
Contract de achiziții publice
N/A
Condiții de participare
a se vedea caietul de sarcini al licitaţiei.
pentru a-şi dovedi capacitatea economică şi financiară, ofertanţii (în cazul unei oferte comune, capacitatea cumulată a tuturor membrilor consorţiului şi subcontractanţilor identificaţi) trebuie să demonstreze că cifra lor de afaceri anuală consolidată depăşeşte 300 000 EUR (media pentru ultimele 3 exerciţii).Trebuie furnizate următoarele dovezi:— „bilanţul simplificat” şi „contul de profit şi pierdere simplificat” finalizate, completate pentru ultimele 3 exerciţii (trebuie completată anexa 3);— o copie după contul de profit şi pierdere şi după bilanţ pentru ultimele 3 exerciţii pentru care conturile au fost închise;— în lipsa acestora, declaraţii bancare corespunzătoare;— dacă este cazul, dovada unei asigurări împotriva riscurilor profesionale.Dacă, dintr-un anumit motiv excepţional pe care autoritatea contractantă îl consideră justificat, un ofertant se află în imposibilitatea de a furniza 1 sau altul dintre documentele menţionate mai sus, acesta poate să îşi demonstreze capacitatea economică şi financiară cu ajutorul altor documente pe care autoritatea contractantă le consideră adecvate. În orice caz, autoritatea contractantă trebuie să fie cel puţin notificată cu privire la aceste motive excepţionale şi la justificarea acestora în ofertă. Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita orice alt document care să îi permită să verifice capacitatea economică şi financiară a ofertantului.
a se vedea mai sus.
capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului va fi evaluată pe baza unei organigrame care să explice sarcinile fiecărei persoane propuse de ofertant. Candidatul va demonstra că dispune de competenţele necesare în principalele domenii descrise mai jos în vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate mai sus.Echipa trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele criterii:— cel puţin 1 membru al echipei trebuie să aibă minimum 5 ani de experienţă atestată în colaborarea cu societatea civilă activă în domeniul integrării romilor;— cel puţin 6 membri ai echipei trebuie să fie experţi dedicaţi cu o experienţă relevantă comună în domeniile educaţiei, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, locuinţelor, anti-discriminării/atitudinii antiţigăneşti. Experienţa specifică privind politicile de susţinere a integrării romilor sau a comunităţilor marginalizate şi o foarte bună cunoaştere a contextului local din ţările cu cele mai mari comunităţi de romi şi/sau cu cele mai acute provocări ar trebui să fie o cerinţă pentru aceşti experţi;— cel puţin 1 membru al echipei trebuie să aibă experienţă relevantă şi atestată în coordonarea reţelelor de ONG-uri şi susţinerea învăţării reciproce şi a cooperării;— cel puţin 1 membru al echipei trebuie să aibă experienţă relevantă în elaborarea de rapoarte pentru un public paneuropean.Persoana desemnată în calitate de coordonator/director de proiect pentru contract trebuie să aibă:— capacitate atestată de a executa sarcinile administrative şi de coordonare implicate de organizarea şi gestionarea de contracte şi de proiecte la nivel european.Criteriile de selecţie care trebuie îndeplinite în comun de membrii echipei sunt următoarele:a) capacitate atestată de a executa sarcinile administrative şi de coordonare implicate de organizarea şi de gestionarea de contracte şi de proiecte la nivel european;b) capacitate atestată de a crea o structură organizaţională corespunzătoare pentru executarea tuturor sarcinilor implicate, inclusiv a tuturor sarcinilor logistice implicate;c) capacitatea de a mobiliza experţii necesari pentru a lucra cu ONG-urile din întreaga UE, cu prioritate în ţările cu cele mai mari comunităţi de romi şi/sau cu cele mai acute provocări;d) o foarte bună cunoaştere a limbii engleze şi cel puţin a limbilor naţionale ale ţărilor cu cele mai mari comunităţi de romi şi/sau cu cele mai acute provocări pentru a facilita comunicarea cu Comisia şi la nivel naţional;e) competenţe solide de planificare şi de organizare şi capacitatea de a facilita reuniuni.Dacă în ofertă sunt implicaţi mai mulţi prestatori de servicii/subcontractanţi, aceştia trebuie să aibă în comun capacitatea profesională şi tehnică de a îndeplini sarcinile care le-au fost atribuite.Documente justificative:Pentru a îndeplini criteriile de mai sus trebuie furnizate următoarele documente justificative:1. ofertanţii trebuie să includă în ofertă un curriculum vitae detaliat al fiecărui membru al echipei/expert responsabil cu executarea activităţilor, incluzând studiile, diplomele şi certificatele, experienţa profesională, activitatea de cercetare, lucrările publicate şi competenţele sale lingvistice. CV-urile trebuie prezentate, de preferat, în conformitate cu Recomandarea Comisiei din 11.3.2002 privind un model comun european de curriculum vitae (CV-uri), JO L 79 din 22.3.2002, p. 66;2. partea din contract pe care prestatorul de servicii intenţionează să o subcontracteze.
a se vedea mai sus.
Etape cheie
10/07/2015 00:00
02/09/2015 23:59
N/A
N/A
09/09/2015 12:00
11/09/2015 00:00
Loturi Licitaţia nu are niciun lot.
Anunţuri
Referinţă Notice type Data publicării
2015/S 131-239895 Anunţ de participare 10/07/2015 00:00