Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Uplatnenie multiomického a medzidruhového pracovného postupu na odvodenie ľudský...
Obstarávateľ:
European Food Safety Authority (EFSA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/03/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
15/06/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
OC/EFSA/IDATA/2022/01
Uplatnenie multiomického a medzidruhového pracovného postupu na odvodenie ľudských referenčných bodov a smerodajných hodnôt stanovených z hľadiska zdravia (HBGV) z kvantitatívnych údajov in vitro
Všeobecným cieľom projektu je definovať, overiť a aplikovať štandardizovaný pracovný tok (experimentálny a výpočtový) na odvodenie spoľahlivých ľudských referenčných bodov a smerodajných hodnôt stanovených z hľadiska zdravia (HBGV – Health-based Guidance Values) pomocou špičkových in vitro prístupov, konkrétne ide o platformy technológie „orgán na čipe“ (OoC – organ-on-a-chip) a viaceré omické parametre (transkriptomika, metabolomika, epigenomika).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Verejná zákazka
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
3,250,000.00 EUR
73000000
Podmienky účasti
Ako sa uvádza v súťažných podkladoch.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
28/03/2022 00:00
15/06/2022 14:30
16/06/2022 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Uplatnenie multiomického a medzidruhového pracovného postupu (cieľ 1)
• cieľ 1: Uplatnenie multiomického a medzidruhového pracovného postupu. V prvej fáze sa vyberie súbor látok bohatých na údaje (6 až 12 zlúčenín) a použije sa na rozsiahly toxikologický skríning založený na OoC a multiomickom profilovaní (transkriptomika, epigenomika, metabolomika). Vybrané látky budú zahŕňať riziká z minulosti v potravinách/krmive a zlúčeninách/živinách s pozitívnymi zdravotnými tvrdeniami (napr. resveratrol, ktorý sa má použiť na overenie použiteľnosti metód OMIC pri posudzovaní priaznivých účinkov na výživu). Návrh experimentu bude vo veľkej miere založený na postupoch stanovených v programe EÚ ToxRisk.
Časť 2
Časť 2 – Vyvodenie záverov o chemickom zoskupovaní z údajov spracovaných metódami OMICS v porovnávacej databáze toxikogenomiky (cieľ 2)
• cieľ 2: Vyvodenie záverov o chemickom zoskupovaní z údajov spracovaných metódami OMICS v porovnávacej databáze toxikogenomiky (comparative toxicogenomics database – CTD).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 061-159288
Oznámenie o obstarávaní
28/03/2022 00:00