Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby týkajúce sa reštaurácií, riadenia a prevádzky ich infraštruktúry a iné sú...
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/06/2022
Lehota na predkladanie ponúk:
08/08/2022
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/012/21
Služby týkajúce sa reštaurácií, riadenia a prevádzky ich infraštruktúry a iné súvisiace služby ako aj koncesie na služby a prenájom predajných automatov a automatov na vodu
Úrad EUIPO chce vo svojom mene a v mene zúčastnených subjektov uvedených v oddiele I uzatvoriť 2 rámcové zmluvy s kaskádovým systémom pre každú z nasledujúcich častí:— časť 1: služby týkajúce sa reštaurácií a riadenia a prevádzky infraštruktúr a ďalšie súvisiace služby,— časť 2: koncesia na služby prevádzky predajných automatov na potraviny a nápoje, ako aj prenájom automatov na vodu a predajných automatov na iné výrobky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
2
Rámcová dohoda
11,449,620.00 EUR
55300000
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/06/2022 00:00
08/08/2022 13:00
10/08/2022 13:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby týkajúce sa reštaurácií a riadenia a prevádzky infraštruktúr a ďalšie súvisiace služby
Rozsah obstarávania zahŕňa poskytovanie prevádzkových, pomocných a špecializovaných služieb týkajúcich sa reštaurácií, riadenia a prevádzky reštauračnej infraštruktúry a nákupu tovarov na použitie v uvedených službách.Prevádzkové služby pre úrad EUIPO sú:— riadenie koncesie pre samoobslužnú reštauráciu, kaviareň a vonkajší potravinový stánok s príslušnými kuchyňami,— riadenie koncesie na reštauráciu s prípravou jedla podľa jedálneho lístka s kuchyňou,— poskytovanie špeciálnych stravovacích služieb na požiadanie pre podujatia alebo stretnutia,— poskytovanie služieb v rámci formálneho servírovania ovocia.Prevádzkové služby pre spoločný podnik „Fusion for Energy“ sú:— riadenie koncesie na samoobslužnú kaviareň,— riadenie koncesie na reštauráciu s prípravou jedla podľa jedálneho lístka s kuchyňou,— poskytovanie špeciálnych stravovacích služieb na požiadanie.Pomocné služby poskytované pre úrad EUIPO sú:— preventívna a opravná údržba zariadenia, strojov a vo všeobecnosti reštauračných materiálov v kuchyniach, v zónach so stravovacími službami a vo všeobecnosti v zariadeniach obstarávateľa,— čistenie a dezinfekcia kuchýň a zón so stravovacími službami vrátane chladiarenských miestností a ich vstupných komôr, mrazničiek a chladničiek, výleviek v kuchyniach a spodnej časti nábytku, ktorý je súčasťou zákazky, v stravovacích priestoroch,— systém riadenia pre zóny stravovacích priestorov vrátane elektronického riadenia rezervácií (pre úrad EUIPO sú možnými priestormi samoobslužné priestory, vonkajší potravinový stánok atď.), kontroly vstupu zamestnancov, riadenia poradia, služieb rozmiestnenia atď.Pomocné služby poskytované podniku F4E boli dočasne pozastavené z dôvodu COVID-19, ale v budúcnosti budú obnovené.Špecializované služby zahŕňajú tie činnosti, ktoré umožňujú splnenie akejkoľvek požiadavky v konkrétnej oblasti správy reštaurácií. Zahrnuté sú nasledujúce služby:— IT služby,— návrh a komunikácia,— služby technického poradenstva.
Časť 2
Koncesia na služby prevádzky predajných automatov na potraviny a nápoje, ako aj prenájmu automatov na vodu a predajných automatov na iné výrobky
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je uzatvoriť rámcovú zmluvu s kaskádovým systémom s maximálne 2 dodávateľmi na poskytovanie služieb prevádzky predajných automatov na potraviny a nápoje, prenájmu automatov na vodu a iných predajných automatov a vybavenia rôzneho druhu, ako aj služieb a činností súvisiacich s týmto riadením.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2022/S 131-372284
Korigendum
11/07/2022 00:00
2022/S 120-336871
Korigendum
24/06/2022 00:00
2022/S 116-323147
Oznámenie o obstarávaní
17/06/2022 00:00