Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Spoločné externé audítorské služby skupiny EIB.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/01/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
28/10/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
LZ-1267.
Spoločné externé audítorské služby skupiny EIB.
Spoločná zákazka skupiny EIB na externé audítorské služby.Táto zákazka má 2 časti so samostatnými zmluvami; 1 časť sa týka služieb, ktoré sa budú poskytovať pre EIB („časť A“), a 1 časť („časť B“) sa týka služieb, ktoré sa budú poskytovať pre EIF, ktorého väčšinovým akcionárom je EIB (61,4 % akciový podiel v rámci registra akcionárov EIF zo 7.9.2015).Žiadny vzor žiadosti nie je k dispozícii, predložte preto vlastnú žiadosť, ktorá musí byť v súlade s dohodou týkajúcou sa názvov, ktorá je uvedená v oddieloch III.2.2 a III.2.3 (dokumenty A1 až A12).Dokument s názvom „Vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a neprítomnosti konfliktu záujmov", ktorý sa požaduje v oddiele III.2.1, je potrebné prevziať prostredníctvom odkazu uvedeného v oddiele I.1.Akékoľvek žiadosti o dodatočné informácie by mali byť zaslané písomne najneskôr do 21.1.2016 (23:59), a to výlučne prostredníctvom platformy pre elektronické obstarávanie (e-tendering). Žiadosti, ktoré nebudú predložené prostredníctvom platformy pre elektronické obstarávanie (e-tendering), sa nebudú brať do úvahy. Príslušný odkaz je uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oddiel I, „Elektronický prístup k informáciám“. Platforma pre elektronické obstarávanie (e-tendering) obsahuje časť otázky/odpovede, kde môžu uchádzači zasielať svoje otázky vo vyššie uvedenom termíne a kde budú uvedené odpovede skupiny EIB.Skupina EIB zverejní svoje odpovede na tejto platforme aspoň 6 kalendárnych dní pred konečným termínom na predloženie prihlášok.
Služby
Obmedzený
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
02/01/2016 00:00
Nie je k dispozícii
28/10/2016 23:59
12/02/2016 23:59
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť A: Externé audítorské služby pre EIB
Zákazka sa týka poskytovania externých audítorských služieb pre EIB: zahŕňa audit 3 súborov účtovných závierok EIB a posúdenie polročných predbežných finančných informácií EIB, posúdenie polročných a ročných evidencií Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC) v USA a ročných evidencií Ministerstva financií Japonska (v japončine), podporu pre rozličné emisie dlhopisov EIB na medzinárodných kapitálových trhoch – vrátane vydania listín potvrdzujúcich finančné informácie (tzv. comfort letters) pre upisovateľov/oprávnené žiadajúce strany v spojení s účtovnými závierkami/so súhrnmi účtovných závierok zahrnutými v registračných výkazoch evidovaných SEC, vykonanie zákazky týkajúcej sa uistenia v súvislosti so správou o udržateľnosti skupiny EIB, vykonanie odsúhlasených postupov vo vzťahu k dani zrazenej z platov, dôchodkov a ďalších príjmov vyplatených Európskou investičnou bankou Európskej komisii, vykonanie auditu alebo uisťovacích služieb pre nariadené operácie, prostriedky a fondy spravované EIB v mene tretích strán.
Časť 2
Časť B: Externé audítorské služby pre EIF
Vykonanie auditu (a vyjadrenie stanoviska k nemu), čo sa týka: účtovných závierok Európskeho investičného fondu, konsolidačných balíčkov skupiny predložených Európskym investičným fondom Európskej investičnej banke, čo sa týka konsolidovaných účtovných závierok skupiny EIB, účtovných závierok mandátov spravovaných zo strany Európskeho investičného fondu v mene Európskej únie zastúpenej Európskou komisiou, účtovných závierok mandátov spravovaných zo strany Európskeho investičného fondu v mene tretích strán a poskytovanie ostatných služieb týkajúcich sa auditu vrátane príslušného stanoviska k auditu, buď pre EIF, alebo na požiadanie v súvislosti so správou mandátov zo strany EIF v mene ostatných strán.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 001-000020
Oznámenie o obstarávaní
02/01/2016 00:00