Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdia o vplyve európskych nariadení o chemických látkach REACH a CLP na obranný...
Obstarávateľ:
European Defence Agency (EDA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
03/03/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
14/04/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
16.ESI.OP.038.
Štúdia o vplyve európskych nariadení o chemických látkach REACH a CLP na obranný sektor.
Očakávané výstupy základnej štúdie sú: 1. analýza vplyvov nariadení REACH [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006] a CLP [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ] na obranný sektor EÚ; 2. praktické návrhy na vylepšenie nariadení REACH a CLP v rámci ich aktuálneho režimu vykonávania, aby slúžili ako základ pre vstupy EDA a jej účastníckych členských štátov pre Európsku komisiu na ďalšie preskúmanie nariadenia REACH a ako návrhy pre rozvoj nariadenia po roku 2018; 3. syntéza informácií o vplyvoch iných chemických nariadení na ministerstvá obrany a obranný sektor členských štátov EÚ {najmä nariadenie o biocídnych výrobkoch [BPR] [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012], nariadenie o perzistentných organických znečisťujúcich látkach [POP] [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 4. 850/2004], nariadenie o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu [ODS] [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009]}, interakciách s nariadeniami REACH a CLP, stratégii (návrh ako minimum) a návrhoch na zlepšenie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Míľniky
03/03/2016
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2016/S 044-072032 Oznámenie o obstarávaní 03/03/2016