Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Zabezpečenie seminárov na zvýšenie povedomia medzi sudcami a právnymi zástupcami...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/07/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
19/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
JUST/2016/RDIS/PR/EQUA/0014.
Zabezpečenie seminárov na zvýšenie povedomia medzi sudcami a právnymi zástupcami o právnych predpisoch EÚ v oblasti rodovej rovnosti.
Všeobecným cieľom týchto seminárov je zvýšiť informovanosť a podporovať pri šírení informácií o legislatíve EÚ v oblasti rodovej rovnosti medzi sudcami a právnymi zástupcami v EÚ a v tých kandidátskych krajinách a krajinách EHP/EZVO, ktoré sa rozhodli podieľať sa na programe REC (program Práva, rovnosť a občianstvo). Bezprostredné ciele seminárov budú tieto: — zvýšiť povedomie účastníkov a pochopenie kľúčových zásad a koncepcie legislatívy EÚ v oblasti rodovej rovnosti, — poskytnúť prehľad o hlavnom precedentnom práve Súdneho dvora Európskej únie, — prediskutovať s účastníkmi problémy, ktoré môžu vyplynúť z interpretácie osobitných ustanovení vo svetle hypotetických a skutočných prípadov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/07/2016 00:00
19/09/2016 12:00
21/09/2016 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 126-224622
Oznámenie o obstarávaní
02/07/2016 00:00