Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Sociálna zodpovednosť podnikov.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
11/05/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
20/06/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
VP-1318.
Sociálna zodpovednosť podnikov.
Tieto 3 časti sú rozdelené do 3 samostatných ale doplnkových oblastí služieb s cieľom poskytnúť komplexný prístup k sociálnej zodpovednosti podnikov (SZP) v rámci skupiny EIB. Pre skupinu EIB je dôležité meranie a podávanie správ o činnostiach skupiny EIB v oblasti SZP vo všetkých prevádzkových a funkčných službách s cieľom riadiť a rozvíjať jej stratégiu týkajúcu sa SZP, ciele a zámery, aby sa dosiahli očakávania zainteresovaných strán voči celkovému výkonu skupiny EIB v oblasti SZP.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Podávanie správ o udržateľnosti a súvisiace služby
Podávanie správ o udržateľnosti – poskytuje rozsiahlu platformu na preukázanie úspechov v oblasti SZP v rámci činností skupiny EIB v reakcii na významné aspekty, ktoré určili zainteresované strany na základe posudzovania významnosti. Dôležité je, aby sa väčšina významných aspektov skupiny EIB posudzovala pravidelne s cieľom zaistiť jej pokračovanie v napĺňaní očakávaní zainteresovaných strán a podať správu transparentným spôsobom, ktorá sa dostane k širokému rozpätiu zainteresovaných strán. Súvisiace služby – oddelenie SZP si môže počas trvania rámcovej dohody priebežne objednať osobitné poverenia, ktoré pomôžu tomuto oddeleniu v podpore alebo posilnení procesu podávania správ, ako je opísané v oddiele 4.1.2 týchto podmienok zákazky. Osobitné poverenia v rámci tejto časti budú pridelené v súlade s článkom 4 návrhu rámcovej dohody v prílohe II k podmienkam zákazky.
Časť 2
Podávanie správ v oblasti životného prostredia a súvisiace služby
Podávanie správ v oblasti životného prostredia je zamerané na vnútorné činnosti skupiny EIB a obstarávanie služieb vrátane prvkov, ako je napríklad energia, využívanie vody, hospodárenie s odpadom, cestovanie (obchodné a do práce), IT a nehnuteľnosti. Pri výpočte zásob skleníkových plynov uplatňuje v súčasnosti skupina EIB protokol emisií skleníkových plynov, ktorého výsledkom je výročná správa o uhlíkovej stope publikovaná online. Súvisiace služby – oddelenie SZP si môže počas trvania rámcovej dohody priebežne objednať osobitné poverenia, ktoré pomôžu tomuto oddeleniu v podpore alebo posilnení procesu podávania správ, ako je opísané v oddiele 4.2.2 týchto podmienok zákazky. Osobitné poverenia v rámci tejto časti budú pridelené v súlade s článkom 4 návrhu rámcovej dohody v prílohe II k podmienkam zákazky. Odporúčame uchádzačom, aby navrhli spôsoby, akými možno rozvíjať podávanie správ v oblasti životného prostredia v skupine EIB v súlade s medzinárodnými normami a akceptovanými osvedčenými postupmi. Uchádzači by si mali tiež pozrieť oddiel 8.3 týchto podmienok zákazky pre fázu pridelenia zmluvy pre túto časť.
Časť 3
Poradenské služby
Poradenské, konzultačné a podporné služby tvoria základnú časť činnosti oddelenia SZP, ktorou sa dopĺňajú obchodné činnosti skupiny EIB. Odborné znalosti, výskum, benchmarking a štúdie sa požadujú z toho dôvodu, aby mohla byť skupina EIB aktívnejšia v prístupe k SZP a aby mohla ďalej rozvíjať svoje stratégie, politiky a akčné plány s cieľom začleniť SZP do kultúry skupiny EIB. Ciele banky pri výbere tohto konkrétneho prístupu sú nasledujúce: — pružnosť – služby sa zaistia včasným spôsobom na základe potrieb, s minimálnymi režijnými nákladmi v jasnom a transparentnom procedurálnom rámci, — spoľahlivosť – zriadením dlhodobého vzťahu s vybranou skupinou poskytovateľov služieb sa zaistí konzistentnosť a kontinuita služieb, personálu a riadenia počas trvania rámcovej dohody.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 090-159483
Oznámenie o obstarávaní
11/05/2016 00:00