Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Viacnásobná rámcová zmluva na obstarávanie štúdií a iných podporných služieb v o...
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dátum zverejnenia v TED-e:
18/10/2012
Lehota na predkladanie ponúk:
30/11/2012
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENTR/172/PP/2012/FC.
Viacnásobná rámcová zmluva na obstarávanie štúdií a iných podporných služieb v oblasti posudzovaní vplyvov a hodnotení.
Presné úlohy budú uvedené v žiadostiach o služby vydaných v rámci každej časti s cieľom uzatvoriť konkrétne zmluvy. Čo sa týka služieb súvisiacich s posudzovaním vplyvov, konkrétne úlohy sa budú týkať celkovo alebo čiastočne úloh opísaných v usmerneniach Komisie pre posudzovanie vplyvov, jej prílohách a operatívnom usmernení (konkrétne operatívne usmernenie o „preukazovaní konkurencieschopnosti“). Témy sa budú prevažne týkať iniciatív ovplyvňujúcich podniky, priemyselné sektory a vnútorný trh s tovarom EÚ. Pozrite http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/impact-assessment/competitiveness-proofing/index_en.htm Čo sa týka hodnotení, konkrétne úlohy sa budú týkať rôznych typov štúdií a služieb na ohodnotenie relevantnosti, efektívnosti, účinnosti, užitočnosti a udržateľnosti činností EÚ vrátane samostatných opatrení, sektorových politík* a výdavkových programov. * Pozrite kontrolu spôsobilosti v COM(2010) 543 http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm#_brÚlohy sa budú obvykle končiť poskytnutím správy pripravenej podľa technických špecifikácií dohodnutých v osobitnej zmluve. Práce sa môžu tiež týkať pomoci Komisii pri konzultácii so zainteresovanými stranami alebo organizácii workshopov, konferencií a seminárov o posudzovaní vplyvov a hodnotení. Úlohy v súvislosti s týmto typom služby môžu zahŕňať prípravu podkladových/diskusných materiálov, poskytovanie prezentácií a školení, ako aj vypracovanie súhrnných správ o výsledku.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
18/10/2012 00:00
30/11/2012 23:59
30/11/2012 23:59
07/12/2012 00:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Posudzovanie vplyvov na odvetvia priemyselných produktov a služieb
Táto časť by sa zaoberala prevažne potenciálnym vplyvom opatrení EÚ na hospodársku činnosť na sektorovej alebo celkovej úrovni. Cieľom bude konkrétne analyzovať, ako opatrenia EÚ ovplyvňujú štruktúru, konkurencieschopnosť a rastový potenciál dotknutých odvetví. Toto by mohlo zahŕňať vplyv na inovácie, preskúmaním determinantov ako náklady na inovácie, dostupnosť financovania a trhové faktory (neistota dopytu po nových tovaroch a službách).
Časť 2
Posudzovanie vplyvov na podniky
Táto časť by sa hlavne zaoberala vplyvmi iniciatív EÚ na podniky, ich správanie a ich reakcie na regulačné zmeny. Vyžadovalo by si to, okrem iného, zber mikrodát z prieskumov o podnikoch alebo databáz na úrovni firiem a, v prípade potreby, použitie teoretických alebo ekonometrických modelov. Prispelo by to, napríklad, k posúdeniu zmien na úrovni regulačných nákladov alebo v štruktúre stimulov na vytvorenie a rozšírenie podnikov. Výsledky by mohli slúžiť ako vstup pre návrh politík na podporu podnikania.
Časť 3
Analýza prínosov a nákladov podnikových a priemyselných politík EÚ
Táto časť by sa použila najmä na posudzovanie prínosov a nákladov podnikových a priemyselných politík a iniciatív EÚ. Okrem iného by mohla poskytnúť kvalitatívne a kvantitatívne údaje, kde je monetizácia náročná z dôvodu neprítomnosti trhových cien (napr. vplyvy na zdravie a ľudský život alebo na životné prostredie). Môže si to vyžadovať uplatnenie metód na základe daných preferencií (napr. potenciálny odhad) alebo odhalených preferencií (napr. hedonistické stanovenie cien). Podľa metódy potenciálneho odhadu môže byť napríklad hodnota zdravotného vplyvu posudzovaná prostredníctvom zisťovania u zainteresovaných strán, čo sa týka hodnoty peňažných prostriedkov, ktoré by boli ochotní zaplatiť, aby netrpeli negatívnym vplyvom na zdravie, alebo hodnoty peňažných prostriedkov, ktoré by mali dostať ako kompenzáciu za negatívny vplyv na zdravie. Na získanie hodnotných výsledkov musia byť takéto prieskumy vykonané v súlade s veľmi prísnymi podmienkami opísanými v súvisiacej literatúre, rovnako ako v prípade ich štatistickej analýzy.Podľa metódy hedonistických cien môže byť napríklad hodnota vplyvu na zdravie posudzovaná nepriamo cez súvisiaci trh: napríklad rozdiel v mzdách medzi rizikovými a nerizikovými pracovnými pozíciami udáva odhad hodnoty rizika, a teda hodnoty potenciálneho poškodenia zdravia.
Časť 4
Hodnotenie programov, legislatívy, politík a iných činností EÚ
Táto časť sa týka služieb hodnotenia vykonaných počas alebo po realizácii činností Komisie alebo uplatnení politík Európskej únie v kompetencii GR pre podnikanie a priemysel. Je predovšetkým zameraná na hodnotenie programov, politík a legislatívnych opatrení. Úlohy v rámci časti 4 budú uzatvorené doručením hodnotiacej správy pripravenej v súlade so zmluvnými podmienkami poskytnutými službou, ktorá pridelila úlohu, s dôrazom na zásady objektivity, spoľahlivosti a hodnotenia založeného na dôkazoch.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2012/S 201-329627
Oznámenie o obstarávaní
18/10/2012 00:00