Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pri prípravných činnostiach v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa eko...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
25/06/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
19/08/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/C3/2016-537-02.
Podpora pri prípravných činnostiach v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa ekodizajnu a energetického označovania vrátane označovania pneumatík a programu označovania Energy Star.
V článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES sa stanovuje, že „Komisia zabezpečí, aby pri výkone svojich činností zachovala pri každom vykonávacom opatrení vyváženú účasť zástupcov členských štátov, ako aj príslušných zainteresovaných strán, ktorých sa týka daný výrobok alebo skupina výrobkov, napríklad priemyslu vrátane MSP, remesiel, odborov, obchodníkov, maloobchodníkov, dovozcov, skupín na ochranu životného prostredia a spotrebiteľských organizácií“.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
25/06/2016 00:00
19/08/2016 16:00
30/08/2016 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Mimovládne organizácie spotrebiteľov: reprezentácia zainteresovaných subjektov
Cieľom zákazky je zabezpečiť, aby po dobu 3 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy boli názory európskych spotrebiteľských organizácií vyvážene zastúpené v prípravnom procese, ktorého výsledkom sú vykonávacie opatrenia a ich preskúmania v zmysle smernice o ekodizajne a smernice o označovaní energetickými štítkami vrátane posúdenia dobrovoľných dohôd, a to vo fáze štúdie, ako aj v konzultačnom fóre pre ekodizajn a v prípadných následných fázach. Zákazka bude zároveň zahŕňať postupy prípravy a preskúmania súvisiacich politických nástrojov, najmä nariadenia o označovaní pneumatík a programu Energy Star. Napokon bude cieľom zákazky tiež zabezpečiť, aby mimovládne organizácie spotrebiteľov, ktoré sú najbližšie spotrebiteľom a občanom, poskytovali vhodné a prispôsobené informácie týmto cieľovým skupinám, ktoré sa týkajú konkrétnych politických opatrení EÚ v oblasti energetickej účinnosti a ich vplyvov a prínosov.
Časť 2
Environmentálne mimovládne organizácie: reprezentácia zainteresovaných subjektov
Cieľom zákazky je zabezpečiť, aby po dobu 3 rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy boli názory environmentálnych mimovládnych organizácií vyvážene zastúpené v prípravnom procese, ktorého výsledkom sú vykonávacie opatrenia a ich preskúmania v zmysle smernice o ekodizajne a smernice o označovaní energetickými štítkami vrátane posúdenia dobrovoľných dohôd, a to vo fáze štúdie, ako aj v konzultačnom fóre pre ekodizajn a v prípadných následných fázach. Zákazka bude zároveň zahŕňať postupy prípravy a preskúmania súvisiacich politických nástrojov, najmä nariadenia o označovaní pneumatík a programu Energy Star. Napokon bude cieľom zákazky tiež zabezpečiť, aby environmentálne mimovládne organizácie, ktoré sú najbližšie spotrebiteľom a občanom, poskytovali vhodné a prispôsobené informácie týmto cieľovým skupinám, ktoré sa týkajú konkrétnych politických opatrení EÚ v oblasti energetickej účinnosti a ich vplyvov a prínosov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 121-214277
Oznámenie o obstarávaní
25/06/2016 00:00