Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Názov:
Služby lokálneho monitorovania krajiny Copernicus: produkcia súborov údajov o kr...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/08/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
26/09/2016
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/IDM/R0/16/007.
Služby lokálneho monitorovania krajiny Copernicus: produkcia súborov údajov o krajinnej pokrývke/využívaní krajiny s veľmi vysokým rozlíšením – referenčné roky 2012 (geografické rozšírenie) a 2018 (nové) vrátane...
Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je uzavrieť rámcovú zmluvu (rámcové zmluvy) s hospodárskymi subjektmi, ktoré budú poskytovať súbory údajov o krajinnej pokrývke/využívaní krajiny s veľmi vysokým rozlíšením vrátane vrstiev so zmenami a ďalšie dodatočné súbory údajov v nasledujúcich oblastiach, rozdelené do nasledujúcich častí: časť 1: mestský atlas; časť 2: pobrežné zóny; časť 3: Natura 2000.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
10/08/2016 00:00
26/09/2016 16:00
03/10/2016 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Mestský atlas
Mestský atlas by mal doplniť štatistické informácie z mestského auditu s geopriestorovou zložkou. Táto časť sa bude zaoberať produkciou súborov údajov o krajinnej pokrývke/využívaní krajiny s veľmi vysokým rozlíšením v rámci funkčných mestských oblastí, konkrétne pokračovaním mapovania mestského atlasu z roka 2012 (geografické rozšírenie na oblasť EEA39) a vrstvou stromov okolo ciest. Bude tiež obsahovať mapovanie zmien v období od roka 2012 do roka 2018 a novú funkciu (výška budov v rámci hlavných miest 28 členských krajín EÚ a krajín EZVO). Okrem toho je rámcová zmluva, ktorá má byť uzavretá na základe tejto výzvy na predloženie ponúk pre časť 1, zameraná na poskytovanie poradenských služieb súvisiacich s produkciou dátovej vrstvy, ako sa uvádza vyššie.
Časť 2
Pobrežné zóny
Aby bolo možné systematické hodnotenie sladkovodných ekosystémov a riečnych biotopov, požadujú sa priestorové informácie o distribúcii krajinnej pokrývky a vlastnostiach využívania krajiny v pobrežných zónach. Táto časť sa bude zaoberať produkciou údajov o krajinnej pokrývke/využívaní krajiny s veľmi vysokým rozlíšením v rámci nárazníkovej pobrežnej zóny úsekov riek, ktoré patria k úrovni 2 podľa Strahlerovej klasifikácie (na doplnenie práce, ktorá už bola vykonaná pre úrovne 3 až 8 podľa Strahlerovej klasifikácie). Okrem toho je rámcová zmluva, ktorá má byť uzavretá na základe tejto výzvy na predloženie ponúk pre časť 2, zameraná na poskytovanie poradenských služieb súvisiacich s produkciou dátovej vrstvy, ako sa uvádza vyššie.
Časť 3
Natura 2000.
Natura 2000 je sieťou kľúčových miest na párenie alebo na oddych pre vzácne a ohrozené druhy a niektorých zriedkavých typov prirodzených biotopov, ktoré sú právom chránené. Je známe, že niektoré typy biotopov zaznamenali značný úpadok v celej EÚ. Táto časť sa bude zaoberať pokračovaním mapovania krajinnej pokrývky/využívania krajiny lokalít N2K (geografické rozšírenie) v záujme výberu lokalít N2K pre poloprirodzené lúčne porasty a biotopy s bohatým výskytom druhov pre rok 2012 a 2006 (pokiaľ sú pre tieto 2 termíny dostupné použiteľné satelitné údaje s veľmi vysokým rozlíšením). Okrem toho je rámcová zmluva, ktorá má byť uzavretá na základe tejto výzvy na predloženie ponúk pre časť 3, zameraná na poskytovanie poradenských služieb súvisiacich s produkciou dátovej vrstvy, ako sa uvádza vyššie.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2016/S 180-322087
Korigendum
17/09/2016 00:00
2016/S 153-276538
Oznámenie o obstarávaní
10/08/2016 00:00