Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Medziinštitucionálna rámcová zmluva na poskytovanie služieb týkajúcich sa činnos...
Obstarávateľ:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/12/2016
Lehota na predkladanie ponúk:
15/03/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
EASME/EMFF/2016/029.
Medziinštitucionálna rámcová zmluva na poskytovanie služieb týkajúcich sa činností zameraných na lepšiu reguláciu.
EASME ako vedúci verejný obstarávateľ chce uzatvoriť maximálne 3 rámcové zmluvy s kaskádovým systémom na každú časť, pričom ide o tieto časti: časť 1: spoločná rybárska politika okrem jej medzinárodného rozmeru a časť 2: integrovaná námorná politika. Všeobecným cieľom je poskytnúť pomoc pre GR pre námorné záležitosti a rybárstvo pri vykonávaní činností zameraných na lepšiu reguláciu v rámci spoločnej rybárskej politiky a integrovanej námornej politiky. Cieľom výzvy na predloženie ponúk je vybrať dodávateľov schopných zabezpečiť odborné kapacity, ktoré sa budú využívať na požiadanie prostredníctvom špecifických žiadostí o služby.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
31/12/2016 00:00
15/03/2017 23:59
22/03/2017 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Spoločná rybárska politika okrem jej medzinárodného rozmeru
Predmetné služby pozostávajú z pomoci oddeleniam Komisie pri vykonávaní: — retrospektívnych hodnotení vrátane kontrol vhodnosti, — potenciálnych hodnotení vrátane posúdení vplyvu, — konzultácií so zainteresovanými stranami a — hodnotení nákladov a prínosov súvisiacich s existujúcimi a budúcimi politikami a/alebo regulačnými opatreniami predovšetkým s ohľadom na administratívnu záťaž, v oblasti spoločnej rybárskej politiky (SRP) okrem jej medzinárodného rozmeru. Vyššie uvedené úlohy sú len orientačné a môžu sa požadovať aj ďalšie úlohy týkajúce sa hodnotenia a posúdenia vplyvu SRP v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa.
Časť 2
Integrovaná námorná politika
Predmetné služby pozostávajú z pomoci oddeleniam Komisie pri vykonávaní: — retrospektívnych hodnotení vrátane kontrol vhodnosti, — potenciálnych hodnotení vrátane posúdení vplyvu, — konzultácií so zainteresovanými stranami a — hodnotení nákladov a prínosov súvisiacich s existujúcimi a budúcimi politikami a/alebo regulačnými opatreniami predovšetkým s ohľadom na administratívnu záťaž, v oblasti integrovanej námornej politiky (INP). Vyššie uvedené úlohy sú len orientačné a môžu sa požadovať aj ďalšie úlohy týkajúce sa hodnotenia a posúdenia vplyvu INP v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 035-062666
Korigendum
18/02/2017 00:00
2016/S 253-465484
Oznámenie o obstarávaní
31/12/2016 00:00