Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Právne služby.
Obstarávateľ:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dátum zverejnenia v TED-e:
23/03/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
18/04/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
1701/G2/N.
Právne služby.
Predmetom tohto obstarávania je poskytnúť právne služby rozdelené do 5 častí: časť 1: holandské obchodné právo vrátane zmluvného práva, práva v oblasti IKT/duševného vlastníctva, ochrany súkromia a osobných údajov, daňového práva a možného zastupovania pred súdom (rámcová zmluva s 1 dodávateľom); časť 2: holandské zamestnanecké a pracovné právo vrátane daňového práva, práva v oblasti dôchodkov a príspevkov a práva v oblasti zdravia a bezpečnosti (rámcová zmluva s 1 dodávateľom); časť 3: právo v oblasti verejného obstarávania EÚ vrátane poradenstva a zastupovania pred Všeobecným súdom (rámcová zmluva s 1 dodávateľom); časť 4: belgické obchodné právo vrátane zmluvného práva, práva v oblasti IKT/duševného vlastníctva, ochrany súkromia a osobných údajov, daňového práva a možného zastupovania pred súdom (rámcová zmluva s 1 dodávateľom); časť 5: právo v oblasti zamestnanosti a štátnej služby vrátane poradenstva a možného zastupovania pred Všeobecným súdom (viacnásobná rámcová zmluva s 3 dodávateľmi – obnovenie súťaže).
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť 1: Holandské obchodné právo vrátane zmluvného práva, práva v oblasti IKT/duševného vlastníctva, ochrany súkromia a osobných údajov, daňového práva a možného zastupovania pred súdom
Časť 1: Obstarávania Europolu sú vo všeobecnosti upravené právom Únie, ktoré je v prípade potreby doplnené o holandské právo. Haagske súdy majú súdnu právomoc nad spormi vyplývajúcimi z výkladu a/alebo uplatňovania obstarávania. Europol nemá žiadneho interného holandského kvalifikovaného právnika, a preto sa príležitostne požaduje holandské právne poradenstvo v oblasti obchodných právnych záležitostí. Poradenstvo sa môže týkať aj záležitostí súvisiacich s podmienkami udeľovania licencií na softvéry a ich výkladom v rámci holandského práva, ako aj otázok ochrany súkromia a osobných údajov.
Časť 2
Časť 2: Holandské zamestnanecké a pracovné právo vrátane daňového práva, práva v oblasti dôchodkov a príspevkov a právo v oblasti zdravia a bezpečnosti
Pre časť 2: Europol uplatňuje zdravotné a bezpečnostné normy Holandska. Príležitostne sa vo veciach zamestnaneckého a pracovného práva požaduje holandské právne poradenstvo vrátane práva v oblasti dôchodkov a príspevkov, sociálneho zabezpečenia a daní.
Časť 3
Časť 3: Právo v oblasti verejného obstarávania EÚ vrátane poradenstva a možného zastupovania pred Všeobecným súdom
Časť 3: Europol má interné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. To znamená, že základná práca sa vykoná interne a právne poradenstvo sa bude týkať konkrétnych údajov (napr. kritické vstupné údaje o obhajobách vypracovaných Europolom) a taktického poradenstva, ako aj potenciálnych prekladov do francúzštiny. Právny tím Europolu je potrebné zapojiť a viesť s ním konzultácie počas každého kroku konania.
Časť 4
Časť 4: Belgické obchodné právo vrátane zmluvného práva, práva v oblasti IKT/duševného vlastníctva, ochrany súkromia a osobných údajov, daňového práva a možného zastupovania pred súdom
Pre časť 4: Europol sa zúčastňuje na medziinštitucionálnych postupoch verejného obstarávania (t. j. výberové konania organizované Komisiou EÚ v záujme inštitúcií a agentúr EÚ). Výsledné zmluvy sa riadia podľa belgického práva a súdnej právomoci Bruselu. Príležitostne potrebuje Europol špecializované poradenstvo v oblasti belgického všeobecného obchodného práva. Poradenstvo sa môže týkať aj záležitostí súvisiacich s podmienkami udeľovania licencií na softvéry a ich výkladom v rámci belgického práva, ako aj otázok ochrany súkromia a osobných údajov.
Časť 5
Právo v oblasti zamestnanosti a štátnej služby vrátane poradenstva a možného zastupovania pred Všeobecným súdom
Pre časť 5: Europol zamestnáva štátnych úradníkov v rámci služobného poriadku zamestnancov a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Europol má interné právne poradenstvo a želá si získať možnosť (nie však povinnosť) požiadať o služby právnickej firmy prostredníctvom rámcovej zmluvy, ktorá môže byť výsledkom tohto obstarávacieho konania. Právny tím Europolu je potrebné zapojiť a viesť s ním konzultácie počas každého kroku konania.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 058-107188
Oznámenie o obstarávaní
23/03/2017 00:00