Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Rámcový štatistický prieskum o využití pôdy/zeme (LUCAS) na rok 2018 – agro-ekol...
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/06/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
23/07/2021
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ESTAT/E/2017/010.
Rámcový štatistický prieskum o využití pôdy/zeme (LUCAS) na rok 2018 – agro-ekologický prieskum: práca v teréne, technická pomoc a kontrola kvality.
Táto výzva na súťaž zahŕňa poskytnutie služieb na podporu a realizáciu prieskumu LUCAS (rámcový štatistický prieskum využívania/pokrytia pôdy) na rok 2018 s cieľom zlepšiť dostupnosť a kvalitu štatistiky v oblasti využívania/pokrytia pôdy. Hlavné úlohy sú i) prieskum „in situ“; ii) fotointerpretačná kampaň; iii) „help desk“, technická pomoc a externá kontrola kvality; iv) hosting, údržba a help desk pre IT nástroj zberu údajov; v) školenie a help desk pre modul pastvín a kompletný prieskum vegetácie. — Pre časti 1 až 5 je suma uvedená v časti II.2.6) maximálna hodnota pre celé trvanie zákazky. — Pre časti 6 až 9 je suma uvedená v bode II.2.6) odhadovanou celkovou hodnotou pre celé trvanie zákazky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
29/06/2017 00:00
23/07/2021 04:10
05/09/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
LUCAS 2018 – prieskum v Írsku a Spojenom kráľovstve
Cieľom časti 1 je pripraviť prieskum pre LUCAS 2018, zber údajov o pokrytí pôdy, využívaní pôdy a vybraných agro-ekologických otázkach prostredníctvom návštev v teréne a prostredníctvom fotointerpretácie a kontrolovať tieto údaje v kancelárii. V časti 1 o prieskume LUCAS 2018 sa má posúdiť celkovo 22 228 miest. Pre ďalšie podrobnosti pozri špecifikácie zákazky.
Časť 2
LUCAS 2018 – prieskum v Belgicku, Španielsku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku a Portugalsku
Cieľom časti 2 je pripraviť prieskum pre LUCAS 2018, zber údajov o pokrytí pôdy, využívaní pôdy a vybraných agro-ekologických otázkach prostredníctvom návštev v teréne a prostredníctvom fotointerpretácie a kontrolovať tieto údaje v kancelárii. V časti 2 o prieskume LUCAS 2018 sa má posúdiť celkovo 109 707 miest. Pre ďalšie podrobnosti pozri špecifikácie zákazky.
Časť 3
LUCAS 2018 – prieskum na území Bulharska, Českej republiky, Dánska, Nemecka, Estónska, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Rakúska, Poľska, Rumunska a Slovenska
Cieľom časti 3 je pripraviť prieskum pre LUCAS 2018, zber údajov o pokrytí pôdy, využívaní pôdy a vybraných agro-ekologických otázkach prostredníctvom návštev v teréne a prostredníctvom fotointerpretácie a kontrolovať tieto údaje v kancelárii. V časti 3 o prieskume LUCAS 2018 sa má posúdiť celkovo 113 558 miest. Pre ďalšie podrobnosti pozri špecifikácie zákazky.
Časť 4
LUCAS 2018 – prieskum vo Fínsku a Švédsku
Cieľom časti 4 je pripraviť prieskum pre LUCAS 2018, zber údajov o pokrytí pôdy, využívaní pôdy a vybraných agro-ekologických otázkach prostredníctvom návštev v teréne a prostredníctvom fotointerpretácie a kontrolovať tieto údaje v kancelárii. V časti 4 o prieskume LUCAS 2018 sa má posúdiť celkovo 42 891 miest. Pre ďalšie podrobnosti pozri špecifikácie zákazky.
Časť 5
LUCAS 2018 – prieskum v Grécku, Chorvátsku, Taliansku, na Cypre, Malte a v Slovinsku
Cieľmi časti 5 je pripraviť prieskum pre LUCAS 2018, zber údajov o pokrytí pôdy, využívaní pôdy a vybraných agro-ekologických otázkach prostredníctvom návštev v teréne a prostredníctvom fotointerpretácie a kontrolovať tieto údaje v kancelárii. V časti 5 o prieskume LUCAS 2018 sa má posúdiť celkovo 49 471 miest. Pre ďalšie podrobnosti pozri špecifikácie zákazky.
Časť 6
LUCAS 2018 – technická pomoc a kontrola kvality
Cieľmi časti 6 sú: i) príprava spustenia prieskumu LUCAS 2018; ii) poskytnutie školenia pre projektových manažérov častí 1 až 5 a prieskumov a pre projektového manažéra časti 8, v koordinácii s dodávateľom časti 7 a s Komisiou, čo sa týka školenia o prieskume LUCAS v oblasti pastvín; iii) poskytnutie technickej pomoci a služieb kontroly kvality pre Komisiu a dodávateľov prieskumov (časti 1 až 5), ktorí vykonávajú prieskum LUCAS v roku 2018. V tejto časti zahŕňajú služby kontroly kvality údajov kontrolu kvality údajov zhromaždených v terénnom prieskume LUCAS 2018 a vo fotointerpretačnej kampani v rámci prieskumu LUCAS 2018 realizovanej dodávateľmi častí 1 až 5. Všimnite si, že časovanie všetkých úloh v tejto časti bude závisieť vo veľkej miere od pokroku v častiach 1 až 5, ktoré na druhej strane budú závisieť od zmluvných a klimatických podmienok. Z celkového počtu posúdených miest v rámci častí 1 až 5 (miesta „in situ“ a fotointerpretované miesta) vykoná dodávateľ časti 6 tieto kontroly: — kontrola maximálne 10 000 „in situ“ fotointerpretovaných miest, — kontrola 76 660 miest, ktoré tu boli navštívené v teréne, — ďalšia kontrola 20 000 obrázkov na účel anonymizácie, — kontrola 25 000 miest z fotointerpretačnej kampane.
Časť 7
LUCAS 2018 – DMT – hosting, údržba a help desk
Cieľmi časti 7 prieskumu LUCAS 2018 sú: i) hosting IT infraštruktúry pre vkladanie údajov, centrálna archivácia a správa údajov a tokov súborov na viacerých úrovniach prieskumu LUCAS 2018; ii) záruka technickej pomoci a help desku v oblasti prieskumu LUCAS DMT 2018 na celé trvanie prieskumu LUCAS 2018 (január 20018 až jún 2019). Infraštruktúru budú používať približne 700 prieskumníkov a 200 kontrolórov kvality v regionálnych a/alebo centrálnych kanceláriách v maximálne 28 európskych krajinách (časti 1 až 5), externí kontrolóri kvality (časť 6) a Európska komisia. V rámci prieskumu LUCAS 2018 sa bude posudzovať celkovo 337 855 miest. Posúdenie „in situ“ sa vykoná pre 200 000 až 249 999 miest. Zvyšné miesta sa budú posudzovať prostredníctvom fotointerpretácie. V záujme zohľadnenia ukladania a transmisie údajov a súborov pre všetky krajiny sa vyžadujú vhodná IT a komunikačná infraštruktúra. Technická pomoc zahŕňa podporu a opravnú údržbu.
Časť 8
LUCAS 2018 – školenie a help desk pre osobitný modul prieskumu LUCAS 2018 v oblasti pastvín
Ciele časti 8 sú: i) školenie pre vedúcich pracovníkov a prieskumníkov v rámci časti 1 až 5 o module prieskumu LUCAS v oblasti pastvín, ktoré sa uskutoční v krajinách; ii) help desk osobitne pre modul prieskumu LUCAS v oblasti pastvín, ktorý bude aktívny počas obdobia relevantného pre toto posúdenie. Počet školení o pastvinách na časť je: 2 pre časť 1, 8 pre časť 2, 10 pre časť 3, 3 pre časť 4, 5 pre časť 5. Skutočné údaje o školení sa musia koordinovať s časťami 1 až 5. 1 školenie bude trvať aspoň pol dňa.
Časť 9
LUCAS 2018 – kompletný prieskum vegetácie
Keďže modul prieskumu LUCAS v oblasti pastvín predstavuje nový vývoj, je potrebné posúdiť kvalitu údajov získaných počas realizácie modulu prieskumu LUCAS v oblasti pastvín prostredníctvom kompletného prieskumu vegetácie, ktorý vykonajú odborníci na pastviny. Toto posúdenie sa uskutoční súbežne s prieskumom LUCAS 2018 na podvzorke miest, v ktorých sa posúdenie pastvín v rámci prieskumu LUCAS uskutoční krátko po tom, ako prieskumník v rámci prieskumu LUCAS posúdi dané miesto prieskumu LUCAS. Predpokladá sa, že odborník na pastviny navštívi v priemere 3 miesta za deň, keďže vzdialenosť medzi jednotlivými oblasťami môže byť dôležitá. Celkový počet miest pastvín, z ktorých sa odoberie vzorka, je 747.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 122-246620
Oznámenie o obstarávaní
29/06/2017 00:00