Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Programy majstrovskej triedy pre vedúcich a výkonných pracovníkov.
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/04/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
19/06/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
VP-1387.
Programy majstrovskej triedy pre vedúcich a výkonných pracovníkov.
Európska investičná banka (EIB) vypisuje výzvu na predloženie ponúk s cieľom vybrať dodávateľov na poskytovanie programov rozvoja vedenia, ktoré pozostávajú zo spoločných kurzov formálnej odbornej prípravy, podujatí prispôsobených potrebám a individuálnej podpory. Banka hľadá poskytovateľov služieb s rozsiahlymi a udržateľnými skúsenosťami s vypracovaním a poskytnutím programov rozvoja prispôsobených potrebám vedenia a workshopov v medzinárodnom prostredí (súkromné spoločnosti a verejné organizácie).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Program rozvoja nových vedúcich pracovníkov (Emerging leadership programme, ELP) Služby poskytované v rámci tejto časti sa týkajú odbornej prípravy zameranej na rozvoj kompetencií v oblasti zvýšenia informovanosti, komunikácie a tímovej práce. Cieľovou skupinou sú služobne starší odborníci, u ktorých prichádza do úvahy, že v krátkodobom alebo strednodobom horizonte (1 až 3 roky) nastúpia na vedúcu funkciu. Služobne starší odborníci, u ktorých prichádza do úvahy, že nastúpia na vedúcu funkciu, majú bežne univerzitné vzdelanie a obyčajne 10 rokov skúseností v ich špecifickej odbornej oblasti. V minulosti pôsobili v niekoľkých funkciách, pre ktoré boli požiadavky a úlohy natoľko rozmanité, že im to umožnilo získať rôzne zručnosti a znalosti potrebné na riadenie tímu a zvládanie problémov súvisiacich s jeho fungovaním a personálnym obsadením. Požadované trvanie 1 kurzu v rámci programu odbornej prípravy predstavuje 3 dni. Kurz môže trvať niekoľko dní, ktoré môžu ale nemusia po sebe nasledovať počas obdobia 3 mesiacov. EIB očakáva, že budú prebiehať 2 až 4 kurzy odbornej prípravy ročne.
Časť 2 Program na položenie základov vedúcej spôsobilosti (Foundation of leadership programme, FLP) Služby poskytované v rámci tejto časti sa týkajú odbornej prípravy zameranej na rozvoj kompetencií v oblasti vedenia iných osôb a prechod z roly odborníka do pozície vedúceho tímu: cieľovú skupinu predstavujú nedávno vymenovaní alebo získaní vedúci pracovníci jednotiek, čo predstavuje prvú vedúcu úroveň podľa hierarchie zamestnancov EIB; požadované trvanie jedného kurzu odbornej prípravy v rámci programu predstavuje 4 dni, dvakrát 2 po sebe nasledujúce dni (2 x 2 dni) počas obdobia 3 mesiacov; EIB očakáva, že budú prebiehať 2 až 4 kurzy odbornej prípravy ročne; okrem toho môže byť organizovaný nepovinný deň absolventov (následný kurz) raz ročne podľa žiadosti EIB pre všetkých bývalých účastníkov tohto programu.
Časť 3 Program rozvoja vodcovských schopností (Leadership development programme, LDP) Služby, ktoré sa majú poskytovať v rámci tejto časti, sa týkajú odbornej prípravy s cieľom pomáhať manažérom stať sa vedúcimi. Kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať, sú: cieľovú skupinu predstavujú nedávno vymenovaní alebo získaní vedúci pracovníci divízií, čo predstavuje druhú vedúcu úroveň podľa hierarchie zamestnancov EIB (úroveň stredného manažmentu); požadované trvanie jedného kurzu odbornej prípravy je 6 dní, dvakrát 3 po sebe nasledujúce dni (2 x 3 dni) počas obdobia 3 mesiacov.
Časť 4 Program rozvoja pokročilých vodcovských schopností (Advanced leadership development programme, ALDP) Služby poskytované v rámci tejto časti sa týkajú odbornej prípravy zameranej na rozvoj kompetencií v oblasti systémov a zložitosti vedenia, stratégie a predvídania a zmeny vedenia. Cieľovou skupinou sú nedávno vymenovaní alebo získaní vedúci pracovníci oddelení a vedúci pracovníci riaditeľstiev, nazývaní aj riaditelia, čo predstavuje tretiu a štvrtú vedúcu úroveň podľa hierarchie zamestnancov EIB (vyšší výkonný manažment).
Časť 5 Program rozvoja vodcovských schopností vyššieho vedenia (Senior executive leadership programme, SELP) Tento program je podobný ako vzdelávacie programy výkonných vedúcich pracovníkov, ktoré ponúkajú hlavne univerzity a obchodné školy v oblastiach súvisiacich s vedením pre vedúcich pracovníkov bánk. Program je navrhovaný s cieľom doplniť ALDP v rámci časti 4. Banka plánuje podpísať viacnásobnú rámcovú dohodu minimálne s 3 a maximálne s 5 poskytovateľmi služieb s cieľom vybrať spomedzi niekoľkých programov SELP pri zohľadnení osobitných učebných cieľov zo strany jednotlivcov, ich programov a dostupných termínov kurzov. Cieľovou skupinou sú vedúci pracovníci oddelení a vedúci pracovníci riaditeľstiev, nazývaní aj riaditelia, ktorí predstavujú tretiu a štvrtú vedúcu úroveň podľa hierarchie zamestnancov EIB (vyšší výkonný manažment). Požadované trvanie jedného kurzu odbornej prípravy predstavuje minimálne 3 a maximálne 10 dní, ktoré môžu, ale nemusia po sebe nasledovať.
Časť 6 Program majstrovskej triedy pre výkonných pracovníkov (Executive masterclass programme, EMP) V rámci tohto programu sa navrhuje niekoľko tematík s cieľom doplniť programy ELP, FLP, LDP a ALDP. Program majstrovskej triedy bude určený na poskytnutie možnosti účastníkom reagovať na aktuálne problémy vedenia, ako aj prehĺbiť si vlastnú prax, čo sa týka prístupu k udržateľnému štúdiu a rozvoju. Banka plánuje podpísať viacnásobnú rámcovú dohodu minimálne s 3 a maximálne s 5 poskytovateľmi služieb s cieľom získať širší výber rôznych metodík majstrovskej triedy a obsahov, ktoré budú lepšie zodpovedať rôznym cieľovým skupinám a potrebe dosiahnuť rôzne ciele. V prípade, ak banka potrebuje program EMP, pošle žiadosť na poskytnutie služieb všetkým poskytovateľom služieb a vyberie si iba 1 poskytovateľa služieb, aby ho poverila v súlade s článkom 4 rámcovej dohody. Cieľovou skupinou je tá istá skupina ako pre programy ELP, FLP, LDP a ALDP. Požadované trvanie kurzov odbornej prípravy predstavuje minimálne pol dňa a maximálne 1 deň v priestoroch EIB v Luxemburgu. Budú organizované 2 až 4 kurzy odbornej prípravy ročne.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 099-195195 Korigendum 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Oznámenie o obstarávaní 29/04/2017 00:00