Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Obchodovanie s emisnými kvótami formou aukcie a dohľad nad trhom s uhlíkom.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/05/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
12/07/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Obchodovanie s emisnými kvótami formou aukcie a dohľad nad trhom s uhlíkom.
Dodávatelia v rámci troch rôznych častí poskytnú právne, ekonomické, finančné, ako aj účtovné a audítorské odborné znalosti s cieľom pomôcť Komisii v jej činnosťami týkajúcimi sa zaistenia integrity a spoľahlivosti obchodovania s emisnými kvótami formou aukcie v rámci EÚ ETS a trhu s uhlíkom prostredníctvom vypracovania príslušných právnych predpisov, ich vykonávania a monitorovania, postupov verejného obstarávania a zmluvných dohôd, ako aj zaistenia včasného a efektívneho riadenia problémov, incidentov a krízových situácií. Všimnite si, že predbežné informácie o tejto súťaži boli zverejnené v Ú. v. EÚ 2016/S 103-183492 z 31.5.2016 s názvom „Pomoc Komisii pri vykonávaní nariadenia Komisie (EÚ) č. 1031/2010 („nariadenie o aukciách“) a rámca dohľadu nad trhom v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami“.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Právna pomoc
Rámcová zmluva pre časť 1 bude platiť na počiatočné obdobie 24 mesiacov a môže byť obnovená automaticky 2-krát (s maximálnym celkovým trvaním 72 mesiacov). Od dodávateľa (dodávateľov) rámcovej zmluvy v rámci tejto časti 1 sa môže požadovať poskytnúť nasledujúce služby: 1) právne poradenstvo v súvislosti s rozvojom, implementáciou, monitorovaním a preskúmaním právnych predpisov uplatniteľných na primárnom a sekundárnom trhu s kvótami v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami; 2) právne poradenstvo v súvislosti s riadením zmlúv; 3) právne poradenstvo v súvislosti so spoločným obstaraním spoločnej aukčnej platformy alebo aukčného kontrolóra; 4) právne poradenstvo pre riadenie dohody o spoločnom verejnom obstarávaní; 5) koordinácia a odovzdanie úloh. Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch (pozri oddiel 2.3 špecifikácií zákazky).
Časť 2
Ekonomická a finančná analýza trhu
Rámcová zmluva pre časť 2 bude platiť na počiatočné obdobie 24 mesiacov a môže byť obnovená automaticky 2-krát (s maximálnym celkovým trvaním 72 mesiacov). Od dodávateľa (dodávateľov) rámcovej zmluvy v rámci tejto časti 2 sa môže požadovať poskytnúť nasledujúce služby: 1) ekonomická a finančná analýza fungovania trhov s uhlíkom; 2) ekonomické a finančné poradenstvo v oblasti rozvoja, uplatňovania, monitorovania a preskúmania právnych predpisov uplatniteľných na primárnom a sekundárnom trhu s kvótami v rámci systému obchodovania s emisiami EÚ; 3) ekonomické a finančné poradenstvo v oblasti riadenia zmlúv; 4) ekonomické a finančné poradenstvo a podpora v súvislosti s obstaraním spoločnej aukčnej platformy alebo aukčného kontrolóra; 5) ekonomické a finančné poradenstvo v súvislosti s riadením dohôd o spoločnom verejnom obstarávaní; 6) koordinácia a odovzdanie úloh. Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch (pozri oddiel 2.3 špecifikácií zákazky).
Časť 3
Účtovnícke a audítorské služby
Rámcová zmluva pre časť 3 bude platiť na počiatočné obdobie 24 mesiacov a môže byť obnovená automaticky 2-krát (s maximálnym celkovým trvaním 72 mesiacov). Od dodávateľa (dodávateľov) rámcovej zmluvy v rámci tejto časti 3 sa môže požadovať poskytnúť nasledujúce služby: 1) účtovné a audítorské služby v súvislosti s uplatňovaním nariadenia o aukciách vrátane auditu zhody pri uplatňovaní nariadenia o akciách zo strany aukčných platforiem; 2) účtovné a audítorské služby v súvislosti s rozvojom, uplatňovaním, monitorovaním a preskúmaním právnych predpisov v oblasti finančného trhu EÚ uplatniteľných na primárnom a sekundárnom trhu s kvótami; 3) účtovné a audítorské služby v súvislosti s postupmi v oblasti verejného obstarávania na menovanie spoločnej aukčnej platformy a aukčného kontrolóra vrátane pomoci pri určovaní finančných požiadaviek a štruktúry nákladov, ako aj pri hodnotení finančnej situácie kandidátov alebo uchádzačov; 4) účtovné a audítorské poradenstvo týkajúce sa zmlúv so spoločnou aukčnou platformou a aukčným kontrolórom vrátane prevádzkového auditu vykonávania služieb v rámci týchto zmlúv a auditu na určenie nákladov, zmeny nákladov a odhadu súvisiacej úpravy cien v rámci týchto zmlúv; 5) odovzdanie úloh. Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch (pozri oddiel 2.3 špecifikácií zákazky).
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 102-203754
Oznámenie o obstarávaní
30/05/2017 00:00