Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Sieť odborníkov na mobilitu v rámci EÚ – voľný pohyb pracovníkov a koordinácia s...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/08/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
15/09/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
VT/2017/012.
Sieť odborníkov na mobilitu v rámci EÚ – voľný pohyb pracovníkov a koordinácia sociálneho zabezpečenia.
Voľný pohyb pracovníkov je základným právom zaručeným občanom Únie na základe článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). V záujme voľného pohybu pracovníkov sa tiež prostredníctvom právnych nástrojov EÚ koordinujú vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia podľa článku 48 ZFEÚ. Cieľom koordinácie sociálneho zabezpečenia v EÚ je zaistiť, aby osoby pohybujúce sa v rámci Európskej únie neutrpeli žiadnu stratu, čo sa týka práv v sociálnom zabezpečení. Tento cieľ sa dá dosiahnuť len vtedy, ak budú ustanovenia o koordinácii v EÚ zodpovedať hospodárskemu a sociálnemu vývoju v koordinovaných vnútroštátnych právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení a budú s ním v súlade. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
16/08/2017 00:00
15/09/2017 17:00
28/09/2017 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Poskytnutie právnej expertízy v oblasti voľného pohybu pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia a šírenie poznatkov v tejto oblasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Časť 2
Zber a analýza údajov na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 163-335373
Korigendum
26/08/2017 00:00
2017/S 155-321208
Oznámenie o obstarávaní
16/08/2017 00:00