Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora pre uplatňovanie nariadenia EÚ o dreve.
Obstarávateľ:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/06/2013
Lehota na predkladanie ponúk:
24/07/2013
Stav:
Uzavreté
Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť. Uplynul konečný termín na stiahnutie dokumentov tejto výzvy na predloženie ponúk. Dokumenty nie je možné stiahnuť.
Informácie
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Podpora pre uplatňovanie nariadenia EÚ o dreve.
V roku 2003 bola stanovená politika Európskej únie na boj proti nezákonnej ťažbe dreva a súvisiacemu obchodu spolu s akčným plánom vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v oblasti lesného hospodárstva (FLEGT). Bol navrhnutý balík opatrení na podporu medzinárodného úsilia na riešenie tohto problému. V rámci realizácie akčného plánu EÚ uzatvorila dobrovoľné dohody o partnerstve (VPA) s krajinami produkujúcimi drevo (partnerskými krajinami), ktoré kladú právne záväzné povinnosti na dané strany v súvislosti s uplatňovaním licenčného systému a regulovaním obchodu s drevom a produktmi z dreva, ktoré sú uvedené v týchto dohodách.Vzhľadom na rozsiahlosť a naliehavosť tohto problému bolo potrebné doplniť a posilniť akčný plán FLEGT o dodatočné opatrenia a z tohto dôvodu bolo prijaté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20.10.2010, ktorým sa stanovujú povinnosti subjektov uvádzajúcich na trh drevo a produkty z dreva (nariadenie EÚ o dreve; EUTR), ktoré nadobudlo účinnosť 2.12.2010:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmToto nariadenie pokrýva širokú škálu produktov z dreva, ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia podľa nomenklatúry colných kódov EÚ. Stalo sa platným od 3.3.2013, aby subjekty v rámci EÚ, výrobcovia dreva a členské štáty, ako aj obchodní partneri mali dostatočný čas na prípravu. Do júna 2012 Komisia prijala potrebné nelegislatívne akty: delegované nariadenie Komisie (EÚ) 363/2012 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 607/2012. V roku 2013 vypracovala Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi usmerňovací dokument týkajúci sa EUTR, kde boli objasnené špecifické aspekty nariadenia.Napriek tomu, že tieto nariadenia sú priamo záväzné v rámci celej EÚ, členské štáty musia prijať určité špecifické opatrenia a sú zodpovedné za ich každodenné uplatňovanie a presadzovanie.Cieľom tejto zákazky je:1. poskytnúť podporu Európskej komisii pri hodnotení žiadostí o monitorovanie organizácií;2. poskytnúť podporu Európskej komisii pri monitorovaní uplatňovania a presadzovania EUTR, ako je uvedené vyššie;3. poskytnúť Európskej komisii informácie v súvislosti s vyššie uvedenými bodmi 1 a 2, ktoré budú použité pri revízii nariadenia plánovanej v roku 2015.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Nie je k dispozícii
Míľniky
05/06/2013 00:00
Nie je k dispozícii
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2013/S 107-182396 Oznámenie o obstarávaní 05/06/2013 00:00