Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Prevádzka, údržba, vývoj, pomoc a poradenstvo týkajúce sa počítačového softvéru ...
Obstarávateľ:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
10/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
19/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
06A0010-2017-M043
Prevádzka, údržba, vývoj, pomoc a poradenstvo týkajúce sa počítačového softvéru CMMS/COSWIN pre budovy Európskeho parlamentu v Belgicku, Luxembursku a Francúzsku
V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, Európsky parlament rozhodol vypísať túto výzvu na predloženie ponúk s cieľom pokryť poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou, údržbou, vývojom, pomocou a poradenstvom pre počítačový softvér CMMS/Coswin pre budovy, v ktorých sídli alebo bude sídliť Európsky parlament v Bruseli (Belgicko), Luxemburgu (Luxembursko) a Štrasburgu (Francúzsko).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
10/02/2018 00:00
19/03/2018 23:59
27/03/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Časť A: prevádzka, údržba, pomoc – podpora prostredníctvom helpdesku, vývoj – podpora pri vývoji, poradenstvo – podpora pri používaní — školenie, mobilný nástroj
Oblasť 1 — prevádzka. Dodávateľ bude poskytovať rôzne služby potrebné na prevádzku CMMS a vynaloží maximálne úsilie na nepretržité zabezpečenie riadneho fungovania softvéru. Oblasť 2 — údržba. Dodávateľ bude poskytovať rôzne služby potrebné na údržbu softvéru CMMS z hľadiska prevencie a opráv, ako aj z hľadiska vývoja informačného systému. Oblasť 3 — pomoc – podpora prostredníctvom helpdesku. Dodávateľ zriadi helpdesk a zaručí jeho správu, ako aj sledovanie žiadostí o pomoc, ktoré sa naň budú posielať. Oblasť 4 — vývoj – podpora pri vývoji. Dodávateľ na žiadosť Európskeho parlamentu poskytne služby týkajúce sa poradenstva a vývoja nových funkcií v súvislosti s vylepšením riešenia CMMS. Oblasť 5 — poradenstvo – podpora pri používaní — školenie. Dodávateľ na žiadosť Európskeho parlamentu poskytne: — poradenské služby týkajúce sa osvedčených postupov na používanie CMMS v oblasti správy budov, — priamu podporu používateľom, — školenia pre používateľov CMMS. Oblasť 6 — mobilný nástroj. Dodávateľ na žiadosť Európskeho parlamentu zabezpečí dodávku, uvedenie do prevádzky, údržbu a pomoc pre mobilné riešenie Coswin na 3 pracoviskách. Toto musí byť v plnom rozsahu začlenené do IT prostredia a siete Európskeho parlamentu.
Časť 2
Časť B: poradenstvo a konzultácie, pomoc — vývoj — školenie
Oblasť 1 — poradenstvo a konzultácie. Dodávateľ poskytne poradenské a konzultačné služby zamerané na profesie v oblasti stavebníctva v súvislosti s používaním CMMS. Oblasť 2 — pomoc — vývoj — školenie. Dodávateľ bude poskytovať tieto služby: — pomoc zamestnancom Európskeho parlamentu zodpovedným za riadenie obstarávania CMMS, — vývoj nových funkcií v súvislosti s údajmi z CMMS (vývoj sa netýka riešenia COSWIN) s cieľom uľahčiť ich používanie, — pomoc a poradenstvo pri prípadnom prechode na nové riešenia CMMS alebo BIM, — školenia pre používateľov CMMS. Školenia sa môžu týkať používania tabuľkových programov s cieľom uľahčiť používanie údajov z riešenia Coswin, spôsob podávania správ, pomocou nástrojov súvisiacich s riešením Coswin alebo inými riešeniami.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 029-062396
Oznámenie o obstarávaní
10/02/2018 00:00