Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby na kontrolu bezpečnosti, hygieny a dobrých podmienok na pracovisku, ako a...
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
22/11/2017
Lehota na predkladanie ponúk:
22/12/2017
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB.02/PO/2017/055/782.
Služby na kontrolu bezpečnosti, hygieny a dobrých podmienok na pracovisku, ako aj vykonanie zdravotných inšpekcií a analýz potravín.
Cieľom tohto obstarávania je uzatvoriť 2 rámcové zmluvy na poskytnutie služieb inšpekcie a kontroly v týchto oblastiach: inšpekcia a kontrola aspektov bezpečnosti, hygieny a dobrých podmienok zamestnancov; zdravotné inšpekcie a analýzy potravín a nápojov, ktoré sa pripravujú a/alebo distribuujú v reštauráciách, samoobslužných reštauráciách, bufetoch, detských jasliach, zariadeniach starostlivosti o deti a predajných automatoch. Všetky tieto služby sa budú poskytovať v budovách využívaných a/alebo spravovaných Európskou komisiou a v budovách, ktoré môže Európska komisia využívať alebo spravovať počas zmluvného obdobia, v regióne mesta Brusel a jeho okolí.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Podmienky účasti
Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe 1.1 a 2.1 k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“. Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy. Poznámka: Zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.
Uchádzač musí poskytnúť: — kópiu finančných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť vyhlásenie týkajúce sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty, — výkaz o ročnom obrate týkajúcom sa oblasti, na ktorú sa vzťahujú časti 1 a 2 v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, dosiahnutom počas posledných 3 finančných rokov.
Aby bol uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o priemernom konkrétnom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške 2 400 000 EUR/rok za časť 1 a vo výške 250 000 EUR/rok za časť 2.
Uchádzač musí poskytnúť: časť 1: — vyhlásenie týkajúce sa priemerného počtu zamestnancov počas posledných 3 finančných rokov, rozdelené do rôznych kategórií pozícií zamestnancov, — zoznam 5 hlavných zákaziek – v oblasti zahrnutej do tejto časti a vykonaných počas posledných 3 rokov. Tento zoznam musí uvádzať povrchovú plochu kontrolovaných budov, ako aj typy vykonaných inšpekcií. Poznámka: uchádzači budú musieť predložiť dôkaz o skúsenostiach v každej oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto časť, — dôkaz o zavedení systému riadenia kvality (certifikát ISO 9001 alebo rovnocenný); časť 2: — dôkaz o tom, že uchádzač má aspoň 1 manažéra/zástupcu, ktorý bude pridelený pre zákazku v prípade jej pridelenia.
časť 1: — uchádzač bude musieť preukázať, že počet jeho technických zamestnancov zahŕňa 20 osôb, pričom 5 z nich sú inžinieri (univerzitné vzdelanie alebo vyššia neuniverzitná úroveň), — celková povrchová plocha zahrnutá do 5 referenčných zákaziek počas 3 rokov musí byť najmenej 1 000 000 m2 (t. j. 333 000 m2/rok), — certifikát ISO 9001 alebo rovnocenný; časť 2: 1 manažér/zástupca (univerzitné vzdelanie alebo vyššie neuniverzitné vzdelanie) v oblasti zdravotných inšpekcií a analýz potravín a nápojov, ktorý má aspoň 3-ročné odborné skúsenosti v danej oblasti.
Míľniky
22/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
09/01/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Služby na inšpekciu bezpečnosti, hygieny a dobrých podmienok na pracovisku v budovách využívaných a/alebo spravovaných Európskou komisiou
Služby týkajúce sa pravidelných technických inšpekcií, jednorazových technických inšpekcií, ako aj osobitné a doplnkové služby týkajúce sa aspektov bezpečnosti, hygieny a dobrých podmienok pracovníkov, vzťahujúce sa na všetky budovy, v ktorých sídli Európska komisia v Bruseli a okolí.
Časť 2
Služby zdravotných inšpekcií a analýzy potravín a nápojov
Služby zdravotných inšpekcií a analýzy potravín a nápojov pripravovaných a/alebo distribuovaných v reštauráciách, samoobslužných reštauráciách, jedálňach, detských jasliach, zariadeniach starostlivosti o deti, CIE Overijse a predajných automatoch v budovách využívaných a/alebo spravovaných Európskou komisiou v Bruseli a okolí.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2017/S 224-465156
Oznámenie o obstarávaní
22/11/2017 00:00