Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poskytovanie sťahovacích služieb, správy inventarizácie a skladového hospodárstv...
Obstarávateľ:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dátum zverejnenia v TED-e:
27/01/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
AO/017/17
Poskytovanie sťahovacích služieb, správy inventarizácie a skladového hospodárstva ústredia úradu
Služby uvedené v technických špecifikáciách (pozri prílohu II) sú rozdelené do 2 častí nasledovne: Časť 1: — poskytovanie inventarizačných služieb, — poskytovanie služieb skladového hospodárstva. Časť 2: — poskytovanie sťahovacích služieb. Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je podpísať viacnásobnú rámcovú zmluvu s kaskádovým systémom maximálne s 2 dodávateľom na 3 roky, ktorá sa môže obnoviť automaticky tichou dohodou maximálne na 4 roky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre všetky časti
Rámcová dohoda
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
27/01/2018 00:00
02/03/2018 13:00
07/03/2018 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Skladové hospodárstvo a služby riadenia
Časť 1: Skladové hospodárstvo a služby riadenia. Rozsahom obstarávaných služieb v tomto ohľade bude všeobecné skladové hospodárstvo od prijatia alebo dodávky materiálov/tovarov, kým neprejdú všetkými potrebnými prevádzkovými postupmi v záujme dosiahnutia optimálnej a účinnej správy. Okrem toho všetky činnosti dodávateľa budú spadať pod správu alebo dohľad oddelenia inventarizácie. V rámci finančných záväzkov týkajúcich sa správy jeho hmotného investičného majetku musí úrad cyklicky vykonávať úlohy fyzickej inventarizácie svojich IT zariadení a nábytku. Počas platnosti rámcovej zmluvy na základe tejto výzvy na súťaž sa budú organizovať 2 všeobecné úlohy fyzickej inventarizácie, t. j. pre IT zariadenia a nábytok, a 2 čiastočné úlohy, t. j. 1 samostatne pre IT zariadenia a 1 samostatne pre nábytok. Ročne sa nebude vykonávať viac ako 1 inventarizačná úloha.
Časť 2
Poskytovanie sťahovacích služieb
Časť 2: Poskytovanie sťahovacích služieb. Úrad potrebuje mať k dispozícii pracovníkov sťahovania (vrátane vozidiel, strojov a materiálov) na rozvoj svojich každodenných činností, ktoré vo všeobecnosti pozostávajú z malých vnútorných sťahovaní zamestnancov (v rámci tej istej budove alebo medzi rôznymi budovami), reorganizácií skladových priestorov, reorganizácií zasadacích miestností a rôznych prepráv nákladných vozidiel medzi areálmi rozličných budov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 019-038475
Oznámenie o obstarávaní
27/01/2018 00:00