Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Odborné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov pre Európsku investičnú banku
Obstarávateľ:
European Investment Bank (EIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
20/02/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
22/03/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
GG-1459
Odborné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov pre Európsku investičnú banku
Európska investičná banka (EIB) plánuje uzatvoriť rámcové zmluvy na poskytovanie odborných poradenských služieb v oblasti ľudských zdrojov, ktoré sa týkajú týchto 4 častí: Časť 1 — poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov – viacnásobné rámcové zmluvy vykonávané súbežne (3 až 5 účastníkov trhu). Časť 2 — poskytovanie služieb v oblasti riadenia projektov, zmien a procesov – viacnásobné rámcové zmluvy vykonávané súbežne (3 až 5 účastníkov trhu). Časť 3 — poskytovanie služieb v oblasti zamestnaneckých prieskumov a prieskumov angažovanosti zamestnancov – jediná rámcová zmluva. Časť 4 — poskytovanie služieb v oblasti prehodnotenia pracovných miest (s cieľom motivovať zamestnancov) a hodnotenia – jediná rámcová zmluva.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
20/02/2018 00:00
22/03/2018 23:59
26/03/2018 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov Budúci poskytovatelia služieb budú poskytovať odborné poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov, ktoré sa týkajú týchto oblastí: — stratégia v oblasti ľudských zdrojov (vrátane implementačného a cieľového funkčného modelu); — riadenie talentov a plánovanie nástupníctva; — vnútorná mobilita; — strategické plánovanie pracovnej sily; — riadene a rozvoj výkonnosti (napr. individuálny plán rozvoja); — rozmanitosť a začlenenie; — budovanie značky zamestnávateľa a hodnôt, ktoré zamestnávateľ ponúka svojim zamestnancom; — organizačná socializácia; — organizačná kultúra a angažovanosť zamestnancov; — analýzy a podávanie správ v oblasti ľudských zdrojov; — technologické trendy v oblasti ľudských zdrojov. Personálne riaditeľstvo hľadá, s cieľom podporiť čo najlepší výkon ľudských zdrojov, poskytovateľov služieb schopných vykonávať „vizualizačné“ cvičenia pre všetky vyššie uvedené oblasti, a to s podporou pre kľúčových vedúcich pracovníkov, na ktorých prácu má riaditeľstvo dosah. Okrem toho musia poskytovatelia služieb dokázať zabezpečiť spôsobilosti na zaistenie analýz trhu týkajúcich sa vyššie uvedených oblastí, t. j. referenčné porovnávanie s inými medzinárodnými finančnými inštitúciami/bankami a najlepšiu súčasnú prax a odporúčania pre vyššie uvedené oblasti týkajúce sa ľudských zdrojov.
Časť 2 Poskytovanie služieb v oblasti riadenia projektov, zmien a procesov týkajúcich sa ľudských zdrojov Budúci poskytovatelia služieb budú poskytovať služby v oblasti riadenia projektov, zmien a procesov týkajúcich sa ľudských zdrojov v súvislosti s týmito oblasťami: — Oblasť 1 – riadenie projektov: podpora pre zamestnancov pri realizácii projektov v oblasti ľudských zdrojov prostredníctvom definovania metodického prístupu a vykonávania výsledkov projektov – pri zohľadnení dopadov informačných systémov ľudských zdrojov. Patrí tu aj poskytovanie služieb monitorovania a hodnotenia projektov v oblasti ľudských zdrojov s definovaním ukazovateľov výkonnosti. — Oblasť 2 — riadenie zmien: podpora pri realizácií činností súvisiacich s riadením zmien pre všetky projekty v oblasti ľudských zdrojov – od identifikovania kľúčových zmien zavedených projektom po definovanie a vedenie týchto činností zameraných na zmenu (t. j. školiace materiály, vedenie školení, definovanie komunikačného plánu, tvorba komunikačných materiálov atď.). — Oblasť 3 — riadenie obchodných procesov (BPM – business process management): podpora pri formalizácii procesov a postupov súvisiacich so zamestnancami v súlade s osvedčenými postupmi, ktoré sa týkajú BPM.
Časť 3 Poskytovanie služieb v oblasti zamestnaneckých prieskumov a prieskumov angažovanosti zamestnancov Budúci poskytovateľ služby bude poskytovať tieto služby: — prieskumy angažovanosti zamestnancov a služby, ktoré s nimi súvisia; — ostatné služby súvisiace s prieskumami a krátke prieskumy vykonávané v častých intervaloch; — rôzne poradenské služby na podporu prieskumov.
Časť 4 Poskytovanie služieb v oblasti prehodnotenia pracovného miesta (s cieľom motivovať zamestnancov) a hodnotenia Budúci poskytovateľ služby bude poskytovať tieto služby: — prieskumy angažovanosti zamestnancov a služby, ktoré s nimi súvisia; — ostatné služby súvisiace s prieskumami a krátke prieskumy vykonávané v častých intervaloch; — rôzne poradenské služby na podporu prieskumov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 035-075340 Oznámenie o obstarávaní 20/02/2018 00:00