Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Poistenie právnej ochrany zamestnancov
Obstarávateľ:
European Court of Auditors (ECA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/04/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
22/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CPN 634
Poistenie právnej ochrany zamestnancov
Európsky dvor audítorov so sídlom v Luxemburgu plánuje vybrať poskytovateľa poistenia právnej ochrany pre zamestnancov s cieľom zabezpečiť svojim zamestnancom výhody právnej ochrany, ktoré môžu využiť v rámci niektorých sporov vzniknutých v súvislosti alebo pri výkone ich povinností, najmä s cieľom zastupovať ich pri žalobe alebo obhajobe. Konanie pozostáva z 2 fáz: — v 1. fáze môže požiadať o účasť každý zainteresovaný hospodársky subjekt, — v 2. fáze budú uchádzači vyzvaní na predloženie ponuky požiadaní, aby predložili svoje ponuky. Zákazka je rozdelená na 3 časti. Dvor audítorov môže prideliť zákazku buď 1 poisťovateľovi pre časť 1, alebo 1 poisťovateľovi pre časť 1 a inému poisťovateľovi pre časť 2, alebo 1 poisťovateľovi pre časť 3. Ten istý subjekt môže predložiť len 1 ponuku (časť 1, časť 2 alebo časť 3) alebo na 2 časti (časť 1 a časť 2).
Služby
Súťažné konanie s rokovaním
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
28/04/2018 00:00
22/05/2019 23:59
30/05/2018 17:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Právna ochrana zamestnancov vzťahujúca sa na zastupovanie pri žalobe
Účelom zmluvy o poistení právnej ochrany, na ktorú sa vzťahuje časť 1, je prevzatie nákladov za konanie a poskytovanie poradenských služieb v prípade konfliktu alebo sporu medzi zamestnancom a treťou osobou, predovšetkým s cieľom zastupovať zamestnanca, pokiaľ ide o uplatnenie určitých práv v občianskom, trestnom alebo správnom konaní alebo o dosiahnutie zmierlivého odškodnenia za utrpenú škodu. Zamestnanec, ktorý je príjemcom poistenia právnej ochrany, vystupuje ako "obeť" v širšom zmysle slova.
Časť 2
Právna ochrana zamestnancov vzťahujúca sa na zastupovanie pri obhajobe
Účelom zmluvy o poistení právnej ochrany, na ktorú sa vzťahuje časť 2, je prevzatie nákladov za konanie alebo poskytovanie poradenských služieb v prípade konfliktu alebo sporu medzi zamestnancom a treťou osobou, predovšetkým s cieľom obhajovať zamestnanca v občianskom, trestnom alebo správnom konaní. Zamestnanec, ktorý je príjemcom poistenia právnej ochrany, vystupuje ako „obvinený" v širšom zmysle slova.
Časť 3
Právna ochrana zamestnancov vzťahujúca sa na zastupovanie pri žalobe aj obhajobe
Účelom zmluvy o poistení právnej ochrany, na ktorú sa vzťahuje časť 3, je prevzatie nákladov za konanie alebo poskytovanie poradenských služieb v situáciách obsiahnutých v častiach 1 a 2, keď zamestnanci, ktorým je poskytnutá právna ochrana, vystupujú ako obete alebo obvinení.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 083-185960
Oznámenie o obstarávaní
28/04/2018 00:00