Údaje o výzve na predloženie ponúk

La date limite de réception des offres est postposée au 09/07/2018 à 17h00. La date d'ouverture des offres est postposée au 10/07/2018 à 10:00
Názov:
Prepravné služby balíkov a publikácií z Bruselu do sveta a naopak
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
16/05/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
09/07/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB.02/PO/2018/002/747
Prepravné služby balíkov a publikácií z Bruselu do sveta a naopak
Služby budú zahŕňať zber rôznych položiek (publikácií a iných položiek na doručenie vo forme balíkov, paliet, škatúľ a ostatných druhov balenia), ich prepravu a doručenie k prijímateľom, riešenie poistenia a následných administratívnych a colných formalít a poplatkov, ako aj konkrétne požiadavky na balenie v súlade s právnymi predpismi v cieľových krajinách. Vo väčšine prípadov sú zásielky pripravené na paletách ovinutých fóliou. Zásielky z Bruselu sú odosielané z budovy, v ktorej sídli centrálna poštová služba Európskej komisie do 4 zón: zóna 1 (EÚ a EZVO), zóna 2 (ostatné európske krajiny), zóna 3 (krajiny Severoamerickej dohody o voľnom obchode NAFTA) zóna 4 (zvyšok sveta).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Cena
Podmienky účasti
Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe I k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“. Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm Poznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy. Poznámka: zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.
Uchádzač musí predložiť: — kópiu finančných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz týkajúci sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty, — výkaz o celkovom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky.
Aby mohol byť uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o celkovom priemernom ročnom obrate aspoň vo výške 200 000 EUR za posledné 3 finančné roky.
Uchádzač musí predložiť: — zoznam základných služieb vykonaných počas posledných 3 rokov v danej oblasti doplnený o krátkym popis objemu poskytnutých služieb a údaje o množstvách, dátumy a mená dotyčných prijímateľov. Pokiaľ ide o riadenie kvality: Dodávateľ musí dokázať, že jeho organizácia je založená na systéme zabezpečenia kvality zodpovedajúcom minimálne norme ISO 9001: — buď dodaním kópie osvedčenia ISO 9001, v ktorom je uvedená oblasť činnosti akreditovaného organizmu, ktorý osvedčenie vystavil, — alebo dodaním kópie rovnocenného osvedčenia, nadviazania na audit vykonaný treťou stranou, uznania, oprávnenia, schválenia, — alebo poskytnutím dokumentácie systému riadenia kvality realizovanej dodávateľom s písomným záväzkom podpísaným zástupcom spoločnosti; táto dokumentácia musí obsahovať aspoň: —— politiku a ciele v oblasti kvality, —— systém dokumentácie (správa internej a externej dokumentácie, nesúladu, preventívnych a nápravných opatrení a vnútorného auditu), —— grafickú analýzu a definíciu plánovaných postupov, —— kontrolný systém (vnútorný audit,...), —— systém analýzy výsledkov (preskúmanie vedenia, sťažnosti, prieskumy, spokojnosť, indikátory,...). Pokiaľ ide o environmentálne riadenie: Dodávateľ musí dodať osvedčenie ISO 14001, EMAS alebo rovnocenné osvedčenie v oblasti dopravy a zdrojov/logistiky. Rovnocenné osvedčenie bude predstavovať napísaný a riaditeľstvom (napr. správnou radou) schválený riadiaci plán životného prostredia, ktorý sa bude týkať najdôležitejších činností, prostriedkov (alebo politiky) realizácie, plánovaných zlepšení a všetkých ďalších informácii, pokiaľ ide o výsledky.
Uchádzač musí poskytnúť dôkaz o vykonaní aspoň 2 000 dodávok ročne v rámci aspoň 15 európskych krajín.
Míľniky
16/05/2018 00:00
09/07/2018 17:00
10/07/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 121-275186
Korigendum
27/06/2018 00:00
2018/S 106-240968
Korigendum
06/06/2018 00:00
2018/S 092-207889
Oznámenie o obstarávaní
16/05/2018 00:00