Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby práčovne, chemického čistenia a údržby bielizne a odevov pre detské jasle...
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
01/08/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
14/09/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB.02/PO/2018/034/769
Služby práčovne, chemického čistenia a údržby bielizne a odevov pre detské jasle, zariadenia starostlivosti o deti a formálne stravovacie služby Európskej komisie v Bruseli
Táto výzva na súťaž sa týka služieb práčovne, chemického čistenia a údržby bielizne a odevov pre detské jasle, zariadenia starostlivosti o deti a formálne stravovacie služby Európskej komisie v Bruseli
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Cena
Podmienky účasti
Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe I k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmPoznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy.Poznámka: zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.
Uchádzač musí predložiť:— kópiu finančných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát) za posledné 2 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz týkajúci sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 2 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 2 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty.— výkaz o ročnom obrate v oblasti obsiahnutej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, dosiahnutom počas posledných 2 finančných rokov.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:— uchádzač musí predložiť príklady podobných zmlúv, ako napríklad:— zmluva o poskytovaní služieb práčovne na kilo pre toho istého zákazníka,— zmluva o poskytovaní služieb práčovne na kusy pre toho istého zákazníka,— certifikácia manažmentu kvality (napr. ISO 9001 alebo rovnocenná) alebo, ak uchádzač nemá tieto certifikáty k dispozícii alebo nemá možnosť ich získania v rámci stanovej časovej lehoty, iný dôkaz o ekvivalentných opatreniach na zaistenie kvality, zavedených zo svojej strany,— certifikát týkajúci sa kvality hygieny a prevencie pred mikrobiologickou kontamináciou odevov (napr. RABC alebo akýkoľvek rovnocenný certifikát) alebo, ak uchádzač nemá prístup k takýmto certifikátom, alebo nemá možnosť ich získať v stanovenej lehote, akýkoľvek iný dôkaz predložený zo strany uchádzača týkajúci sa zaistenia bezchybnej kvality hygieny.
3 príklady podobných zmlúv, ako napríklad:— minimálne 1 zmluva o poskytovaní služieb práčovne na kilo pre toho istého zákazníka v objeme minimálne 43 000 kg ročne,— minimálne 1 zmluva o poskytovaní služieb práčovne na kusy pre toho istého zákazníka v objeme minimálne 28 000 kusov ročne.
Míľniky
01/08/2018 00:00
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
14/09/2018 15:00
17/09/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 146-333501 Oznámenie o obstarávaní 01/08/2018 00:00