Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Služby monitorovania krajiny – charakteristiky krajinnej pokrývky s vysokým rozl...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
17/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
02/10/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/IDM/R0/18/009
Služby monitorovania krajiny – charakteristiky krajinnej pokrývky s vysokým rozlíšením pre referenčný rok 2018
Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je uzavrieť zmluvu (zmluvy) o službách s hospodárskym subjektom (subjektami), ktorá bude zahŕňať aktualizáciu a tvorbu 4 existujúcich vrstiev s vysokým rozlíšením s určitými zmenami (hlavne nové alebo upravené produkty týkajúce sa zmien) pre referenčný rok 2018, a produkty týkajúce sa zmien pre obdobie rokov 2015 – 2018.Táto výzva na predkladanie ponúk je rozdelená na 4 časti:— Časť 1: nepriepustné plochy 2018, zmeny nepriepustných plôch 2015 – 2018 a zástavba 2018,— Časť 2: produkty týkajúce sa lesov: hustota stromového porastu a dominantný typ olistenia a produkty týkajúce sa zmeny, ako aj produkty lesného typu,— Časť 3: pastviny a zmeny pastvín,— Časť 4: vodné plochy a mokrade.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
Podmienky účasti
Ako je uvedené v oddieloch 2.2.1 a 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Nepriepustné plochy 2018, zmeny nepriepustných plôch 2015 – 2018 a zástavba 2018 Táto časť zahŕňa tvorbu 3 hlavných produktov:1) pokračovanie existujúcich produktov týkajúcich sa stavu nepriepustných plôch pre referenčný rok 2018, ale s nárastom priestorového rozlíšenia z 20 m na (v súčasnosti) 10 m;2) pokračovanie existujúcich produktov týkajúcich sa zmien nepriepustných plôch pre roky 2015 – 2018 (pri 20 m) a3) stavová vrstva komponentu zástavby pre rok 2018 pri priestorovom rozlíšení 10 m.Vrstva s vysokým rozlíšením týkajúca sa nepriepustných plôch je poskytovaná v najdlhšej existujúcej časovej sérii spomedzi všetkých vrstiev s vysokým rozlíšením a siaha až k produktom z rokov 2006, 2009, 2012 a 2015, a k pridruženým produktom týkajúcim sa zmeny. Metóda tvorby a pracovný postup sú v súčasnosti pomerne stabilné, ale v porovnaní s predchádzajúcimi produktami sa zavádzajú 2 významné zmeny:1) vrstva stavu nepriepustnosti pre rok 2018 vylepší priestorové rozlíšenie z veľkosti pixela 20 m × 20 m na 10 m × 10 m v súlade s technologickým vývojom a zdokonaleniami;2) s cieľom poskytnúť dodatočnú hodnotu bude zahrnutý harmonizovaný produkt zástavby, ktorý vyvinulo Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) ako súčasť európskej mapy osídlenia a ktorý bude založený na snímkach Sentinel-2 a k dispozícii bude úplne harmonizovaný so zložkou nepriepustných plôch v rovnakom priestorovom rozlíšení 10 m × 10 m.
Časť 2 produkty týkajúce sa lesov: hustota stromového porastu a dominantný typ olistenia a produkty týkajúce sa zmien, ako aj produkty lesného typu Táto časť zahŕňa druhú aktualizáciu lesných vrstiev s vysokým rozlíšením a vo veľkej miere sa zhoduje so zavedeným pracovným postupom a metódou na odvodenie hlavného produktu hustoty stromového porastu a dominantného typu olistenia pre referenčný rok 2018. Odvodené „lesné“ produkty sú tiež zahrnuté, rovnako ako pri predošlých produktoch. Hlavné zmeny v porovnaní s predchádzajúcimi lesnými vrstvami s vysokým rozlíšením sú:1) zvýšenie priestorového rozlíšenia na 10 m × 10 m pre stavové vrstvy v súlade s ostatnými vrstvami s vysokým rozlíšením a2) zjednodušenie produktov týkajúcich sa zmien na základe skúseností získaných z prvých produktov týkajúcich sa zmeny lesov (2012 – 2015).Aby sa počítalo s produktami týkajúcimi sa zmien v celých dostupných časových radoch, tieto zjednodušenia sa uplatnia ako pre obdobie 2012 – 2015 (na základe existujúcich produktov týkajúcich sa zmien pre roky 2012 – 2015), tak aj pre obdobie 2015 – 2018.
Časť 3 Pastviny a zmeny pastvín Táto časť zahŕňa tvorbu aktualizácie produktov týkajúcich sa pastvín v roku 2015 a prvý produkt pre zmeny týkajúce sa pastvín. Priestorové rozlíšenie pre stavové vrstvy sa zvýši na 10 m × 10 m v súlade s ostatnými časťami.
Časť 4 Vodné plochy a mokrade Táto časť zahŕňa výrobu aktualizácie typu krátkodobého uloženia dát (tzv. „rolling archive“) základného produktu pre rok 2015 pre vodné plochy a mokrade. Typ aktualizácie sa v porovnaní s ostatnými časťami líši, pretože produkt pre vodné plochy a mokrade zásadne mapuje frekvenciu výskytu mokraďových a vodných podmienok dlhodobo počas obdobia 7 rokov (so 4 sezónnymi pozorovaniami ročne). V súlade s ostatnými časťami sa aktualizácia referenčného roka 2018 týkajúca sa vodných plôch a mokradí mení pre produkty vodných plôch a mokradí na priestorové rozlíšenie 10 m × 10 m.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 183-413243 Korigendum 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Oznámenie o obstarávaní 17/07/2018 00:00