Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka regálov, mrežovaných priečok a súvisiacich služieb
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
28/07/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
12/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB.02/PO/2018/008/750
Dodávka regálov, mrežovaných priečok a súvisiacich služieb
Dodávka regálov, mrežovaných priečok a súvisiacich služieb
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1 „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe I k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.
— kópiu finančných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz týkajúci sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,— výkaz o špecifickom ročnom obrate v súvislosti s touto zákazkou, realizovanom počas posledných 3 finančných rokov.
Aby bol uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o priemernom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške 800 000 EUR
Uchádzač predloží dôkaz o uskutočnení 5 dodávok s inštaláciou regálov, z toho 1 doklad o dodaní s inštaláciou pevných archívnych regálov, 1 doklad o dodaní s inštaláciou pevných regálov pre knižnice, 2 doklady o dodaní s inštaláciou mobilných regálov a 1 doklad o dodaní s inštaláciou priemyselných regálov, ktoré boli vykonané v priebehu posledných 3 rokov s uvedením ich sumy, trvania, dátumu začiatku a kompletných údajov (kontaktné meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) ich verejných alebo súkromných príjemcov.Uchádzač musí dokázať, že jeho organizácia je založená na systéme zabezpečenia kvality zodpovedajúcom minimálne požiadavkám normy ISO 9001:— buď dodaním overenej kópie osvedčenia ISO 9001, v ktorom je uvedená oblasť činnosti a akreditovaný subjekt, ktorý osvedčenie vystavil,— alebo dodaním overenej kópie rovnocenného osvedčenia, ktorého použitie môže byť po vykonaní auditu treťou stranou predmetom uznania, oprávnenia alebo schválenia ako osvedčenie,— alebo poskytnutím dokumentácie systému riadenia kvality realizovanej dodávateľom s písomným záväzkom podpísaným (pred uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) zástupcom spoločnosti; táto dokumentácia musí obsahovať aspoň:—— politiku kvality a ciele v oblasti kvality,—— systém dokumentácie (správa internej a externej dokumentácie, nesúladu, preventívnych a nápravných opatrení a vnútorného auditu),—— grafickú analýzu a definíciu plánovaných postupov,—— kontrolný systém (vnútorný audit,...),—— systém analýzy výsledkov (preskúmanie vedenia, sťažnosti, prieskumy, spokojnosť, indikátory,...),—— plán úpravy a zlepšenia (podnikový plán, akčný plán v oblasti vedenia a služieb,...).
Aby mohol byť uchádzač vybraný, musí predložiť:(1) V prípade dodania s inštaláciou pevných archívnych regálov minimálnu hodnotu 25 000 EUR;(2) V prípade dodania s inštaláciou pevných regálov pre knižnice minimálnu hodnotu 20 000 EUR;(3) V prípade dodania s inštaláciou mobilných regálov minimálnu hodnotu 40 000 EUR pre každú z 2 referencií;(4) V prípade dodania s inštaláciou priemyselných regálov minimálnu hodnotu 200 000 EUR.
Míľniky
28/07/2018 00:00
12/11/2018 15:00
13/11/2018 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 158-360975
Korigendum
18/08/2018 00:00
2018/S 144-328434
Oznámenie o obstarávaní
28/07/2018 00:00