Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Štúdie v oblasti obchodovania s ľuďmi – časti 1, 2 a 3
Obstarávateľ:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Dátum zverejnenia v TED-e:
06/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
16/11/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Štúdie v oblasti obchodovania s ľuďmi – časti 1, 2 a 3
Cieľom štúdií je:— systematicky preskúmať fungovanie národných a nadnárodných referenčných mechanizmov vo všetkých členských štátoch EÚ,— vypočítať ekonomické, sociálne a ľudské náklady spojené s obchodovaním s ľuďmi v rámci EÚ, nie celosvetovo,— preskúmať vplyv prístupu EÚ k boju proti obchodovaniu s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania a podporiť výmenu osvedčených postupov medzi krajinami EÚ.V oznámení z roku 2017 Komisia označila tieto štúdie ako jedny z kľúčových činností s cieľom podporiť prácu členských štátov, zainteresovaných strán a Európskej komisie v tejto oblasti.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Štúdia na tému „Preskúmanie fungovania národných a nadnárodných referenčných mechanizmov členských štátov“
Štúdia by mala:— poskytnúť prehľad o situácii vo všetkých členských štátoch EÚ, pokiaľ ide o fungovanie národných a prípadne nadnárodných referenčných mechanizmov,— poskytnúť osvedčené postupy, modely a príklady fungovania nadnárodných a nadnárodných referenčných mechanizmov,— poskytnúť konkrétne odporúčania týkajúce sa zlepšenia fungovania národných a nadnárodných referenčných mechanizmov v záujme obetí s cieľom pomôcť členským štátom pri vykonávaní smernice 2011/36/EÚ a poradiť Európskej komisii.
Časť 2
Štúdia na tému „Ekonomické, sociálne a ľudské náklady spojené s obchodovaním s ľuďmi“
Táto štúdia musí:— poskytnúť komplexný prehľad literatúry o ekonomických, sociálnych a ľudských nákladoch spojených s obchodovaním s ľuďmi, pričom zohľadní informácie a metodiky, ak sú v členských štátoch EÚ dostupné; tieto informácie musia obsahovať príslušné odhady v eurách,— viesť ku kritickej analýze dostupných modelov a metodík a poskytnúť odporúčania, pokiaľ ide o možné metódy, ktoré sa majú používať v EÚ,— zohľadniť dostupnú literatúru, konkrétne štúdiu zadanú Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť s názvom „Štúdia o možnostiach metodiky a ekonomická analýza nákladov spojených s násilím založeným na rodovej príslušnosti v Európskej únii“ a podkladový materiál Úradu OSN pre drogy a kriminalitu „Úvod do problematiky obchodovania s ľuďmi: zraniteľnosť, dosah a opatrenia“ (2008),— zamerať sa na obchodovanie s ľuďmi, a nie na násilie vo všeobecnosti alebo len na násilie voči ženám; vzhľadom na túto skutočnosť sa musí štúdiou preukázať osobitný rodový prístup a zabezpečiť, aby bola otázka rodovej rovnosti zohľadnená v jej analýze,— pristupovať k obchodovaniu s ľuďmi ako k závažnej forme trestnej činnosti a násilia voči ženám a dievčatám; všetkým formám vykorisťovania v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi sa musí venovať rovnaká pozornosť.
Časť 3
Štúdia na tému „Vplyv prístupu EÚ k boju proti obchodovaniu s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania“
Touto štúdiou sa musí:— poskytnúť hĺbková kritická právna analýza toho, ako sa rieši problematika obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania v právnych nástrojoch EÚ,— poskytnúť kritické a vyvážené posúdenie toho, ako sa rieši problematika obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania v politickom rámci EÚ, a to preskúmaním nástrojov prijatých rôznymi inštitúciami a agentúrami EÚ,— poskytnúť kritická a vyvážená analýza spôsobu a miery, do akej právny a politický rámec EÚ ovplyvnil vnútroštátne politiky a prax,— poskytnúť kritická a vyvážená analýza silných a slabých stránok právneho a politického rámca EÚ v oblasti riešenia problematiky sexuálneho vykorisťovania,— zohľadniť závery štúdie o rodovom rozmere obchodovania s ľuďmi, štúdie o komplexnom preskúmaní politík projektov zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi financovaných Európskou komisiou a správy od používateľov.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 193-435447
Oznámenie o obstarávaní
06/10/2018 00:00