Údaje o výzve na predloženie ponúk

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Názov:
Rámcové zmluvy na poskytovanie hlavnej odbornej pomoci na mieste pri realizácii ...
Obstarávateľ:
European Environment Agency (EEA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
31/10/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
03/12/2018
Stav:
Uzavreté
Informácie
EEA/DIS/R0/18/013
Rámcové zmluvy na poskytovanie hlavnej odbornej pomoci na mieste pri realizácii služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus a koordinácii jednotlivých služieb programu Copernicus
Táto výzva na predkladanie ponúk je zameraná na uzavretie rámcových zmlúv o službách s hospodárskymi subjektmi, ktoré poskytujú poradenské služby na podporu realizácie služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus a koordinácie jednotlivých služieb programu Copernicus prevažne na mieste (v priestoroch EEA) a v obmedzenom rozsahu mimo miesta (v priestoroch dodávateľa alebo inde). Požaduje sa každodenná prítomnosť odborníkov na mieste a ich spolupráca s tímom EEA Copernicus v rôznych oblastiach a vykonávanie týchto úloh:– návrh koncepcií na podporu obstarávaní,– podpora správy výrobných zákaziek, a– posudzovanie kvality výstupov.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Rámcová dohoda
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Podmienky účasti
Ako je uvedené v oddieloch 2.2.1 a 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
31/10/2018
Nie je k dispozícii
Nie je k dispozícii
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Pozorovanie Zeme vzhľadom na krajinnú pokrývku/využívanie pôdy a geopriestorové metódy a techniky EEA hľadá poradcov v oblasti pozorovania Zeme vzhľadom na krajinnú pokrývku/využívanie pôdy a geopriestorových metód a techník.Typické úlohy:– definovať minimálny prístup na zabezpečenie kvality/kontrolu kvality výstupov služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus vrátane návrhu na výber vzorky a ukazovateľov, ktoré sa majú vypočítať, ktorý by uchádzači mali zabezpečiť,– definovať nezávislý prístup na overovanie výstupov služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus, berúc do úvahy povahu údajov a úplnú špecifikáciu,– navrhnúť spôsob odberu vzorky na zaistenie kvality.
Časť 2 Referenčné údaje EEA hľadá poradcov v oblasti referenčných údajov.Typické úlohy:– podporovať tím Copernicus pri riadení projektov referenčných údajov (napr. EÚ-DEM, EU-Hydro), pričom sa zohľadní riešenie programu Copernicus na úrovni monitorovania digitálnych podnikaní (DEM) v rámci prípravy ESA a DEM, ktoré sú k dispozícii v členských štátoch, pričom sa zabezpečí úplné pokrytie, harmonizácia špecifikácií, údajov a informačnej politiky programu Copernicus,– podporovať tím programu Copernicus pri porozumení a hodnotení osobitnej potreby referenčných údajov, ako vyjadrila služba programu Copernicus, berúc do úvahy prípadnú možnosť zlúčenia špecifických požiadaviek do jednej spoločnej požiadavky naprieč službami.– podporiť tím programu Copernicus prostredníctvom uplatňovania prípadov využitia vzoriek získaných počas geopriestorových analýz vybraných referenčných údajov v kombinácii s produktmi služieb programu Copernicus.
Časť 3 Komunikácia a zvyšovanie informovanosti EEA hľadá poradcov v oblasti komunikácie a zvyšovania informovanostiTypické úlohy vykonávané na mieste:– koordinovať udalosti súvisiace s programom Copernicus hosťované v EEA a mimo EEA,– rozvíjať a písať obsah pre internú a externú mediálnu komunikáciu vrátane internetu (webové stránky a kanály sociálnych médií), videa, tlače a e-mailu,– vytvárať scenáre krátkych (5 až 10 min) videí týkajúcich sa zavádzania/propagácie nových produktov alebo nových funkcií produktov služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus a/alebo videí popisujúcich možné oblasti použitia,– udržiavať vybrané kanály sociálnych médií,– udržiavať databázu zainteresovaných strán služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus,– vypracovať návrhy na obchodné tovary, koordinovať ich výrobu a šírenie.Typické úlohy vykonávané mimo miesta:– Poskytovať služby zákazníckej podpory (pokrývajúce všetky produkty služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus) od pondelka do piatka, okrem štátnych sviatkov v Dánsku a EÚ, v čase od 9:00 do 17:00 hod. SEČ. Len v anglickom jazyku.– Organizovať a vykonávať on-line školenia/workshopy pre vybrané produkty služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus.– Pripraviť a šíriť spravodajské položky portálu služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus.– Udržiavať elektronické informačné letáky (1 – 2 strany) aktualizované. Úloha zahŕňa vytváranie a aktualizáciu informačných letákov produktov po vytvorení alebo aktualizácii nových produktov.– Systematicky vyhľadávať príslušné prípady využitia pôdy v rámci programu Copernicus, nadväzovať kontakty so zúčastnenými inštitúciami a jednotlivcami, analyzovať zhromaždené prípady využitia a registrovať ich do databázy prípadov využitia.
Časť 4 Geografické informačné systémy, geo-informačné technológie a spracovanie hromadných údajov EEA hľadá poradcov v oblasti geografických informačných systémov, geo-informačných technológií a spracovania hromadných údajovTypické úlohy:– Vytvárať balíky súborov geopriestorových údajov, aby mohli byť rozšírené (harmonizácia, formáty, projekcie. priestorové rozlíšenie atď.).– Vykonávať požadované aktualizácie existujúcich produktov programu Copernicus.– Udržiavať Katalóg produktov programu Copernicus, aby sa zabezpečil súlad metaúdajov dátových súborov programu Copernicus s INSPIRE.– Udržiavať údajové súbory s veľmi vysokým a vysokým rozlíšením.– Publikovať služby programu Copernicus súvisiace s rozhraním WMS na serveri ArcGIS a udržiavať webové mapy v ArcGIS online.– Udržiavať obsah máp na portáli programu Copernicus.– Optimalizovať výkon portálu služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus.– Zabezpečiť prevádzkovú dostupnosť pre koncových užívateľov a interoperabilitu medzi vybranými (bežnými) platformami, operačnými systémami a prehliadačmi.– Všeobecná podpora tímu programu Copernicus pri geoinformatických úlohách.– Udržiavať dokumentáciu týkajúcu sa všetkých krokov a postupov spracovania údajov.– Spolupracovať so službami týkajúcimi sa prístupu k údajom a informačnými službami (DIAS – Data Access and Information Service) v mene tímu monitorovania pôdy programu Copernicus.– Podporiť tím programu Copernicus pri príprave údajov a produktov monitorovania pôdy na účely integrácie s DIAS:– Podporiť tím programu Copernicus pri definovaní vhodnej stratégie vytvorenia a prispôsobenia portfólia služby monitorovania krajiny v rámci programu Copernicus s ohľadom na iniciatívu viac-cloudovej služby pre hromadné údaje, ktorá vzniká v Európe a to najmä v súvislosti s pozorovaním Zeme.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 212-483700 Korigendum 03/11/2018
2018/S 210-479162 Oznámenie o obstarávaní 31/10/2018