Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Analýza na podporu uplatňovania článkov 5, 6, 8 a 8c smernice Rady 2014/87/Eurat...
Obstarávateľ:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dátum zverejnenia v TED-e:
21/11/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
22/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ENER/D3/2018-168
Analýza na podporu uplatňovania článkov 5, 6, 8 a 8c smernice Rady 2014/87/Euratom
Smernicou Rady 2009/71/Euratom, zmenenou smernicou Rady 2014/87/Euratom (smernica o jadrovej bezpečnosti, ďalej len „smernica“) sa výrazne posilňuje právny rámec EÚ v oblasti jadrovej bezpečnosti. Smernicou sa formuluje spoločný základ pre riadenie jadrovej bezpečnosti, opisujú sa základné administratívne, technické a procedurálne požiadavky. Komisia teraz plánuje rozšíriť svoju analýzu uplatňovania smernice so zameraním na niekoľko praktických záležitostí, konkrétne: zodpovednosti kompetentného regulačného orgánu (CRA – Competent Regulatory Authority) a držiteľa licencie. Okrem toho by sa mali analyzovať aj požiadavky na transparentnosť, v ktorých zohrávajú významnú úlohu tak CRA, ako aj držiteľ licencie.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
Podmienky účasti
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
21/11/2018 00:00
22/02/2019 16:00
26/02/2019 10:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1
Uplatňovanie požiadaviek kompetentného regulačného orgánu (CRA) a transparentnosť – článok 5 a článok 8
Analýza ustanovení článku 5 a článku 8 smernice spolu s tými medzinárodnými a európskymi normami a usmerneniami, ktoré sú k dispozícii, na podporu uplatňovania právnych požiadaviek smernice. Analýza by mala obsahovať rozsah pôsobnosti, podrobnosti, úroveň uskutočniteľnosti ustanovení smernice a opis možných rozporov medzi smernicou a platnými normami.Komplexný prieskum existujúceho právneho, administratívneho a organizačného rámca na uplatňovanie požiadaviek článku 5 a článku 8 vo všetkých členských štátoch EÚ, s konkrétnym preskúmaním, ako sa tieto systémy, postupy a praktiky nastavili a ako by mali fungovať v praxi.
Časť 2
Uplatňovanie požiadaviek na držiteľov licencií, čo sa týka preukázania bezpečnosti, a následné pravidelné preskúmanie bezpečnosti – článok 6 písm. b), článok 6 písm. c), článok 8c písm. a) a článok 8c písm. b)
Základný princíp článku 6, podľa ktorého spočíva primárna zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia na držiteľovi licencie, zostáva v podstate nezmenený.Odsek 6 písm. b) však obsahuje na základe požiadaviek Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu novú povinnosť držiteľa licencie predložiť preukázanie bezpečnosti na podporu žiadosti o licenciu pre jadrové zariadenie alebo činnosť.Táto požiadavka poskytuje členským štátom značný priestor na vymedzenie požadovaného obsahu preukázania bezpečnosti alebo informácií, ktoré je potrebné poskytnúť v rámci licenčného procesu. Preukázanie bezpečnosti však musí zahŕňať aspoň zhodnotenia bezpečnosti s ohľadom na požiadavky článku 8a (cieľ v oblasti jadrovej bezpečnosti), 8b [realizácia cieľa jadrovej bezpečnosti (hĺbková ochrana)], 8c (počiatočné posúdenie a periodické hodnotenia bezpečnosti) a 8d (pripravenosť a reakcia na núdzovú situáciu na mieste).Ustanovenia článku 6 písm. c) už obsahovala smernica 2009/71 a zostávajú prevažne nezmenené. Národný rámec musí od držiteľov licencií vyžadovať pravidelné:i) hodnotenie,ii) overenie aiii) neustále zdokonaľovanie jadrovej bezpečnosti ich jadrových zariadení „systematickým a overiteľným spôsobom“. Od držiteľa licencie by sa malo vyžadovať, aby vykonal primerané zhodnotenia bezpečnosti a poskytol dôkazy alebo argumenty (napríklad vypracovanie dokumentácie o bezpečnosti).Zhodnotenia bezpečnosti by mali preukázať, že cieľ jadrovej bezpečnosti a požiadavky (podľa článkov 8a až 8c) boli splnené.Tieto činnosti by sa mali vykonávať systematickým spôsobom, ktorý môže v rámci svojej právomoci v oblasti dohľadu preskúmať a overiť CRA (prípadne so zapojením Organizácie pre technickú bezpečnosť TSO). Spôsob realizácie týchto činností musí určiť CRA.Rozsah pôsobnosti časti 2 sa obmedzuje na členské štáty s jadrovými zariadeniami, ako sa uvádza v povinnostiach v článkoch 6 a 8a až 8d smernice.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2018/S 247-566821
Korigendum
22/12/2018 00:00
2018/S 228-520690
Korigendum
27/11/2018 00:00
2018/S 224-511786
Oznámenie o obstarávaní
21/11/2018 00:00