Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Podpora politík v oblasti fluórovaných skleníkových plynov (4 časti)
Obstarávateľ:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Dátum zverejnenia v TED-e:
29/12/2018
Lehota na predkladanie ponúk:
25/02/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Podpora politík v oblasti fluórovaných skleníkových plynov (4 časti)
Na úspešné vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 517/2014 je potrebné do budúcnosti zabezpečiť zmluvu (časť 2) na podporu vykonávania. Medzinárodné rokovania potrebujú odborný prínos a takisto je nevyhnutné informovať o našich politikách (časť 1). Postupné znižovanie fluórovaných uhľovodíkov (HFC) sa musí vykonávať bezproblémovo a treba dôsledne sledovať jeho vplyvy na trh (časť 3). Časť 4 je potrebná, aby sme splnili naše záväzky podľa článku 21 ods. 2 a 21 ods. 4 nariadenia, ktoré si vyžadujú podávanie správ o dostupnosti HFC a alternatívach používania SF6 v rozvádzačoch, ako aj alternatívach, ktoré by mohli nahradiť HFC v delených klimatizačných jednotkách.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Míľniky
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Medzinárodné otázky a šírenie informácií v oblasti fluórovaných skleníkových plynov/látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Všeobecnými cieľmi tejto časti je zabezpečiť dostatočnú odbornú podporu počas rokovaní na medzinárodných stretnutiach v rámci Montrealského protokolu a podporiť Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy pri informačných činnostiach, najmä pokiaľ ide o alternatívy nízkeho potenciálu globálneho otepľovania (Global Warming Potential (GWP), ako aj o možnosti politík a scenáre, a to aj na medzinárodnej úrovni.
Časť 2 Domáca podpora Všeobecným cieľom je podporiť Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy pri vykonávaní (nových) politík v oblasti fluórovaných skleníkových plynov a ochrany ozónovej vrstvy. Konkrétne ciele tohto obstarávania sú:— podporiť domáce vykonávanie nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch, predovšetkým pokiaľ ide o register HFC, podávanie správ, kvóty, help desk pre spoločnosti a otázky dodržiavania pravidiel,— poskytnúť podporu pri analýze žiadostí o výnimku podľa nariadenia o ozóne.
Časť 3 Monitorovanie cien a postupného znižovania HFC Všeobecným cieľom je analyzovať trhové a ekonomické aspekty ponuky a dopytu po HFC a alternatívnych technológiách na vnútorné použitie zo strany Generálneho riaditeľstva pre oblasť klímy, a to podporou monitorovania účinkov nariadenia (EÚ) č. 517/2014.Konkrétne ciele tohto obstarávania sú:— monitorovať a analyzovať vývoj trhu a cien HFC na svetovom trhu a trhu EÚ,— posúdiť fungovanie a dosah systému kvót,— analyzovať vplyv postupného znižovania HFC na inovácie v príslušných odvetviach,— posúdiť rozsah nezákonného obchodovania a identifikovať spoločnosti, ktoré nedodržiavajú pravidlá (ak je to možné).
Časť 4 Správy týkajúce sa SF6 a klimatizačných delených jednotiek Všeobecným cieľom je zhromaždiť (aj prostredníctvom prieskumov v rámci celej EÚ a konzultácií so zainteresovanými stranami), ako aj analyzovať relevantné informácie na podporu Komisie pri vydávaní hodnotiacich správ o vyššie uvedených rozvádzačoch a delených klimatizačných jednotkách. Okrem toho by mala práca konzultantov priniesť odporúčania na ďalšie rozvíjanie politík EÚ v týchto oblastiach.Konkrétne ciele tohto obstarávania sú:— vypracovať prehľad príslušných existujúcich alternatív a prebiehajúcich činností v oblasti výskumu a vývoja pre tieto odvetvia v Európskej únii,— posúdiť možnosti trhu EÚ, pokiaľ ide o existujúce alternatívy v súlade so 4 kritériami nákladovej efektívnosti, technickej uskutočniteľnosti, energetickej účinnosti a spoľahlivosti,— vypracovať odporúčania na ďalšie rozvíjanie politík EÚ v týchto oblastiach.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2018/S 250-576682 Oznámenie o obstarávaní 29/12/2018 00:00