Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Dodávka nábytku do spoločenských a stravovacích priestorov a poskytovanie súvisi...
Obstarávateľ:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Dátum zverejnenia v TED-e:
30/01/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
03/05/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
OIB.02/PO/2018/058/785
Dodávka nábytku do spoločenských a stravovacích priestorov a poskytovanie súvisiacich služieb
Cieľom tohto obstarávania je uzatvoriť zmluvu na dodávku nábytku do spoločenských a stravovacích priestorov a poskytovanie súvisiacich služieb.
Obstarávanie tovarov
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Rámcová dohoda
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Podmienky účasti
Uchádzač musí k svojej ponuke priložiť všetky dokumenty a informácie požadované v bode III.1) „Podmienky účasti“ tohto oznámenia a uvedené v prílohe I k súťažným podkladom s názvom „Zoznam dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť a predložiť“.Uchádzač musí predložiť riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie o tom, že sa nenachádza v žiadnej zo situácií, ktoré by viedli k jeho vylúčeniu z účasti na obstarávaní vypísanom Európskou úniou. Čestné vyhlásenie musí mať formu presne podľa vzoru uverejneného na tejto stránke: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmPoznámka: úspešný uchádzač musí pod hrozbou vylúčenia predložiť tieto dokumentárne dôkazy na podporu čestného vyhlásenia pred podpísaním zmluvy.Poznámka: zoskupenia musia v prípade získania zákazky predložiť čestné vyhlásenie spolu s podpornými dokumentmi a informáciami pre každého jednotlivého člena.
Uchádzač musí predložiť:— kópiu finančných výkazov (súvaha a výkaz ziskov a strát) za posledné 3 finančné roky, preukazujúcich ročný zisk pred zdanením. Ak ich z právoplatných dôvodov uchádzač nie je schopný poskytnúť, musí priložiť výkaz týkajúci sa ročných ziskov pred zdanením za posledné 3 roky. Ak finančné výkazy alebo správy za posledné 3 roky ukazujú v priemere stratu, uchádzač musí predložiť iný doklad ako dôkaz o svojej finančnej a ekonomickej spôsobilosti, napríklad príslušnú záruku tretej strany (napr. materskej spoločnosti), audítorské správy, správy od autorizovaných účtovníkov alebo rovnocenné dokumenty,— výkaz o celkovom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky.
Aby mohol byť uchádzač vybraný, musí predložiť dôkaz o celkovom priemernom ročnom obrate za posledné 3 finančné roky vo výške aspoň 4 800 000 EUR.
Uchádzač musí:— dokázať, že jeho organizácia je založená na systéme zabezpečenia kvality zodpovedajúcom minimálne požiadavkám normy ISO 9001:—— buď dodaním overenej kópie osvedčenia ISO 9001, v ktorom je uvedená oblasť činnosti a akreditovaný subjekt, ktorý osvedčenie vystavil,—— alebo dodaním overenej kópie rovnocenného osvedčenia, ktorého použitie môže byť po vykonaní auditu treťou stranou predmetom uznania, oprávnenia alebo schválenia ako osvedčenie,—— alebo poskytnutím dokumentácie systému riadenia kvality realizovanej dodávateľom s písomným záväzkom podpísaným (pred uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania) zástupcom spoločnosti; táto dokumentácia musí obsahovať aspoň:—— politiku kvality a ciele v oblasti kvality,—— systém dokumentácie (správa internej a externej dokumentácie, správa nahrávok, správa nesúladu, preventívne opatrenia, nápravné opatrenia a vnútorné audity),—— grafickú analýzu a definíciu plánovaných postupov,—— kontrolný systém (interný audit atď.),—— systém analýzy výsledkov (preskúmanie vedenia, sťažnosti, prieskumy, spokojnosť, ukazovatele atď.),—— plán úpravy a zlepšenia (podnikový plán, akčný plán v oblasti vedenia a služieb atď.).
— poskytnúť 3 príklady dodania nábytku do spoločenských priestorov s kapacitou minimálne 50 osôb, 1 príklad dodania nábytku do stravovacieho zariadenia s kapacitou minimálne 60 miest na sedenie a 2 príklady dodania nábytku do samoobslužných stravovacích zariadení s kapacitou minimálne 250 miest na sedenie, pričom všetky príklady musia byť z posledných 3 rokov,— poskytnúť 2 príklady dodania nábytku do stravovacích a spoločenských priestorov, každý z inej krajiny nachádzajúcej sa v zozname krajín, kde sa majú vykonať služby v rámci tohto obstarávania (s výnimkou Beneluxu), pričom tieto príklady musia byť z posledných 3 rokov.
Míľniky
30/01/2019 00:00
03/05/2019 15:00
06/05/2019 10:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 065-150180
Korigendum
02/04/2019 00:00
2019/S 030-065940
Korigendum
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044867
Oznámenie o obstarávaní
30/01/2019 00:00