Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Environmentálne účty
Obstarávateľ:
European Commission, DG EUROSTAT
Dátum zverejnenia v TED-e:
02/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
27/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
ESTAT/E/2019/009
Environmentálne účty
Táto výzva na predloženie ponúk sa týka: pomoci pri vypracovávaní dotazníkov a spracovávaní údajov o environmentálnych účtoch; metodickej podpory.Štatistické služby predstavujúce predmet tejto výzvy na predloženie ponúk sú rozdelené na nasledujúce časti:časť 1: Podpora pre validáciu a rozvoj monetárnych environmentálnych účtov;časť 2: Zber údajov a rozvoj fyzických environmentálnych účtov;časť 3: Aktualizácia a aplikácia modelov na odhad surovinového ekvivalentu (model Raw Material Equivalent – RME);časť 4: Podpora pri vytváraní štatistiky vody a vypracovaní evidencie vody;časť 5: Účtovníctvo druhotných surovín a odpadu;časť 6: Hospodárske aspekty obehovej ekonomiky.
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Pre jednu alebo viacero častí
Verejná zákazka
79330000
Podmienky účasti
Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
02/08/2019 00:00
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Časti
Číslo časti Názov Opis
Časť 1 Podpora pre validáciu a rozvoj monetárnych environmentálnych účtov Cieľom tejto výzvy na súťaž pre časť 1 je:— podporovať úrad Eurostat v procese zberu, validácie, doplňovania a odhadu oblasti štatistiky monetárnych environmentálnych účtov,— podporovať analýzu údajov, hodnotenie kvality a šírenie údajov pre oblasť štatistiky monetárnych environmentálnych účtov,— udržiavať, zlepšovať a prevádzkovať existujúce nástroje IT a vyvíjať a uplatňovať nové a účinnejšie, komplexnejšie a koherentnejšie nástroje IT, ktoré budú kompatibilné s IT prostredím úradu Eurostat, s cieľom vyplniť dotazníky zo strany krajín, kontrolovať údaje zo strany krajín a validovať, analyzovať a šíriť údaje zo strany úradu Eurostat,— podporovať metodický vývoj monetárnych environmentálnych účtov a vývoj nových zberov údajov v oblasti environmentálno-hospodárskych účtov úradu Eurostat.
Časť 2 Zber údajov a rozvoj fyzických environmentálnych účtov Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk pre časť 2 je pomôcť úradu Eurostat pri príprave údajov a vývoji v oblasti fyzických environmentálnych účtov, konkrétne pre 3 moduly nariadenia (EÚ) č. 691/2011.
Časť 3 Aktualizácia a aplikácia modelov na odhad surovinového ekvivalentu (model RME) Cieľom tejto výzvy na súťaž je pomáhať úradu Eurostat pri:­— aktualizácii, revízii a uplatňovaní EÚ modelu RME úradu Eurostat a aktualizácii/revízii jeho dokumentácie,­— aktualizácii a zlepšovaní zjednodušenej verzie modelu (nástroj RME pre krajinu), aktualizácii/revízii jeho dokumentácie a poskytovaní podpory používateľom tohto nástroja a národným štatistickým úradom, ktoré sa podieľajú na odhade MFA-RME,­— uplatňovaní, testovaní a ďalšom rozvoji metódy rozčlenenia, ktorá sa v súčasnosti vyvíja pre tabuľku medzištátnych vstupov a výstupov úradu Eurostat (Inter-Country Input-Output Table – ICIOT) s cieľom posunúť sa k budúcemu prechodu na jadro modelu medzištátnych vstupov a výstupov,­— príprave príspevkov k medzinárodnému vývoju v odhadovaní ukazovateľov materiálových tokov založených na dopyte, najmä inštitucionalizácii globálnej databázy vstupov a výstupov a environmentálnych rozšírení.
Časť 4 Podpora pri vytváraní štatistiky vody a vypracovaní evidencie vody Hlavné ciele časti 4 tejto výzvy na predkladanie ponúk sú dvojaké, pokiaľ ide o štatistiku vody a účty vody, konkrétne:1) Podpora zberu štatistických údajov úradu Eurostat o vode počas celého produkčného cyklu. Uchádzač prispeje k príprave, hladkému vykonaniu a následnému sledovaniu zberu údajov, ktorého cieľom je dosiahnutie vysoko kvalitného súboru údajov o európskej vode.2) Príprava úradu Eurostat na budúcu produkciu evidencie vody sa bude podporovať prostredníctvom prispievania k vývoju metodiky a prípravy/posúdenia možností na právne krytie.
Časť 5 Účtovníctvo druhotných surovín a odpadu Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk v rámci časti 5 je vytvorenie účtov integrovaných materiálových tokov a účtov odpadov v celej EÚ vrátane tokov druhotných surovín, ako aj účtov aktív fyzických materiálov. Budú to jednorazové odhady ako štúdia uskutočniteľnosti pred zvážením pravidelnej prípravy (ktorá by nebola súčasťou tohto obstarávania).
Časť 6 Hospodárske aspekty obehovej ekonomiky Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk pre časť 6 je vytvoriť rámce na zostavovanie ekonomických údajov o obehovom hospodárstve a biohospodárstve, zostaviť údaje a opísať všeobecnú koncepčnú metódu a určiť proces vymedzenia.
Oznámenia
Referenčné číslo Notice type Dátum zverejnenia
2019/S 148-363149 Oznámenie o obstarávaní 02/08/2019 00:00