Údaje o výzve na predloženie ponúk

Názov:
Správa online platformy pre spoluprácu európskych občianskych iniciatív
Obstarávateľ:
Secretariat General (SG)
Dátum zverejnenia v TED-e:
05/08/2019
Lehota na predkladanie ponúk:
24/09/2019
Stav:
Uzavreté
Informácie
PO-SG-A1-01-2019
Správa online platformy pre spoluprácu európskych občianskych iniciatív
Celkovým cieľom online platformy pre spoluprácu je poskytovať informácie a podporu pri príprave a realizácii európskych občianskych iniciatív, stimulovať diskusie o nich a všeobecnejšie o témach súvisiacich s týmto nástrojom. Účelom fóra je ponúknuť priestor, kde sa občania môžu stretávať s cieľom diskutovať a formovať svoje iniciatívy, podporovať interakciu medzi (potenciálnymi) organizátormi, občanmi a odborníkmi; a nakoniec zlepšiť kvalitu žiadostí o registráciu predkladaných Komisii (zvláštny dôraz sa kladie na prípravnú fázu, na rozdiel od fázy vykonávania, počas ktorej sa môžu organizátori s Komisiou pravidelne kontaktovať).
Služby
Verejné konanie
Uzavreté
Začiarknuté
Verejná zákazka
Najlepší pomer ceny a kvality
79140000
00
Podmienky účasti
Uchádzači (a každý člen skupiny v prípade spoločnej ponuky) a subdodávatelia, spôsobilosť ktorých má spĺňať kritériá výberu, musia predložiť čestné vyhlásenie (pozri prílohu), podpísané a datované oprávneným zástupcom, ktoré potvrdzuje, že spĺňajú kritériá výberu, ktoré sa vzťahujú na každého z nich. Vzhľadom na kritériá, ktoré sa vzťahujú na uchádzača ako celok (samostatný uchádzač alebo vedúci v prípade spoločnej ponuky), je potrebné predložiť čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač vrátane všetkých členov skupiny v prípade spoločnej ponuky a subdodávateľov, ak sú, spĺňa kritériá výberu, pre ktoré sa vykonásúhrnné vyhodnotenie.Toto vyhlásenie je súčasťou vyhlásenia používané pre kritériá týkajúce sa vylúčenia (pozri oddiel 4.1), teda je potrebné predložiť iba 1 vyhlásenie s pokrytím obidvoch aspektov zo strany každého dotyčného subjektu.Po pridelení obstarávania sa od úspešného uchádzača bude požadovať predložiť nižšie uvedený dôkaz pred podpísaním zmluvy a v lehote stanovenej verejným obstarávateľom. Táto požiadavka sa vzťahuje na každého člena skupiny v prípade spoločnej ponuky a subdodávateľov, spôsobilosť ktorých má spĺňať kritériá výberu.Od uchádzača (alebo člena skupiny v prípade spoločnej ponuky alebo subdodávateľa) sa nepožaduje predložiť dokumentárne dôkazy, ak už boli predložené pre iné obstarávacie konanie a za podmienky, že dátum vydania dokumentov nie viac ako 1 rok pred dátumom ich žiadosti zo strany verejného obstarávateľa a sú stále platné v tento deň. V takých prípadoch musí uchádzač čestne prehlásiť, že dokumentárne dôkazy už boli poskytnuté počas predchádzajúceho obstarávacieho konania, uviesť referenčné číslo konania a potvrdiť, že nedošlo k žiadnej zmene v jeho situácii.Uchádzač (alebo člen skupiny v prípade spoločnej ponuky alebo subdodávateľ) nie je povinný predložiť osobitný dokument, ak môže verejný obstarávateľ získať príslušný dokument v národnej databáze bezplatne.Uchádzači musia preukázať, že sú oprávnení vykonávať odbornú činnosť potrebnú na vykonanie práce, ktorá je predmetom tejto výzvy na súťaž. Uchádzač (vrátane každého člena skupiny v prípade spoločnej ponuky) musí poskytnúť nasledujúce informácie v jeho ponuke, ak neboli uvedené vo formulári pre právny subjekt:— v prípade právnických osôb čitateľnú kópiu oznámenia o vymenovaní osôb oprávnených zastupovať uchádzača pri rokovaniach s tretími stranami a pri súdnych konaniach alebo kópiu zverejnenia takéhoto vymenovania, ak sa takéto zverejnenie vyžaduje na základe právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na právnickú osobu. Akékoľvek delegovanie tohto oprávnenia na iného zástupcu, ktorý nie je uvedený v oficiálnom vymenovaní, musí byť zdokumentované,— v prípade fyzických osôb, ak sa to požaduje na základe príslušného zákona, dôkaz o zápise v živnostenskom alebo obchodnom registri alebo iný úradný dokument, v ktorom je uvedené registračné číslo.
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
Míľniky
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Časti Výzva na predloženie ponúk neobsahuje žiadne časti.
Oznámenia
Referenčné číslo Typ oznámenia Dátum zverejnenia
2019/S 157-386462
Korigendum
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
Oznámenie o obstarávaní
05/08/2019 00:00